‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

» تعداد سوالات: ۲۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

خودپنداره ‌تحصیلی، ‌توسط ‌پرسشنامه ‌۲۰ سوالی خودپنداره ‌تحصیلی(ASCQ) ‌لیو ‌و ‌وانگ ‌(۲۰۰۵) ‌مورد ‌سنجش ‌قرار گرفته است. ‌شیوه ‌نمره ‌گذاری ‌به ‌صورت ‌طیف پنج ‌گزینه‌‌ای ‌لیکرت است که گزینه ای آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ نمره گذاری شده است که نمره یک، نشان دهنده میزان پایین خودپنداره ‌تحصیلی و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا خودپنداره ‌تحصیلی است و تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز محاسبه گردیده است.

خودپنداره ‌تحصیلی

خودپنداره تحصیلی که خود_ساخت، خود_هویت و خود_چشم انداز هم نامیده‌‌ می‌شود. ساخت چندبعدی است که اشاره به ادراک دانش آموز از ((خود)) در رابطه با عملکرد تحصیلیش دارد.

هر دانش آموزی یک عقیده مخصوص و تصور ذهنی از وضع خود دارد و به طریقی در ذهن خود آن را منعکس‌‌ می‌سازد. این تصور ذهنی بر اثر تجارب شخصی و تاثیر دنیای خارج در او به وجود‌‌ می‌آید و نوجوان یک نظر ثابت و پایدار از محیط و از شخص خود و از ارتباط خود با محیط به دست‌‌ می‌آورد که این همان خودپنداره تحصیلی نامیده‌‌ می‌شود.