محصولات

 • پرسشنامه عملکرد سازمانی نیون

  پرسشنامه عملکرد سازمانی

  متغير عملکرد سازمانی (عملکرد شرکت) بر اساس کارت امتیازی متوازن، توسط پرسشنامه 17 سوالی عملكرد سازمان نیون كه در سال 2006 طراحی گرديده است.  اين آزمون دارای چهار بعد می باشد.  طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت است و گزینه ها از خیلی کم =1 تا خیلی زیاد=5  نمره گذاری شده است، به‌طوري كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان عملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن است.همچنین ميزان روايی با روش تحلیل عاملی تائیدی و پايايی با روش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه عملکرد عاطفی کارکنان

  پرسشنامه عملکرد عاطفی کارکنان

  ابزار اندازه ­گيری متغير عملکرد عاطفی کارکنان، پرسشنامه 17 سوالی جیمز و همکاران (2006) می‌باشد. اين پرسشنامه براي سنجش عملکرد عاطفی کارکنان در سه بعد ساخته شده است و مقياس پاسخگويی آن، طیف  پنج درجه‌ای لیکرت است، و گزینه ها از خیلی کم = 1 تا خیلی زیاد = 5 نمره گذاری شده است، بطوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان عملکرد عاطفی کارکنان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان عملکرد عاطفی کارکنان است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه عملکرد کارکنان

  پرسشنامه عملکرد کارکنان

   ابزار اندازه گيري عملکرد کارکنان پرسشنامه37 سوالی عملکرد کارکنان لاری و همکاران (2004) می‌باشد كه اين پرسشنامه دارای یازده بُعد می‌باشد. لازم به ذكر است، نمره گذاری پرسشنامه مذكور براساس طيف پنج گزینه‌ای ليكرت است و گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان عملکرد کارکنان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان عملکرد کارکنان است. پايايی اين پرسشنامه با روش آلفای كرونباخ نیز گزارش شده است(لاری و همکاران، 2004).

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

  پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

  متغیر عملکرد کارکنان با پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت (1980؛ به نقل از عباسی و همکاران، 1394) كه دارای 42 سوال و هفت خرده مقیاس است، مورد سنجش قرار گرفته است. جهت نمره دهی به گزينه‌های این پرسشنامه نیز از مقياس پنج گزينه‌‌ای ليكرت، که گزینه های آن از 1=خيلی كم تا 5=خيلی زياد می باشد، استفاده‌ شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان عملکرد کارکنان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان عملکرد کاکنان استميزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری

  پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری


  » تعداد سوالات: 7 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری

  عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری توسط پرسشنامه  7 سوالی بالوگلو و مک لری (1999)مشخص شده است. مقياس پاسخگويي این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از  كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان عوامل مؤثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری است. این پرسشنامه دارای دو  بعد است که به ترتیب هریک تاثیر عوامل منابع اطلاعاتی، تجربیات پیشین، توزیع، عوامل روانشناختی و عوامل اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال


   

  » تعداد سوالات: 31 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  ابزار اندازه­ گيری عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال، پرسشنامه 31 گویه‌ای علیمحمدی و همکاران (1393) می‌باشد. این پرسشنامه دارای هشت عامل است. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده به گونه‌ای که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5  می باشد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه توسط علیمحمدی و همکاران (1393)، نیز به دست آمده که نشان از مطلوبیت پرسشنامه می‌باشد.

  عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  عوامل گوناگونی بر میزان و کیفیت حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی تاثیر‌ می‌گذارند، در این بین‌ می‌توان به جذابیت بازی، عوامل اقتصادی،عوامل جمعیت شناختی، عوامل مرتبط با ورزشگاه، ارزش ورزش در جامعه، هویت تماشاگران و عوامل انگیزشی اشاره کرد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

  پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

  ابزار اندازه گیری متغير موفقیت برنامه ریزی استراتژیک، پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک الفتی (1390) می باشد که شامل 43 سوال توصیفی پنج گزينه ای بوده  که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم =1 تا خیلی زیاد=5  طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک است. این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس است. 

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  فرهنگ سازمانی توسط پرسشنامه 60 سوالی زوان لايس (2006) سنجیده می‌شود که شامل چهار بُعد است. به طوری که شامل 60 سوال 5 گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده و  این پرسشنامه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاري شده است و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5)است که نمره 5 نشان دهنده فرهنگ سازمانی بالا مي‌باشد و نمره 1 نشان دهنده فرهنگ سازمانی پایین مي‌باشد. به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي‌شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.

  5,000 تومان 3,000 تومان