فروشگاه

 • پرسشنامه نظام ارزشی

  پرسشنامه نظام ارزشی


   

  » تعداد سوالات: 57 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه نظام ارزشی

  برای سنجش نظام ارزش از پرسشنامه 57 سوالی شوارتز (به نقل از ماندگاری، 1392) استفاده شده است. اين پرسشنامه دارای ده زیر مقیاس می باشد. مقياس پاسخگويی این پرسشنامه براساس طیف پنج درجه‌اي لیکرت (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌‌‌‌) می‌باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بهره‌مندی از نظام ارزش و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از نظام ارزش است.

  نظام ارزشی

  نظام ارزش تشکیل دهنده پایه و اساس درک نگرش‌ها و انگیزش افراد هستند که بر ادراک آنان اثر‌‌‌ می‌گذارند. ارزش‌ها و نظام ارزش از یک سو از حوزه‌‌‌‌های دیگر فرهنگ و اجتماع تاثیر‌‌‌ می‌پذیرند و از سوی دیگر بر کیفیت زندگی انسان‌ها و چگونگی رفتار و مناسبات و روابط با دیگران، تاثیر‌‌‌ می‌گذارند. به عبارت دیگر رفتار انسان‌ها به طور مستقیم متاثر از نظام ارزش‌ها و اصول اخلاقی است که به آن‌ها پایبند هستند

  نظام‌های ارزشی می‌تواند منجر به افزایش کارایی، اثربخشی، عملکرد و بهره‌وری کارکنان شود. همچنین نظام مند بودن ارزش‌ها می‌تواند کارکنان را به ارزش‌های سازمانی متعهد نموده و چنین تعهدی زمینه ساز وابستگی و دلبستگی شغلی کارکنان شود. 

  3,000 تومان
 • پرسشنامه نظام پاداش و تنبیه

  پرسشنامه نظام پاداش و تنبیه


   

  » تعداد سوالات: 34 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه نظام پاداش و تنبیه

  براي سنجش نظام پاداش و تنبیه  از پرسشنامه 34 سوالی خانزاده (1389) استفاده شده است كه اين پرسشنامه دارای چهار بعد می‌باشد. لازم به ذكر است، مقياس پاسخگويی این پرسشنامه هم طیف پنج درجه‌اي لیکرت (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌)‌‌‌ می‌باشد، كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بهره‌گیری از نظام پاداش و تنبیه و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان بهره‌گیری از نظام پاداش و تنبیه است.

  نظام پاداش و تنبیه

  یک نظام پاداش را‌‌‌ می‌توان بر مبنای انواع انگیزاننده‌‌‌‌های سازمان، معیارهای پرداخت پاداش و فرآیند توزیع پاداش تعریف نمود. نظام پاداش با مشخص نمودن نوع مبادله فرد و سازمان، به عبارتی با مشخص نمودن نوع مشارکت و تلاش مورد انتظار از افراد و انتظارات آنها در قبال عملکردشان و از طرف دیگر  ارزش‌ها و هنجارهای یک سازمان، رابطه سازمان و اعضای خود را مشخص‌‌‌ می‌سازد.

  تنبیه یکی از جنبه‌‌‌‌های متداول یادگیری است ولی شناخت انسان‌ها نسبت به آن بسیار کم و نحوه ی اجرای آن غالباً نادرست‌‌‌ می‌باشد. اکثر روان شناسان اعتقاد دارند، پاداش و پاداش احتمال تکرار پاسخ را در آینده افزایش‌‌‌ می‌دهد ولی به طور قطع نمی توان گفت تأثیر تنبیه به منبع آن‌‌‌ می‌انجامد. به عبارت دیگر آن‌ها بر این باورند که تأثیر پاداش و پاداش در رفتار، ساده بوده و موجب تکرار آن‌‌‌ می‌شود ولی تأثیر تنبیه در رفتار پیچیده است و تنبیه پدیده ای پیچیده‌‌‌ می‌باشد که باید به دقت تعریف و با احتیاط از آن استفاده گردد.

  نظام پاداش و تنبیه: نظام پاداش و تنبیه یکی از عوامل اصلی افزايش انگیزش کارکنان بوده و بر اساس اصول و چهارچوب شرح وظایف سازمانی صورت‌‌‌ می‌گیرد. لذا جهت پاداش و تنبیه كاركنان، نظام نظريه‌پردازي علمي و دقيقی مورد نياز بوده که موجب‌‌‌ می‌شود نظام پاداش و تنبیه کارکنان در هر سازمان به طور متناوب مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری به نیازها و نظرات کارکنان در خلق این نظام بایستی توجه كامل داشت.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

  پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

  پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

  پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا توسط مه‌یر و همکاران (به نقل از اسدی‌مجره و همکاران، 1390)

  تعداد سؤالات : 16سوال پنج گزینه ای براساس طیف لیکرت.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  سوالات معکوس : مشخص شده است.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  معرفی پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا

  پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیا توسط مه‌یر و همکاران (به نقل از اسدی‌مجره و همکاران، 1390) ساخته شده است این پرسشنامه 16 سوال دارد. گزینه‌‌‌های نمره گذاری به صورت 0، 1، 2، 3 و 4 نمره گذاری‌ شده است ( پنج گزینه ای و بر اساس طیف لیکرت )

  نگرانی

  نگرانی: نشانگر نوعی تلاش برای حل مسئله به شکل فعالیت ذهنی بر روی موضوعی که احتمالاً همراه با عواقب منفی است. نگرانی افکار، تصورات و عواطف منفی و غیر قابل کنترل است که برای حل مسئله با پیامد نامشخص عمل‌ می‌کند.

  نگرانی یک پدیده شناختی طبیعی است که همه افراد آن را در موقعیت‌های خاصی از زندگی تجربه‌ می‌کنند. شواهد فراوانی دال بر اینکه افراد عادی نیز نگران‌ می‌شوند وجود دارد، البته شدت، فراوانی و قابلیت کنترل این پدیده در افراد طبیعی یا افراد مبتلا به اختلال متفاوت است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه نگرش نسبت به تحصیل

  پرسشنامه نگرش نسبت به تحصیل

  متغیر نگرش نسبت به تحصیل، با پرسشنامه (اکبری 1383؛ به نقل از پاشا شریفی و همکاران، 1387) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه به منظور بررسی نگرش تحصیلی ساخته شده است و دارای 30 سوال 5 گزینه‌‌‌ای که با طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و  گزینه‌‌‌‌‌های آن از (تقریباً هیچ وقت=1 تا تقریباً همیشه=5) است. طریقه نمره‌گذاری تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. نمره 90 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 90 نشان‌دهنده نگرش نسبت به تحصیل بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده نگرش نسبت به تحصیل پائین است. 

  3,000 تومان
 • پرسشنامه نیات رفتاری

  پرسشنامه نیات رفتاری


  » تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه نیات رفتاری

  متغیر نیات رفتاری گردشگران  با استفاده از پرسشنامه سعدالدین (1392) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 9 سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مي‌باشد که طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 در نظر گرفته شده است كه نمره 5 نشاندهنده مطلوب ترین نیات رفتاری و نمره 1 بازگو كننده نامطلوب ترین نیات رفتاری است. اين پرسشنامه دارای سه بعد  مي‌باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  نیات رفتاری گردشگران

  نیات رفتاری: به‌طورکلی نیات رفتاری گردشگر را از دیدگاه فرایند مصرفی گردشگر می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. رفتار پیش از بازدید، در طول بازدید و پس از بازدید. تصویر مقصد برنیات رفتاری گردشگران در تمام مراحل تأثیر می‌گذارد. رفتار گردشگر مشروط به تصویر مقصد است این تأثیر در همان مرحله انتخاب مقصد گردشگری آغاز می‌شود. به‌عبارت‌دیگر انتخاب مقصد فقط بر اساس واقعیت عینی صورت نمی‌گیرد. تأثیر تصویر مقصد که از قبل در ذهن گردشگر وجود دارد بر انتخاب مقصد گردشگری در تحقیقات متعددی بررسی‌شده است. مقصدهایی با تصویر قوی­تر احتمال بیشتری دارند تا در فرایند انتخاب مقصد گردشگر قرار گیرند و انتخاب شوند

  3,000 تومان
 • پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

  پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

  نیات رفتاری با پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان تائوا و همکاران (2018) سنجیده می شود که شامل 24 سوال پنج گزینه ­ای می­ باشد و طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان نیات رفتاری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان نیات رفتاری است. این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

  پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 

  پرسشنامه هراس اجتماعی  

  تعداد سؤالات : 17 سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

  طریقه نمره گذاری : دارد

  روایی و پایایی :دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل :Word

  هزینه : 3000 تومان

  معرفی پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

  برای سنجش هراس اجتماعی از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده می شود. آزمون مذكور داراي 17 سوال پنج گزينه‌اي مي‌باشد هر ماده این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود:  نمره کل فرد می‌تواند بین ۰ تا ۶۸ باشد که نمره 34 نقطه برش پرسشنامه می‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی پائین است. اعتبار این پرسشنامه به روش باز آزمایی در گروه‌‌‌هایی با تشخیص اختلال هراس اجتماعی اندازه گیری شده است.

  تعریف مفهوم هراس اجتماعی

  هراس اجتماعی شامل ترس پایدار از اریابی منفی توسط دیگران است. این اختلال یکی از اختلالات اضطرابی به شمار می‌رود. این اختلال بر اساس ترس از اجنماع یا موقعیت‌های کارآمدی مشخص می‌گردد. همه‌ی نظریه‌های شناختی به نقش یک عامل مهم در ایجاد و حفظ اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن، پردازش سوگیرانه اطلاعات است.

  هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص‌‌ می‌شود که در آن شخص یا با افراد یا آشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد. در چنین موقعیت‌‌‌هایی شخص می‌ترسد به گونه‌ای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت‌‌‌‌های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شوندگان ترس‌آور است، در حالی که برخی دیگر از دامنه گسترده‌ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت‌های تعامل اجتماعی می‌ترسند. طبیعی است که هر کدام از موارد فوق، به هراس اجتماعی‌‌ می‌انجامد.

  سن شروع این اختلال در حدود 15 سالگی است و 90 درصد از بیماران سن شروع را قبل از 25 سالگی گزارش نموده‌اند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش اجتماعی

  پرسشنامه هوش اجتماعی

  متغیر هوش اجتماعی توسط پرسشنامه هوش اجتماعی كري آنكرون (2007) سنجيده می شود كه دارای 21 سوال پنج گزينه ای می باشد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 نمره گذاری شده است كه نمره 21 نشاندهنده كمترين ميزان هوش اجتماعی و نمره 105 بازگو كننده بيشترين ميزان هوش اجتماعی است. همچنين اين پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش اخلاقی

  پرسشنامه هوش اخلاقی


  » تعداد سوالات : 40 سوال توصیفی، پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش اخلاقی

  هوش اخلاقی  با پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) اندازه‌‌‌گیری‌‌‌‌‌ شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال توصیفی بوده که دارای چهار بُعد  می‌باشد. این پرسشنامه براساس مقياس اندازه‌گيري پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي ليكرت نمره گذاری شده است، به طوری که گزینه خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5‌‌‌‌‌ می‌باشد، كه نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين ميزان هوش اخلاقی از سوی كاركنان و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان هوش اخلاقی از سوی آنان است.

  هوش اخلاقی

   نخستین بار اصطلاح هوش اخلاقی توسط بوربا در روان‌شناسی وارد شد. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف مي‌کند، هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است. هوش اخلاقی توانایی ذهنی برای شناسایی این موضوع است که چگونه اصول انسانی مانند قانون طلایی (قانونی که بسیاری از تمدن‌ها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی کرده است و سخن پیامبر اسلام (ص) نیز هست: با دیگران همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار شود و تلاش کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد، باید در ارزش‌ها، اهداف و کارکردهای فردی ما به کار گرفته شود.

  هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی (هوش حیاتی) برای همه انسان‌هاست. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می‌کند، هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می‌دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن‌ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی‌دانیم آنچه که انجام می‌دهیم چرا انجام می‌دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می‌سازد. هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می‌کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد. تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می‌دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می‌کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطر است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش رقابتی

  پرسشنامه هوش رقابتی


  » تعداد سوالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش رقابتی

  هوش رقابتی با پرسشنامه 12 سوالی فهی (2007) مورد سنجش قرارمی گیرد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه است و گزینه از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است، كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان هوش رقابتی و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان هوش رقابتی است. اين پرسشنامه نیز دارای چهار بُعد می باشد.

  هوش رقابتی

  یکی از ویژگی های بارز و مسلط عصر حاضر، در دانش بشری و عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی و فناورانه است. در چنین شرایطی، یکی از الزامات سیاسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روندهای آتی بازار، رقابت، فناوری، نوآوری، ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان و… است. این قبیل موضوعات در کانون توجه هوش رقابتی قرار دارد. هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری فن‌آوری و ذخیره اطلاعات به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند.

  هوش رقابتی(CI) ارتباط نزدیکی با هوش تجاری(BI)، مدیریت دانش(KM)، و هوش مصنوعی(AI)، دارد. مشابه سایر مفاهیم هوشمند، هوش رقابتی از اجزای جمع آوری، تحلیل و مدیریت برخوردار است. هوش رقابتی دارای یک تاثیر درونی و بیرونی بوده و اتکای زیادی بر اطلاعات برون سازمانی برای تحلیل و براساس نقطه نظرات دارد. هوش رقابتی همچنین به تعدادی روش‌های تعیین شده برای مجموعه دانش و اطلاعات، تحلیل و مدیریت استناد‌ می‌کند. هوش رقابتی از اجزا داخلی و خارجی برخوردار است و این امر دلیل رده‌‌‌‌‌بندی هوش تجاری به همراه هوش رقابتی است. هوش رقابتی برای حل مسایل بلند مدت و کوتاه مدت مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد در حالی که مدیریت دانش بیشتر برای مواردی که دیدگاه سودآوری آنها بلند مدت است، مورد استفاده واقع‌ می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش فرهنگی

  پرسشنامه هوش فرهنگی


  » تعداد سوالات: 19 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش فرهنگی کارکنان(CI)

  ابزار اندازه‌‌‌گیری هوش فرهنگی پرسشنامه 19 سوالی آنگ و همکاران (2004)‌‌ مي‌باشد که دارای 4 خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌ای است  که گزینه ها از  کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است که نمره 5 نشان دهنده هوش فرهنگی بالای کارکنان‌‌ مي‌باشد و نمره 1 نشان دهنده هوش فرهنگی پایین کارکنان‌‌ مي‌باشد. در ایران نیز در پژوهشی پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نمودند.

  هوش فرهنگی(CQ)

  «هوش فرهنگی» در واقع، تعریف «هوش» در عرصۀ فرهنگ است. مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ارلی و انگ، از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو پژوهشگر، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخ‌های رفتاری صحیح به این الگو تعریف کرده‌اند. آنها بر این باور بودند که در مواجهه با  موقعیت‌های فرهنگی جدید، به زحمت‌‌ می‌توان علائم و نشانه‌های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباطات سود جست. در چنین حالتی، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود، یک چارچوب شناختی مشترک را، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی را به دست ندهد، ترسیم نماید. تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی بر‌‌ می‌آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند.

  هوش فرهنگی به منظور قابلیت فردی برای عمل و اداره کردن به لحاظ فرهنگی با کارایی در زمینه‌های گوناگون یا محیط‌های متعدد تعریف می‌شود. یعنی، هوش فرهنگی بررسی می‌کند، چگونه کسی می‌تواند زمانی که در یک محیط بین فرهنگی، محیطی که فرد از امکانات و مهارت‌‌های آن‌‌ها شناختی وجود ندارد، خود را وفق دهد و پیشرفت کند. هوش فرهنگی، نوعی هوش است که بر روی توانایی برای درک، استدلال و رفتار در محیط‌های بین فرهنگی مختلف، متمرکز می‌شود.

  3,000 تومان