پرسشنامه قلدری سازمانی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی

» تعداد سوالات: ۲۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه قلدری سازمانی

قلدری سازمانی ادراک شده توسط پرسشنامه ۲۲ سوالی، لسچینگرو فیدا (۲۰۱۴) سنجیده می شود. که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است به طوری که کسب نمره ۱ از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان قلدری سازمانی ادراک شده و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان قلدری سازمانی ادراک می باشد. 

قلدری سازمانی ادراک شده

قلدری سازمانی عموماً به عنوان سوء استفاده شدید، فراگیر، مستمر و منفی در محل کار تعریف می شود و با هدف هایی از قبیل عدم توازن قدرت در سرمایه تجربه شده است که می تواند باعث ناراحتی، تحقیر و دیگر عواقب نامطلوب برای سازمان و اهداف سازمانی شود (فکس و رنه، ۲۰۱۵). قلدری سازمانی ادراک شده ترکیبی از تاکتیک هایی است که در آن شمار زیادی از رفتارهـا و ارتباطات استفاده می شود. این رفتارهای مکـرر مخـل سـلامت بـوده، بـه صـورت تـوهین شفاهی، تهدید، اهانت، تحقیر، ترساندن، کارشکنی و خرابکـاری و ترکیبـی از ایـن هـا رخ می دهد و در محل کار موجب اختلال جریان امور می شود.

می خواهم مبانی نظری قلدری سازمانی را دریافت کنم.