محصولات

 • پرسشنامه محرک های بازاریابی

  پرسشنامه محرک های بازاریابی


  » تعداد سوالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه محرک های بازاریابی

  متغیر محرک‌های بازاریابی توسط پرسشنامه حسن زاده و رضوانی (1395) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 12 سوال‌ می‌باشد و دارای چهار بُعد می‌باشد. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، به طوری که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است، که نمره یک نشان‌دهنده کمترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی و نمره پنج نشان‌دهنده بیشترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی می‌باشد.

  محرک های بازاریابی

  در زمان کنونی همه شرکت‌های موفق، یک وجه مشترک دارند؛ یعنی همگی به مشتری توجه زیادی نشان‌ می‌دهند و تمام سعی خود را معطوف بازاریابی‌ می‌کنند. در واقع هیچ سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی یا جهانی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهند رسید. سازمان‌های بزرگ انتفاعی، مانند سونی و نیز سازمان‌های غیرانتفاعی نظیر: دانشگاه‌‌‌ها، بیمارستان‌‌‌ها، موزه‌‌‌ها، نمایشگاه‌‌ها و حتی مکان‌های مذهبی هم بازاریابی‌ می‌کنند. در کتاب اصول بازاریابی، بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی‌ می‌دانند که بدان وسیله، افراد و گروه‌‌ها می‌توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصولات و ارزش‌‌ها با دیگران، نیازها و خواسته‌های خود را برآورده سازند. بنابراین بازاریابی هم یک مفهوم (شیوه مشتری مداری) و هم یک فرایند (یک سری تصمیمات استراتژیک در چگونگی جلب رضایت مشتری) است.

  محرک‌های بازاریابی دربرگیرنده‌ی مجموع محرک‌هایی می‌گردد که در بطن کالاها و خدمات نهفته بوده و موجب انگیزه در مصرف کنندگان جهت خرید می‌شوند. به عبارتی مجموعه عواملی را محرک‌های بازاریابی گویند که از نظر (ریخت شناسی محصول) بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارند و باعث شکل گرفتن تصمیم خرید او نسبت به یک کالای به خصوص می‌گردد. در متون بازاریابی به محرک‌های بازاریابی، عوامل آمیزه بازاریابی نیز گفته می‌شود که شامل مجموعه‌ای از عوامل و ابزارهای قابل کنترل بازاریابی شرکت می‌باشند که شرکت با ترکیب آنها سعی می‌کند تا پاسخ گوی بازارهای هدف باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت استعداد

  پرسشنامه مديريت استعداد

  مديريت استعداد با پرسشنامه 42 گويه ­ای ميرزايی می‌باشد كه در سال 1387 توسط ايشان طراحی گرديده است. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان توجه به مديريت استعداد ساخته شده است. مقياس پاسخگويی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان­ دهنده کمترین میزان مدیریت استعداد و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان مدیریت استعداد است. ميرزايی (1387) ضريب آلفای كرونباخ اين پرسشنامه را  نیز به دست آورده است. اين پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هرکدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  ابزار اندازه‌گیری مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه 14 گویه‌ای مدیریت ارتباط با مشتری گیب (2005) می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه بعد است. همچنین طریقه نمره‌گذاری در این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد، به گونه‌ای است که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد، كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان مدیریت ارتباط با مشتری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان مدیریت ارتباط با مشتری است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت بحران

  پرسشنامه مدیریت بحران


  » تعداد سوالات: 29 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه مدیریت بحران

  متغير  مديريت بحران، توسط پرسشنامه 29 سوالی جهرمی (1390) مورد سنجش قرار گفته است. اين پرسشنامه دارای پنج بعد است. از طرفی طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت می باشد. همچنین ميزان روايی و پايايی پرسشنامه مدیریت بحران نیز به دست آمده است.

  مدیریت بحران

  مديريت، فراگرد به كارگيری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای يك نظام ارزشی پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات برای دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد.

  بحران، با معانی گوناگونی چون پريشانی، وحشت، فاجعه، مصيبت، خشونت بالقوه و يا بالفعل و به عنوان نقطه عطفی در تحليل های تصميم گيری به كار گرفته شده است. بحران را ميتوان وضعيتی دانست كه در آن فرايند دگرگونی در نظام به شكلی است كه استواری و تعادل به شدت و با نتيجه ای نامطمئن به خطر می افتد و ضرورت اقدام هرچه سريع تر برای اعاده آن يا برقراری نظم مجدد احساس شود.

  مديريت بحران عبارت است از مجموعه فعاليت های اجرايی و تصميم گيری های مديريتی و سياسی وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارات، جلوگيری از وقفه زندگی كاری، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات و بالاخره ترميم و بازسازی خرابی ها. مدیریت بحران، علمی است کاربردی که با مشاهده‌ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آنها در جست و جوی یافتن ابزاری است که با آن از یک سو بتوان از وقوع فجایع پیش گیری کرد یا برای مقابله با آنها آماده شد و از سوی دیگر در صورت وقوع بحران، نسبت به امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع، اقدام کرد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  پرسشنامه مدیریت خسارت مالی ناصحی‌ فر و حق بیان (1387)

  شامل  15 سوال است.

  مولفه دارد.

  پایایی دارد.

  منبع دارد..

  قیمت : 5000 تومان.

  معرفی پرسشنامه

  مدیریت خسارت های مالی شامل مدیریت پرداخت تمام غرامت‌ها، خسارات، بازپرداخت یا مدیریت هر گونه جبران خسارت یا زیان در راستای اجرای تعهدات بیمه‌گر‌ می‌باشد   مدیریت خسارت های مالی، زمان تحقق درستی و صداقت صنعت بیمه است و در واقع فرصتی برای بیمه‌گر است تا از این طریق و پرداخت درست خسارات، تعهد خود را به بیمه‌گذار ادا نماید. امروزه پرداخت و مدیریت خسارت مالی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای انجام بهینه تعهدات در بازارهای آسیایی تبدیل شده است. آقای جیمز اونگ کارشناس ارشد بیمه و مدیر عامل شرکت مایفیلیند و شیوه مدیریت خسارت را بررسی و موفقیت ها را در این زمینه برشمرده است.

  منبع پرسشنامه مدیریت خسارت مالی: ناصحی فر ، وحید و حق بیان، اکبر (1387).  کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (در رشته بیمه اتومبیل). پژوهشنامه بیمه،  شماره 89 و 90، 31 – 

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت دانش

  پرسشنامه مدیریت دانش


   

  » تعداد سوالات: 38 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه مدیریت دانش

  این پرسشنامه توسط پرسشنامه مدیریت دانش  38 سوالی پاتریک و همکاران (2009)‌ سنجیده شده است. این پرسشنامه دارای 5 مولفه(بعد) می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است، به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان مدیریت دانش و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان مدیریت دانش است.

  مدیریت دانش

  وجه مشترک تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، دو بعد افراد و اطلاعات هستند. مدیریت دانش در رابطه‌ی بین این دو بعد که آن هم به واسطۀ سیستم‌‌‌‌‌‌‌ها و فرآیندها به هم پیوند می‌خورند، نهفته است. مدیریت دانش در واقع به عنوان رویکردی جامع شناخته شده است که اثربخشی سازمانی را تعامل افراد، فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به کار می‌برند و سیستم‌‌‌‌‌‌‌ها و فرآیندی که مورد استفاده قرار می‌دهند. می‌داند.

  در یک سازمان خاص، مدیریت دانش به عنوان فرایند انتقال دانش از یک مکان به مکان دیگر تعریف شده و از این رو به عنوان فرایند حل سریع و اثربخش مشکل در نظر گرفته شده بود. مدیریت دانش به معنی کنترل دانش به جهت پیشبرد درست و اصولی دانش در بین کارکنان‌ می‌باشد و باعث‌ می‌گردد که دانش سازمان در نزد کارکنان حفظ شده و به بیرون از سازمان سرایت نکند. از آنجا که مدیریت دانش یک رشته در حال رشد می‌باشد، احتمال تغییر و گسترش در این رشته وجود دارد. از طرفی، تلاش برای افزایش درک از این رشته بسیار بالاست. به همین خاطر ما با تعداد زیادی مسائل نظری سروکار داریم که باید حل شوند، برخی واژه‌ها در مدیریت دانش وجود دارند که حتی برای کاربران با تجربه در این زمینه واضح نمی‌باشند. به همین خاطر به اشتراک گذاشتن درک از موضوع به شکل عمومی و توافق در مورد معانی کاربردی درون سازمانی از مفاهیم اصلی، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت ریسک

  پرسشنامه مدیریت ریسک

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت ریسک

  پرسشنامه مدیریت ریسک،بیلندی (1390)

  تعداد سؤالات : 14 سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل :Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه مدیریت ریسک

  ابزار اندازه گیری مدیریت ریسک، پرسشنامه 14 سوالی بیلندی (1394) می‌باشد که این پرسشنامه دارای سه بعد می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌ای (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد. بطوري كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان به کارگیری مدیریت ریسک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان به کارگیری مدیریت ریسک می‌باشد.

  مدیریت ریسک

  مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

  مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت حداقل رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی یعقوب نژاد و همکاران

  تعداد سوالات : 49 سوال طیف لیکرت 5 درجه ای

  مؤلفه دارد.

  منبع دارد.

  هزینه 5000 تومان

  معرفی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی کاربردی از مبانی علم مالی در تصمیم گیری‌های پولی یک فرد یا یک خانواده است.مدیریت مالی شخصی  به چگونگی درآمد زایی، بودجه بندی، پس انداز و خرج کردن منابع مالی توسط افراد و یا خانواده‌ها با در نظر گرفتن ریسک‌ها و رخدادها در زندگی آینده، می‌پردازد. مدیریت مالی شخصی به تصمیمات مالی شخصی که یک فرد یا یک خانواده در راستای دستیابی به بودجه، پس انداز و منابع پولی خرج شده در طی زمان اتخاذ می نماید، اطلاق می گردد. این تصمیمات ریسک های مالی و حوادث آینده را در بر می گیرند. در فرآیند برنامه ریزی مالی، افراد نیازهای خویش را در دامنه وسیعی از خدمات بانکی، پس انداز، سرمایه گذاری، کسب درآمد، خرج و استقراض پوشش ریسک (بیمه و بازنشستگی) مورد توجه قرار می دهند.

  مدیریت مالی شخصی

  مدیریت مالی شخصی از جنبه‌های مهم رفتار اجتماعی هستند که تأثیرات قابل ملاحظه‌ای هم بر زندگی شخصی افراد و هم اجتماعی می‌گذارند. مدیریت مالی شخصی به معنی کنترل و تسلط کامل بر مسائل مالی در زندگی شخصی و کاری می باشد. آگاهی مردم در این زمینه به آنان کمک می نماید تا منابع مالی خویش را بهتر مدیریت نمایند. توسعه دانش افراد و خانوارها در این زمینه قدرت اقتصادی اجتماعی خانواده را افزایش می‌دهد. در کشور ما مدیریت مالی شخصی ضعیف بوده و مطالعات نشان می‌دهد حتی فارغ‌التحصیلات یا کارکنان رشته های مرتبط مانند مدیریت مالی و حسابداری نیز لزوماً شناخت کاملی از دانش مدیریت مالی شخصی ندارند.

  مالیه شخصی عبارتست از مطالعه منابع با اهمیت در دستیابی شخص و خانوار به موفقیت مالی مهمترین موضوعات در مالیه شخصی شامل مدیریت مالیات، بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، استفاده از کارت های اعتباری، استقراض، مخارج با اهمیت، مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری‌ها، طرح های بازنشستگی و طرح خرید مسکن و املاک می‌باشد

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی


  » تعداد سوالات: 43 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

  ابزار اندازه­ گيری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)، پرسشنامه رحمتی (1393)‌‌ می باشد كه داراي 43 سوال پنج گزينه­ ای است. طريقه نمره‌گذاری، طیف لیکرت پنج درجه ای و  بدين صورت‌‌ مي‌باشد كه گزينه ها از خیلی كم=1 تا خیلی زياد=5‌‌ و کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم=2  می باشند. به طوری که کسب نمره 1 توسط این پرسشنامه نشان‌دهنده كمترين ميزان بهره‌مندی از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) و نمره 5 بازگو‌ كننده بيشترين ميزان بهره‌مندی از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) است. هچنیناين پرسشنامه دارای پنج بعد  می باشد.

  مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)

  به اعتقاد استرومیر(2007) مدیریت منابع انسانی الکترونیک عبارت است از طراحی، پیاده‌‌‌‌‌‌سازی و به کار‌‌‌‌گیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های حاصل از آن، برای ارتباط و حمایت از حداقل دو فرد در انجام فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی که به شکل اشتراکی توسط آن‌‌‌ها انجام‌ می‌شود.

  مدیریت منابع انسانی الکترونیک تکامل یافته سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است که علاوه بر انجام و اجزای وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی، وظایف استراتژیک آنرا نیز برعهده دارد در واقع قبل از ظهور سیستم هم افزایی الکترونیک، وظایف زیر بوسیله سیستم اطلاعات منابع انسانی انجام می‌شد و ظهور مباحثی چون مدیریت منابع انسانی الکترونیک باعثث تغییر رویکرد سازمان‌ها در استفاده از سیستم‌های جدیدتر اطلاعات گردید، چرا که بسیاری از سازمان‌ها معتقدند که باید با تغییر و تحولات سریع دنیای امروز حرکت و از جدیدترین نوآوری‌ها در زمینه فناوری اطلاعات استفاده نمود. از این رو بکارگیری سیستم جدید مدیریت منابع انسانی الکترونیک باعث می‌شود تا وظایف مربوط به بخش منابع انسانی بشکل مطلوب تری انجام شود و علاوه بر آن اهداف دیگری نیز برای مدیریت منابع انسانی تحقق یابد که توضیح داده خواهد شد.

  3,000 تومان