فروشگاه

 • پرسشنامه هوش مالی

  پرسشنامه هوش مالی

  پرسشنامه هوش مالی

  تعداد سوالات 16 طیف لیکرت 5 درجه ای

  مولفه دارد

  منبع دارد.

  هزینه: 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه

  پرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران (2012)  داراي 16 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است. به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي شود.اين پرسشنامه داراي 4 بعد مي باشد

  5,000 تومان
 • پرسشنامه هوش معنوی

  پرسشنامه هوش معنوی


  » تعداد سوالات : 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش معنوی

  ابزار اندازه­ گيری متغير هوش معنوی، پرسشنامه 24 سوالی ليندا (2011) می‌باشد. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش معنوي در چهار بُعد طراحی و ساخته شده است و مقياس پاسخگويی آن طیف لیکرت پنج درجه‌ای و گزینه ها از (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است. نقطه برش این پرسشنامه نمره 72 است. نمره بیشتر از 72 نشان می‌دهد که هوش معنوی فرد پائین و نمره بیشتر از 72 نشان می‌دهد که هوش معنوی فرد بالا می‌باشد.

  هوش معنوی

  هوش معنوی توانایی عمل‌کردن هوشمندانه و عاقلانه است. در حالی که آرامش بیرونی را بدون توجه به شرایط حفظ می‌کنیم. هوش معنوی، هوش ذاتی انسان است، اما مانند هر هوش‌ دیگری می‌بایست رشد یابد. بدین معنی با توجه به مهارت‌هایی که هوش معنوی را تشکیل می‌دهند می‌توانیم آن را تعریف و اندازه‌گیری نماییم. هوش معنوی را استعداد ذاتی می داند كه انسان در حل مسائل معنوی و ارزشی خود به كار می گيرد و زندگی را در حالت گسترده از غنا و معنا قرار می دهد.

  هوش معنوی، احساس خود را توسعه مي‌دهد كه نتيجه‌‌‌ی نظرات، عقايد و تجربه‌ها نيست، بلكه چيزی فراتر از شخصيت است. هوش معنوی نبوغ طبيعي زندگي است كه هر كسي آنرا به ارث مي‌برد. فرآيند هوش معنوی می تواند حالتی از زندگي در تعجب، علاقه و اشتياق باشد. جايي كه بصيرت (بينش) جديد بعنوان نشانه‌هايي از هوش جديد در نظر گرفته مي‌شود كه ما را قادر مي‌سازد از آن پيروی كنيم. لحظه‌‌های دشوار زندگی بهترين زمانی است كه می توان اين هوش را اندازه گرفت. هوش معنوی قبل از هر چيز هدايت خود است.

  IQ به عنوان هوشی كه در جستجوي چيستی اشياء است، EQ به عنوان هوشی كه در جستجوی درك و فهم چگونگی اشياء است و SQ به عنوان هوشی كه در جستجوی درك چرايی اشياء است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش هیجانی

  پرسشنامه هوش هيجانی

  ابزار اندازه ­گيری متغير هوش هيجانی، پرسشنامه 20 سؤالی گلادسون و آگوستين بوده كه در سال 2009 توسط ايشان طراحی گرديده است. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش هيجانی در چهار بعد طراحی و ساخته شده است. مقياس پاسخگويی آن پنج درجه‌ای (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است.که نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 60 نشان‌دهنده هوش هیجانی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان‌دهنده هوش هیجانی بالا است. که در هر پرسش نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان هوش هیجانی و نمره 5 بیان کننده بیشترین میزان هوش هیجانی است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت

  پرسشنامه هوش هیجانی شوت

  ابزار اندازه گیری هوش هیجانی، پرسشنامه 32 سوالی شوت و همکاران (2001) می باشد که دارای چهار خرده مقیاس  بوده که هر کدام با تعدادی سوال مشخص می شوند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از هرگز=1  تا همیشه=5 نمره گذاری می شود که  که نمره 1 نشان­ دهنده کمترین میزان هوش هیجانی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان هوش هیجانی است. از طرفی میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه هویت اخلاقی

  پرسشنامه هویت اخلاقی

  هویت اخلاقی با پرسشنامه هویت اخلاقی آکوینو و رد (2002) سنجیده می شود که شامل 5 سوال پنج گزینه­ ای می­ باشد. طريقه نمره‌گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان هویت اخلاقی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان هویت اخلاقی است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز طی پژوهش لم باویک و همکاران (2017) به دست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وابستگی به اینترنت

  پرسشنامه وابستگی به اينترنت

  پرسشنامه وابستگی به اينترنت (Internet Addiction Test) توسط يانگ در سال 1998 ساخته شده است. اين پرسشنامه در 20 آيتم پنج گزینه ای طراحی شده و به روش طیف ليكرت پنج گزینه ای نمره گذاری شده است که گزینه های آن از هرگز= 1 تا همیشه=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان وابستگی به اينترنت و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان وابستگ5 به اينترنت است.

  گزاره های اين آزمون باساس ملاک های DSM-IV برای تشخيص قماربازی اينترنتی و وابستگی به الكل طراحی شده است. نمرات به دست آمده برای هر فرد وی را در سه زمينه طبقه بندی می كند: كاربر عادی اينترنت، كاربری كه در اثر استفاده زياد دچار مشكلاتی شده است و كاربر معتاد كه استفاده بيش از حد وی را وابسته كرده و نياز به درمان دارد. اين پرسشنامه جنبه های مختلف اعتياد به اينترنت را می سنجد و تعيين می كند آيا استفاده بيش از حد از اينترنت بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثير دارد يا نه؟ در مورد روايی پرسشنامه اين تحقيق به دلیل اینکه پرسشنامه ها استاندارد می باشند و در چندین تحقیق به کار رفته اند، روایی صوری آن مورد تائید می باشد. هم‌چنين پايايی پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت و وابستگی به اینترنت نیز اندازه گیری شده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وجهه سازمانی

  پرسشنامه وجهه سازمانی


  » تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وجهه سازمانی

  ابزار اندازه گیری وجهه سازمانی، پرسشنامه وجهه سازمانی کامپدرساد (2001) می باشد که دارای 18 سوال پنج گزینه ای بوده که طریقه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است  که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان وجهه سازماني و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان وجهه سازماني است. این آزمون دارای نه بعد می باشد . میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز برآورد گردیده است.

  وجهه سازمانی

  وجهه سازمانی از نظر مدیریت استراتژیک، یک دیدگاه جمعی و یک تصور جمعی چندگانه از طرف ذینفعان یک سازمان یا یک شرکت است. وجهه سازمانی بازنمایی از اقدامات گذشته و چشم انداز های آینده است. وجهه سازمانی مهمترین دارایی استراتژیک و ارزشمندی است که سازمان و یک شرکت میتواند داشته باشد.  همچنین وجهه سازمانی ارزیابی سازمان توسط ذینفعان در طول زمان است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری برند

  پرسشنامه وفاداری برند


  » تعداد سوالات : 6 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری برند

  ابزار اندازه‌گیری وفاداری برند، پرسشنامه 6 سوالی نیک هاشمی و همکاران (2016) می‌باشد. این پرسشنامه دارای دو بُعد است. همچنین طریقه نمره‌گذاری براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌‌ای است، به گونه‌‌‌‌‌ای که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 می‌باشد، که نمره 1 در این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان وفاداری به برند می‌باشد و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان وفاداری به برند می‌باشد.

  وفاداری به برند

  ایجاد نام و نشان تجاری، از زمینه بازاریابی و تبلیغات فراتر رفته و به همان اندازه که ساختار اقتصادی دارد، ساختار اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است، اما نام و نشان تجاری مرکز ارتباطات بازاریابی بوده و اغلب چالش‌ها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان تجاری نشأت می‌گیرد. یکی از مفاهیم معتبر در این حوزه، وفاداری برند است. این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می‌کند. زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش‌های ترفیعی گسترده ندارند، آن‌ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند بپردازند. وفاداری برند مضمون مرکزی بازاریابی تئوری و عملی، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. در بازار رقابتی امروزی نیز، با کاهش قدرت پیش بینی و کاهش تفاوت محصولات، وفاداری به مارک تجاری، به عنصر اصلی استراتژی و تاکتیک بازاریابی شرکت‌ها تبدیل گشته است. 

  وفاداری به برند: وفاداری به برند یك تعهد قوی برای خرید مجدد یك محصول یا یك خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، به صورتی كه همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات و تلاش‌‌های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد. بعبارت دیگر، وفاداری به برند عبارت است از واكنش رفتاري نسبتاً متعصبانه در خريد كه فرد در طول زمان نسبت به برند پيدا مي‌كند و اين رفتار باعث مي‌شود كه در فرايند‌های تصميم‌گيری و ارزيابی از مجموعه نام‌هايی كه در ذهن دارد، گرايش خاصی به آن برند پيدا كند. اين واكنش تابعی از فرايندهای روانشناختی و ذهنی فرد است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری گردشگران

  پرسشنامه وفاداری گردشگران


  » تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری گردشگران

  وفاداری مشتریان با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتری لی و کانینگهام (2001) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 18 سوال پنج گزينه ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج گزینه‌ای نمره گذاری شده است كه براي هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، به‌طوری‌که نمره 5 نشان‌دهنده كمترين ميزان وفاداری و نمره 1 بازگوکننده بيشترين ميزان وفاداری هست. اين پرسشنامه دارای سه بُعد می باشد. لازم به ذکر است که طریقه نمره گذاری تعدادی  از سوالات معکوس می باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  وفاداری گردشگران

  در حوزه گردشگری، بيشتر پژوهش‌ها، بازديد مكرر و تمايل به بازگشت را شاخص­های وفاداری در نظر گرفته­اند. در متون گردشگري رضایتمندي از تجربه سفر در وفاداري به مقصد نقش دارد. ميزان وفاداري گردشگر به مقصد در تمايل وي براي بازديد مجدد مقصد و در تمايل به توصيه آن به ديگران بازتاب دارد. تجربه مثبت گردشگر از خدمات، كالاها و ساير منابع ارائه‌شده در مقصد گردشگری موجب بازديد مجدد و همین‌طور، تأثیرات مثبت پیشنهاد شفاهی به دوستان و ساير وابستگان می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری مشتریان

  پرسشنامه وفاداری مشتریان


  » تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری مشتریان

  متغير وفاداری مشتریان با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتری لی و کانینگهام (2001) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 18 سوال پنج گزينه ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج گزینه‌ای نمره گذاری شده است. به طوري كه براي هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، به طوری که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان وفاداری مشتریان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان وفاداری مشتریان می باشد. اين پرسشنامه دارای سه بُعد می باشد. لازم به ذکر است که طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می باشد.

  وفاداری مشتریان

  سازمان‌ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیۀ ارضای مشتریان رفته، انتظارات آن ها را نیز تأمین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دو جانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند. مشتریان وفادار دارای مزیت‌های زیادی اند. آن‌ها معمولاً به لحاظ کمک به سازمان‌ها جهت تعیین حداقل جریان قابل پیش‌بینی فروش و سود، به افزایش درآمد سازمان متمایل بوده، کالاها و خدمات مازادی را نیز خریداری می‌کنند. به علاوه مشتریانی که با علامت تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال بیشتر آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز گفته و در چرخۀ بازخور و ارزیابی محصول سازمان مدنظر قرار می‌گیرند که همۀ این‌ها در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند 

   مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب کسب و کار به صورت «ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر» توصیف می‌شود. اگر بخواهیم وفاداری را به عنوان یکی از شاخص‌های کنترل و مدیریت برشماریم تعریف و دسته بندی انواع ممکن تعامل با مشتریان که به آن‌ها وفاداری گفته می‌شود حیاتی بوده و مبنایی را جهت تأمین نیازهای مشتریان فراهم می‌آورد.

  وفاداری مشتریان یك تعهد قوی برای خرید مجدد یك محصول یا یك خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی كه همان مارك یا محصول علی­رغم تاثیرات و تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی

  پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی

  ‌ويژگی های شخصيت یا ابعاد شخصیت، پرسشنامه فرم كوتاه 60 گويه‌ای نئو (NEO Personality Inventory Revised) می باشد كه يكي از آزمون‌های شخصيتی است كه براساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزارها در زمينه شخصيت می باشد كه توسط مک كری و كوستادر سال 1991 معرفی  شد. اين پرسشنامه دارای  پنج عامل اصلی شخصيت است (Big Five Personality Traits). شيوه نمره‌گذاری سوال‌های پرسشنامه به صورت ليكرت پنج گزينه‌ای است که گزینه های از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم است. همچنین تعدادی از سوالات بصورت معکوس نمره گذاری شده است. فرم كوتاه پرسشنامه تیپ های شخصیتی در ايران اعتبار‌يابی نشده است همچنين هم‌ سانی درونی زير مقياس‌های آن نیز برآورده شده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان