پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسشنامه هوش اخلاقی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه هوش اخلاقی
  • پرسشنامه هوش اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه هوش اخلاقی


» تعداد سوالات : 40 سوال توصیفی، پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه هوش اخلاقی

هوش اخلاقی  با پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) اندازه‌‌‌گیری‌‌‌‌‌ شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال توصیفی بوده که دارای چهار بُعد  می‌باشد. این پرسشنامه براساس مقیاس اندازه‌گیری پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای لیکرت نمره گذاری شده است، به طوری که گزینه خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌ می‌باشد، که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده کمترین میزان هوش اخلاقی از سوی کارکنان و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیشترین میزان هوش اخلاقی از سوی آنان است.

هوش اخلاقی

 نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان‌شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می‌کند، هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونه اصول انسانی مانند قانون طلایی (قانونی که بسیاری از تمدن‌ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام (ص) نیز هست: با دیگران همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد، باید در ارزش‌ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود.

هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی (هوش حیاتی) برای همه انسان‌هاست. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می‌کند، هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می‌دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن‌ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی‌دانیم آنچه که انجام می‌دهیم چرا انجام می‌دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می‌سازد. هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می‌کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد. تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می‌دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می‌کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطر است.

پرسشنامه هوش اخلاقی


» تعداد سوالات : 40 سوال توصیفی، پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه هوش اخلاقی

هوش اخلاقی  با پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) اندازه‌‌‌گیری‌‌‌‌‌ شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال توصیفی بوده که دارای چهار بُعد  می‌باشد. این پرسشنامه براساس مقياس اندازه‌گيري پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي ليكرت نمره گذاری شده است، به طوری که گزینه خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌ می‌باشد، كه نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين ميزان هوش اخلاقی از سوی كاركنان و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان هوش اخلاقی از سوی آنان است.

هوش اخلاقی

 نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان‌شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف مي‌کند، هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونه اصول انسانی مانند قانون طلایی (قانونی که بسیاری از تمدن‌ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام (ص) نیز هست: با دیگران همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد، باید در ارزش‌ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود.

هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی (هوش حیاتی) برای همه انسان‌هاست. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می‌کند، هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می‌دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن‌ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی‌دانیم آنچه که انجام می‌دهیم چرا انجام می‌دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می‌سازد. هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می‌کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد. تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می‌دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می‌کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطر است.

پرسشنامه هوش اخلاقی


» تعداد سوالات : 40 سوال توصیفی، پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه هوش اخلاقی

هوش اخلاقی  با پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) اندازه‌‌‌گیری‌‌‌‌‌ شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال توصیفی بوده که دارای چهار بُعد  می‌باشد. این پرسشنامه براساس مقياس اندازه‌گيري پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي ليكرت نمره گذاری شده است، به طوری که گزینه خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌ می‌باشد، كه نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين ميزان هوش اخلاقی از سوی كاركنان و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان هوش اخلاقی از سوی آنان است.

هوش اخلاقی

 نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان‌شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف مي‌کند، هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونه اصول انسانی مانند قانون طلایی (قانونی که بسیاری از تمدن‌ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام (ص) نیز هست: با دیگران همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد، باید در ارزش‌ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود.

هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی (هوش حیاتی) برای همه انسان‌هاست. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می‌کند، هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می‌دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن‌ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی‌دانیم آنچه که انجام می‌دهیم چرا انجام می‌دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می‌سازد. هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می‌کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد. تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می‌دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می‌کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطر است.