پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران


پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای مدیران


» تعداد سوالات: ۱۶ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» سوالات معکوس : دارد.

» ابعاد (مولفه) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

اخلاق حرفه‌ای مدیران با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (۲۰۰۹) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال پنج گزینه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران است البته یکی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای هفت بعد می باشد. همچنین میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

اخلاق حرفه ای مدیران

اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئولیت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقیات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعریف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری که گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محیط حق دارد و سازمان وظیفه»

اخلاق نمایان کننده شخصیت فرد است و این اخلاق حرفه ای است که شخص را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در بین همکارانش مطرح می کند. در چارچوب این اخلاق حرفه ای است که نقش پذیری افراد در جامعه شکل می گیرد و انسان ها را به هم معطوف تر می کند، ارتباط اجتماعی بین اشخاص را گسترش می دهد یک مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غیراداری را بین کارمندان و مدیران و نیز بین کارمندان و مشتریان به وجود می آورد و همچنین در انجام فعالیت ها و امور اداری و غیر اداری که مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ایفاء می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحریک بسیاری از محرک ها و رفع بسیاری از ناهنجاری ها می شود.