فروشگاه

 • پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی _ پرسشنامه ارتباطات سازمانی رابینز (به نقل از عباس پور و باروتیان (1389))

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی توسط پرسشنامه 24 سوالی رابینز به نقل از عباس پور و باروتیان (1389) سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل 6 بعد می ­باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای (خیلی کم -1 تا خیلی زیاد-5) نمره گذاری شده است. به طوري كه نمره 1 نشان دهنده ك

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی 


   

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی توسط پرسشنامه 24 سوالی رابینز به نقل از عباس پور و باروتیان (1389) سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل 6 بعد می ­باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای (خیلی کم -1 تا خیلی زیاد-5) نمره گذاری شده است. به طوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين میزان ارتباطات سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان ارتباطات سازمانی است.

  ارتباطات سازمانی

  ارتباطات در معنای عام آن، عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. زمانی که سازمان زمینه ارتباطات را فراهم می کند یا بر ارتباطات موثر می افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهد تحقق اهداف است.

  هدف اصلی در ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می شود.

  وجود سازمان به ارتباطات است و ارتباطات لازمه هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه موثر و کارآمد است. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است که در آن ارتباط ناظر بر روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است.

  مترين میزان ارتباطات سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان ارتباطات سازمانی است.

  ارتباطات سازمانی

  ارتباطات در معنای عام آن، عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. زمانی که سازمان زمینه ارتباطات را فراهم می کند یا بر ارتباطات موثر می افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهد تحقق اهداف است.

  هدف اصلی در ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می شود.

  وجود سازمان به ارتباطات است و ارتباطات لازمه هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه موثر و کارآمد است. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است که در آن ارتباط ناظر بر روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارتقای شغلی

  پرسشنامه ارتقای شغلی


  » تعداد سوالات : 32 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ابزار اندازه­ گيری ارتقای شغلی، پرسشنامه 32 گويه ­ای آكريوس و لادكين(2007) مي باشد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه  به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای می باشد به طوری كه گزينه ها از  كاملاً مخالف=1 تا كاملاً موافق=5 می باشد. كه نمره 32 نشان‌دهنده كمترين ميزان ارتقای شغلی و نمره 160 بازگو‌كننده بيشترين ميزان ارتقای شغلی است.  همچنين ميزان روايی و پايايی اين پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ساده ترين تعريف فرهنگ لغت از مسير ارتقای شغلی عبارتست از پيشرفت در طول عمر کاری است. مسیر ارتقای شغلی عبارت است از مراحل متوالی و در حال تکامل تجربیات کاری افراد در طول زمان که معمولاً در قالب یک مجموعه اجتماعی یا پیامدهای خاصی رخ می دهد. تجربیات کاری، مجموعه های اجتماعی و پیامدهایی که مسیر ترقی را مشخص می کنند، ممکن است محدود (در قالب حرفه یا سازمان) یا گسترده (مسیر ترقی در جامعه در طیف وسیعی از حرفه و سازمان های مختلف) باشد

  مفهوم و معیارهای ارتقای شغلی همگام با دگرگونی های اجتماعی– صنعتی– سیاسی جوامع بشری در حال تغییر بوده است. ارتقای شغلی علاوه بر نگرش فرد به شغلش با دیگر عوامل محیطی نیز بستگی دارد. براساس نظریه موفقیت، شخص هنگامی به سطوح بالاتری از بازده و کارآمدی می رسد که انگیزه موفقیت و پیشرفت در او موجود باشد. به عبارت دیگر، هر چه نیاز فرد به کسب موفقیت و پیشرفت بیشتر و قوی تر باشد کمیت و کیفیت انجام کار در سطح بالاتری قرار می گیرد. در چنین حالتی پیوستگی و همبستگی قوی بین فرد با سازمان و هدف ها به وجود می آید و او انجام وظایف محوله را صرفاً به منظور دریافت پاداش مالی، کسب مقام و موقعیت و نیل به قدرت انجام نمی دهد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارزش‌‌‌ های سازمانی

  پرسشنامه ارزش‌‌‌ های سازمانی


  » تعداد سوالات: 37 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارزش‌‌‌ های سازمانی

  متغیر ارزش‌های سازمانی توسط پرسشنامه 37 سوالی و پنج گزينه‌ای فارنهام (2008) سنجیده می شود. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 در نظر گرفته شده است طوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان ارزش‌های سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان ارزش‌های سازمانی می‌باشد. همچنین اين پرسشنامه دارای شش بُعد است. ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  ارزش‌‌‌های سازمانی

  ارزش های سازمانی در حقیقت به معنی ارزش هایی هستند که هدایتگر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و بر آنها تاثیر می گذارند. ارزش های سازمانی مبنای تصمیم گیری بوده و راهنمای قضاوت بر امور هستند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار


  » تعداد سوالات: 68 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار با پرسشنامه استراتژی کسب و کار گیلگئوس (2005)كه دارای 68 سوال است، مورد سنجش قرار مي گيرد. این پرسشنامه دارای هفت بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال معین شده اند. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت که گزینه های آن از 1=خيلی كم تا 5=خيلی زياد طراحی شده است که نمره 204 به عنوان نقطه برش در پرسشنامه استراتژی کسب و کار در نظر گرفته می‌شود، به‌طوري كه نمره كمتر از آن بازگوكننده استراتژی کسب و کار كم و نمره بيشتر از آن نشان‌دهنده استراتژی کسب و کار زیاد می‌باشد. ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است. 

  استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار عبارت است از تعیین جهت و گستره عملیات شرکت در بلند مدت از طریق قالب بندی منابع در درون محیط در حال تغییر جهت دستیابی به انتظارات سهامداران که منجر به دستیابی مزیت برای سازمان می شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد، میرزایی 1387

  تعداد سؤالات :  42 سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  استراتژی مديريت استعداد نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه 42 سوالی میرزایی (1387) کسب‌ نمود. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان توجه به استراتژی مديريت استعداد ساخته شده است. مقياس پاسخگويي پرسشنامه طیف لیکرت پنج درجه‌اي (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است.به طوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد است.

  استراتژی مديريت استعداد

  استراتژی مديريت استعداد: معناي استراتژی مديريت استعداد را از ديد افراد مختلف متفاوت است و آنرا از سه جنبه مورد بررسي قرار مي­دهند. اول فرآيند توسعه دادن و پرورش كاركنان جديد بوسيله مصاحبه، استخدام و آشناسازي با سازمان، بطوري كه افراد جديد با فرهنگ سازمان همراه شوند. دوم در مورد توسعه و نگهداري از كاركنان موجود در سازمان و سوم جذب افراد با مهارت­هاي بالا براي كاركردن در سازمان.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری

  پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری

  پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه 35 سوالی استراتژی‌ های خود رهبری هافمن و نک (2002) کسب می کند. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه اي ليكرت استفاده می شود که گزینه های آن از 1=خيلي كم تا 5=خيلي زياد طراحی شده است بطوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژی های رفتار محور و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژی های رفتار محور‌ می‌باشد. این پرسشنامه سه خرده مقیاس دارد. روایی و پایایی آن نیز محاسبه شده است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌ های مدیریت بحران

  پرسشنامه استراتژی‌ های مديريت بحران


  » تعداد سوالات: 16سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه استراتژی‌ های مديريت بحران

  استراتژی‌های مديريت بحران، توسط پرسشنامه 16 سوالی هاشمی (1388) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنين اين پرسشنامه دارای سه مولفه است. از طرفی طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت می باشد، به طوري که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران است.

  استراتژی‌ های مديريت بحران

  مديريت، به كارگيری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای يك نظام ارزشی پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد. 

  بحران، یعنی شرایطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی متداول در هنگام بروز آن کارساز نیستند. بحران حادثه ای است که در اثر رخ دادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید، مشقت، سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه‌ی انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد.

  استراتژی مديريت بحران عبارت است از مجموعه راهبردها و فعاليت‌های اجرايي و تصميم گيری هاي مديريتی و سياسی وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارات، جلوگيری از وقفه زندگی كاری، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات و بالاخره ترميم و بازسازی خرابی ها می باشد.  بعبارت دیگر، مدیریت بحران، مجموعه ای متشکل از اختیارات قانونی، تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، سیستم ها و روش ها، طرح های مطالعاتی، برنامه های عملیاتی و نظام های ارتباطی و اطلاعاتی که به منظور کسب حداکثر آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی حاصل از وقوع حوادث و نیز به حداقل رساندن عواقب این حوادث، طراحی و اجرا می گردد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

  پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

  ابزار اندازه گيری متغير استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی، پرسشنامه 15 سوالی، یوان و همکاران (2006)‌ می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی می‌باشد. این پرسشنامه پنج خرده مقیاس دارد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استرس شغلی

  پرسشنامه استرس شغلی


  » تعداد سوالات: 60 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استرس شغلی

  متغير استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه اسیپو (1998) مورد سنجش قرار‌ گرفته است. اين پرسشنامه دارای 60 سوال پنج گزينه‌ای مي‌باشد. نمره گذاری هر عبارت براساس مقياس ليكرت پنج درجه‌ای و گزینه ها از(بسیار کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد، بطوری كه نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان استرس شغلی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان استرس شغلی است.در حالی که نمره‌گذاری تعدادی از سوالات معکوس ‌می‌باشد.  همچین این پرسشنامه دارای شش بُعد می‌باشد.

   استرس شغلی

  استرس شغلی: استرس به عنوان يك وضعيت بيرونی است كه خواسته‌های غير معمول يا فوق‌العاده را بر شخص تحميل می كند. معمولاً استرس به معناي منفی كلمه به كار می رود و پيامدهای بروز آن را خبری نامطلوب می دانند؛ مانند كارمندی كه به حالت تعليق در می آيد و يا كارمندی كه رسماً تنبيه می شود که حاصل اين پيامدها نوعی ناراحتی روانی يا پريشان حالی برای فرد است.

  استرس شغلی و استرس روحی دو واژه‌ای است که معمولاً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما یک معنی ندارند. استرس شغلی برای پیشرفت در زندگی لازم است. امّا وقتی از حد لازم فراتر می‌رود به استرس روحی منجر می‌شود. استرس روحی سبب پیشرفت نمی‌شود. بیر و نیومن، سترس شغلی را چنین تعریف می‌کنند: شرایطی که تحت تأثیر موقعیت شغلی پدید می‌آید دو فرد را از کنش معمولی منحرف می‌سازد.از طرف دیگر می‌توان گفت که استرس روحی، واکنش فرد در برابر میزان نامناسبی از فشار است. استرس روحی حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد است. بنابراین شاید فشار عصبی معادل دقیقی برای استرس روحی نباشد. استرس روحی اگرچه واکنش به فشار است، ولی خودِ فشار نیست. در یک تعریف دیگر، استرس روحی را تنش عصبی دانسته‌اند که بر اثر تعارض‌های داخلی ناشی از موقعیت‌های خارجی مختلف به وجود می‌آید.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه اشتراک دانش

  پرسشنامه اشتراک دانش

  اشتراک دانش با پرسشنامه اشتراک دانش کونلی (2012) سنجیده می شود که شامل 5 سوال پنج گزینه­ ای می­ باشد. طريقه نمره‌گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان اشتراک دانش و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان اشتراک دانش است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز طی پژوهش لم باویک و همکاران (2017) به دست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه اشتیاق شغلی

  پرسشنامه اشتیاق شغلی

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه اشتیاق شغلی

  پرسشنامه اشتیاق شغلی، شوفلي و همكاران(2002)

  تعداد سؤالات : 18سؤال پنج گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  مولفه(بعد): دارد.

  روایی و پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه اشتیاق شغلی

  اشتیاق شغلی توسط پرسشنامه شوفلي و همكاران (2002) سنجیده شد. این پرسشنامه دارای 18 سوال پنج گزینه‌‌‌ای است، طریقه نمره گذاری، طیف لیکرت پنج درجه ای(بسیار کم=1،تا بسیار زیاد=5) می‌باشد که نمره 1 نشان­دهنده اشتیاق شغلی پایین‌تر و نمره 5 نشان‌دهنده اشتیاق شغلی بالاتر است. و شامل سه خرده مقياس می‌باشد.

  اشتیاق شغلی

  اشتیاق شغلی يك رابطه‌ي احساسي و هوشي است كه كارمند با شغل، سازمان، مدير و همكارانش دارد و بر روي تلاش‌هاي مضاعف او در كارش تأثيرگذار است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  اضطراب امتحان با پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان ابوالقاسمی (‌1374) که مشتمل ‌بر ‌25 ‌ماده ‌است، ‌سنجیده می شود که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه­ ای لیکرت است که گزینه های آن از ‌خیلی ‌کم=1 تا خیلی ‌زیاد=5 ‌نمره گذاری می شود که نمره یک، نشان دهنده میزان پایین اضطراب امتحان و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا اضطراب امتحان است. ‌به ‌منظور ‌سنجش ‌اعتبار ‌اضطراب ‌امتحان ‌از ‌مقیاس ‌عزت ‌نفس ‌کوپر ‌اسمیت(coopersmith self-esteem inventory‌استفاده ‌شده است ‌که ‌58 ‌ماده ‌دارد ‌و ‌از ‌اعتبار ‌و ‌روایی ‌رضایت‌بخشی ‌برخوردار ‌است.

  3,000 تومان