پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه خودمدیریتی
  • پرسشنامه خودمدیریتی

توضیحات

پرسشنامه خودمدیریتی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (۱۳۸۶)

تعداد سؤالات : ۱۸سؤال پنج گزینه ای دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی پرسشنامه : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی : مشتمل بر  ‌۱۸ ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه ­ای ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می‌گوید. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌‌ای (کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵)‌‌‌ می‌باشد. که نمرات کمتر از ۵۴ نشان دهنده خودمدیریتی پائین و نمرات بیشتر از ۵۴ نشان دهنده خودمدیریتی بالا است.

خودمدیریتی

خودمدیریتی فرآیندی است که از طریق آن باورهای منطقی جایگزین باورهای غیرمنطقی‌‌ می‌شوند. به عبارتی خود مدیریتی به دنبال تغییر نگرش و شخصیت نیست، بلکه می‎خواهد رفتار را تحت کنترل در بیاورد و اگر لازم باشد تغییراتی را در آن ایجاد کند؛ به عبارت دیگر خودمدیریتی از معرفت پذیری اجتماعی نشأت می‎گیرد.

خود مدیریتی موضوعی است که اخیراً در ادبیات مدیریت مد نظر علمای این رشته قرار گرفته است. نقطه قوت این سبک مدیریتی، خود انسان است که‌‌‌ می‌خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع و در جامعه به اوج برساند. یقیناً راز موفقیت انسان‌ها در پیچیدگی‌‌‌‌های هزاره سوم (خود مدیریتی) خواهد بود.

پرسشنامه خودمدیریتی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)

تعداد سؤالات : 18سؤال پنج گزینه ای دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی پرسشنامه : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی : مشتمل بر  ‌18 ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه ­ای ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می‌گوید. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌‌ای (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5)‌‌‌ می‌باشد. که نمرات کمتر از 54 نشان دهنده خودمدیریتی پائین و نمرات بیشتر از 54 نشان دهنده خودمدیریتی بالا است.

خودمدیریتی

خودمدیریتی فرآیندی است که از طریق آن باورهای منطقی جایگزین باورهای غیرمنطقی‌‌ می‌شوند. به عبارتی خود مديريتي به دنبال تغيير نگرش و شخصيت نيست، بلكه مي‎خواهد رفتار را تحت كنترل در بياورد و اگر لازم باشد تغييراتي را در آن ايجاد كند؛ به عبارت ديگر خودمديريتي از معرفت پذيري اجتماعي نشأت مي‎گيرد.

خود مدیریتی موضوعی است که اخیراً در ادبیات مدیریت مد نظر علمای این رشته قرار گرفته است. نقطه قوت این سبک مدیریتی، خود انسان است که‌‌‌ می‌خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع و در جامعه به اوج برساند. یقیناً راز موفقیت انسان‌ها در پیچیدگی‌‌‌‌های هزاره سوم (خود مدیریتی) خواهد بود.

پرسشنامه خودمدیریتی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)

تعداد سؤالات : 18سؤال پنج گزینه ای دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی پرسشنامه : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه خودمدیریتی

پرسشنامه خودمدیریتی : مشتمل بر  ‌18 ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه ­ای ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می‌گوید. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌‌ای (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5)‌‌‌ می‌باشد. که نمرات کمتر از 54 نشان دهنده خودمدیریتی پائین و نمرات بیشتر از 54 نشان دهنده خودمدیریتی بالا است.

خودمدیریتی

خودمدیریتی فرآیندی است که از طریق آن باورهای منطقی جایگزین باورهای غیرمنطقی‌‌ می‌شوند. به عبارتی خود مديريتي به دنبال تغيير نگرش و شخصيت نيست، بلكه مي‎خواهد رفتار را تحت كنترل در بياورد و اگر لازم باشد تغييراتي را در آن ايجاد كند؛ به عبارت ديگر خودمديريتي از معرفت پذيري اجتماعي نشأت مي‎گيرد.

خود مدیریتی موضوعی است که اخیراً در ادبیات مدیریت مد نظر علمای این رشته قرار گرفته است. نقطه قوت این سبک مدیریتی، خود انسان است که‌‌‌ می‌خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع و در جامعه به اوج برساند. یقیناً راز موفقیت انسان‌ها در پیچیدگی‌‌‌‌های هزاره سوم (خود مدیریتی) خواهد بود.