محصولات

 • پرسشنامه ادراک تحصیلی

  پرسشنامه ادراک تحصیلی

  ادراک تحصیلی با پرسشنامه رشیدی، امیری، مهرآورگیگلو و نودهی (1395) سنجیده می شود. این پرسشنامه شامل 31 سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است که گزینه های آن از هرگز=1 تا همیشه=5 طراحی شده است به طوری که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان ادراکات و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان ادراکات می باشد. این پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. پژوهش باباخانی (1390) اعتبار کلی و اعتبار خرده مقیاس های این پرسشنامه و یافته های پايايی نیز گزارش شده است که این مقدار نشان از پایایی این پرسشنامه دارد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  1982

  تعداد سوالات : 20سوالی دو گزینه ای

  طریقه نمره گذاری : دارد

  سؤالات معکوس: دارد

  پایایی : دارد

  نوع فایل : WORD

  منبع : دارد

  هزینه :3000 تومان

  تعریف مفهوم ادراک شایستگی

  شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

  ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

  معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (1982) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 20 سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. ميزان اعتبار و پايايي پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (1982) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای (لام و مایزرسکی، ۲۰۰۵)

  معرفی پرسشنامه

  پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای توسط Lam و Mizerski در سال 2005 تهیه شده است که حاوی 8 سوال است و از طیف لیکرت است. این پرسشنامه دارای دو بعد می باشد.

  پایایی

  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

   

  روایی

  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ( روایی درون فایل)

  (توضیحات کامل در داخل فایل)

  کد محصول: 386

   پایایی: دارد

  روایی: دارد

  فایل ورد: دارد

  تعداد سوال: 8 سوال

  تعداد مولفه: 2 مولفه

  مدل پرسشنامه: دارد

   تعداد صفحات: 3

   منبع: دارد

   تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)

   قیمت: فقط 10۰۰ تومان

   گارانتی: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

   

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارتقای شغلی

  پرسشنامه ارتقای شغلی


  » تعداد سوالات : 32 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ابزار اندازه­ گيری ارتقای شغلی، پرسشنامه 32 گويه ­ای آكريوس و لادكين(2007) مي باشد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه  به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای می باشد به طوری كه گزينه ها از  كاملاً مخالف=1 تا كاملاً موافق=5 می باشد. كه نمره 32 نشان‌دهنده كمترين ميزان ارتقای شغلی و نمره 160 بازگو‌كننده بيشترين ميزان ارتقای شغلی است.  همچنين ميزان روايی و پايايی اين پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ساده ترين تعريف فرهنگ لغت از مسير ارتقای شغلی عبارتست از پيشرفت در طول عمر کاری است. مسیر ارتقای شغلی عبارت است از مراحل متوالی و در حال تکامل تجربیات کاری افراد در طول زمان که معمولاً در قالب یک مجموعه اجتماعی یا پیامدهای خاصی رخ می دهد. تجربیات کاری، مجموعه های اجتماعی و پیامدهایی که مسیر ترقی را مشخص می کنند، ممکن است محدود (در قالب حرفه یا سازمان) یا گسترده (مسیر ترقی در جامعه در طیف وسیعی از حرفه و سازمان های مختلف) باشد

  مفهوم و معیارهای ارتقای شغلی همگام با دگرگونی های اجتماعی– صنعتی– سیاسی جوامع بشری در حال تغییر بوده است. ارتقای شغلی علاوه بر نگرش فرد به شغلش با دیگر عوامل محیطی نیز بستگی دارد. براساس نظریه موفقیت، شخص هنگامی به سطوح بالاتری از بازده و کارآمدی می رسد که انگیزه موفقیت و پیشرفت در او موجود باشد. به عبارت دیگر، هر چه نیاز فرد به کسب موفقیت و پیشرفت بیشتر و قوی تر باشد کمیت و کیفیت انجام کار در سطح بالاتری قرار می گیرد. در چنین حالتی پیوستگی و همبستگی قوی بین فرد با سازمان و هدف ها به وجود می آید و او انجام وظایف محوله را صرفاً به منظور دریافت پاداش مالی، کسب مقام و موقعیت و نیل به قدرت انجام نمی دهد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار


  » تعداد سوالات: 68 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار با پرسشنامه استراتژی کسب و کار گیلگئوس (2005)كه دارای 68 سوال است، مورد سنجش قرار مي گيرد. این پرسشنامه دارای هفت بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال معین شده اند. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت که گزینه های آن از 1=خيلی كم تا 5=خيلی زياد طراحی شده است که نمره 204 به عنوان نقطه برش در پرسشنامه استراتژی کسب و کار در نظر گرفته می‌شود، به‌طوري كه نمره كمتر از آن بازگوكننده استراتژی کسب و کار كم و نمره بيشتر از آن نشان‌دهنده استراتژی کسب و کار زیاد می‌باشد. ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است. 

  استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار عبارت است از تعیین جهت و گستره عملیات شرکت در بلند مدت از طریق قالب بندی منابع در درون محیط در حال تغییر جهت دستیابی به انتظارات سهامداران که منجر به دستیابی مزیت برای سازمان می شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  استراتژی مديريت استعداد نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه 42 سوالی میرزایی (1387) کسب می کند. اين پرسشنامه برای سنجش ميزان توجه به استراتژی مديريت استعداد ساخته شده است. مقياس پاسخگويی پرسشنامه طیف لیکرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است.به طوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری

  پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری

  پرسشنامه استراتژی‌ های خود رهبری، نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه 35 سوالی استراتژی‌ های خود رهبری هافمن و نک (2002) کسب می کند. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه اي ليكرت استفاده می شود که گزینه های آن از 1=خيلي كم تا 5=خيلي زياد طراحی شده است بطوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژی های رفتار محور و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژی های رفتار محور‌ می‌باشد. این پرسشنامه سه خرده مقیاس دارد. روایی و پایایی آن نیز محاسبه شده است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌ های مدیریت بحران

  پرسشنامه استراتژی‌ های مديريت بحران


  » تعداد سوالات: 16سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه استراتژی‌ های مديريت بحران

  استراتژی‌های مديريت بحران، توسط پرسشنامه 16 سوالی هاشمی (1388) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنين اين پرسشنامه دارای سه مولفه است. از طرفی طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت می باشد، به طوري که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران است.

  استراتژی‌ های مديريت بحران

  مديريت، به كارگيری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای يك نظام ارزشی پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد. 

  بحران، یعنی شرایطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی متداول در هنگام بروز آن کارساز نیستند. بحران حادثه ای است که در اثر رخ دادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید، مشقت، سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه‌ی انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد.

  استراتژی مديريت بحران عبارت است از مجموعه راهبردها و فعاليت‌های اجرايي و تصميم گيری هاي مديريتی و سياسی وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارات، جلوگيری از وقفه زندگی كاری، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات و بالاخره ترميم و بازسازی خرابی ها می باشد.  بعبارت دیگر، مدیریت بحران، مجموعه ای متشکل از اختیارات قانونی، تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، سیستم ها و روش ها، طرح های مطالعاتی، برنامه های عملیاتی و نظام های ارتباطی و اطلاعاتی که به منظور کسب حداکثر آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی حاصل از وقوع حوادث و نیز به حداقل رساندن عواقب این حوادث، طراحی و اجرا می گردد.

  5,000 تومان