پرسشنامه تعارضات زناشویی

8,900 تومان

پرسشنامه تعارضات زناشویی


» تعداد سوالات: 54 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس: مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه تعارضات زناشویی

برای متغیر تعارضات زناشویی از پرسشنامه 54 سوالی تعارضات زناشویی ثنایی (1387) استفاده شده است. این پرسشنامه هشت بعد از تعارضات زناشویی را می‌سنجد. برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب 1 تا 5 نمره به آن‌ها اختصاص داده شده است. نمره گذاری گزینه‌‌‌‌‌ها به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌ای است که گزینه ها از هرگز=1 تا همیشه =5 می باشد. تعدادی ازسوالات به صورت معکوس نمره‌گذاری‌ شده اند. حداکثر نمره کل این پرسشنامه 270 و حداقل آن 54 است، به طوری که نمره 54 نشان‌دهنده کمترین میزان تعارضات زناشویی و نمره 270 نشان‌دهنده بیشترین میزان تعارضات زناشویی می‌باشد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه نیز به دست آمده است. 

تعارضات زناشویی

«تعارض» یک جنبه‌ی اجتناب ناپذیر ارتباطات انسانی است. هنگامی که دو نفر با یک دیگر صمیمی‌ می‌شوند، احتمال بیش تری وجود دارد که تعارض را تجربه کنند؛ چراکه در خلال یک ارتباط خصوصی، عادت‌‌‌‌‌ها یا تفاوت‌‌‌‌‌ها بارزتر‌ می‌شوند و‌ می‌توانند آزاردهنده باشند. هرچند تعارض، برای رابطه‌ی زناشویی خطرناک نیست، چگونگی مواجهه‌ی همسران با آن‌ می‌تواند خطرساز باشد. تعارض، نوعی کشمکش و درگیری است. وقتی برای یکی از همسران، انجام کار، گفتن حرف و یا داشتن فکر و احساس در زمینه‌ی مسأله‌‌‌ای خاص، مهم و ارزش مند باشد و برای دیگری چنین نباشد، همسران دچار اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر می‌شوند و این، «تعارض» در ارتباط و فرآیند تفاهم را نشان می‌دهد. 

تعارضات زناشویی، تضاد و مخالفت‌های کنترل نشده‌ای است که موجبات نارضایتی زنان را فراهم می‌کند که در نتیجه آن پیوندها و رشته‌ها‌ می‌گسلد و موجب از هم پاشیده شدن خانواده می‌گردد. تعارض زناشویی سبب می‌شود، روابط خانوادگی اثربخشی خود را از دست دهد و انسجام خانوادگی کاهش یابد و هدف‌های خانواده تحت تاثیر نزاع‌ها و کشمکش‌ها قرار گیرد که در حالت تشدید آن موجبات شکست زندگی زناشویی فراهم گردیده و احتمالاً طلاق و جدایی رخ می‌دهد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه تعارضات زناشویی
8,900 تومان