‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

4,900 تومان

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی

خودپنداره ‌تحصیلی، ‌توسط ‌پرسشنامه ‌20 سوالی خودپنداره ‌تحصیلی(ASCQ) ‌لیو ‌و ‌وانگ ‌(2005) ‌مورد ‌سنجش ‌قرار گرفته است. ‌شیوه ‌نمره ‌گذاری ‌به ‌صورت ‌طیف پنج ‌گزینه‌‌ای ‌لیکرت است که گزینه ای آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است که نمره یک، نشان دهنده میزان پایین خودپنداره ‌تحصیلی و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا خودپنداره ‌تحصیلی است و تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز محاسبه گردیده است.

از ارسال شما متشکریم!

‌پرسشنامه ‌خودپنداره ‌تحصیلی
4,900 تومان