فروشگاه

 • پرسشنامه کیفیت زندگی

  پرسشنامه کیفیت زندگی

  پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامه 36 سوالی کیفیت زندگی (SF-36) ویر و شربون (1992) است که این پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه سنجش سلامت (short-form Health Survey Questionnaire (SF-36 می باشد. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال است که نمره 36 نشان‌دهنده کمترین میزان کیفیت زندگی و نمره 149 نشان دهنده بیشترین میزان کیفیت زندگی‌‌ می‌باشد. همچنین این پرسشنامه از 9 زیرمقیاس تشکیل شده است و هر زیرمقیاس متشکل از ۲ الی ۱۰ ماده است که از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی دست می‌آید. روايی و پايايی این پرسشنامه در مطالعات متعدد بررسی شده است و مطالعات متعدد نيز در ايران از آن استفاده كرده ­اند. در يك مطالعه ثبات درونی اين پرسشنامه با بررسی آلفای كرونباخ  بوده است. (فایلد و راموس 2000). در ايران نيز، معتمد، آیت الهی، زارع و صادقی حسن آبادی (1380) در شيراز پايايی آن را بررسی كرده اند.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی

  پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی

  ابزار اندازه‌گيری گرایش به جراحی زیبایی، پرسشنامه 24 سوالی اعتمادی فرد و امانی (1392) می‌باشد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت می باشد، و  به گونه‌ای است که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا  کاملاً موافقم=5 می‌باشد. نمره 72 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 72 نشان دهنده گرایش به جراحی زیبایی بالا و نمرات کمتر از 72 نشان دهنده گرایش به جراحی زیبایی پائین است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه گفتار مآبی

  پرسشنامه گفتار مآبی


  » تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه گفتار مآبی

  ابزار اندازه­ گيری متغير گفتار مآبی، پرسشنامه مارکوزی و ایکسین (2004) می‌باشد. اين پرسشنامه شامل سه بعد می‌باشد اين پرسشنامه دارای 9 سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است. به طوری كه برای هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان گفتار مآبی در سازمان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان گفتار مآبی در سازمان است.

  گفتار مآبی

  اطلاعات در زندگی فردی همچون خون و در زندگی اجتماعی همچون آب است و این هر دو زمانی منشاء حیات‌اند که در جریان باشند. جریان اطلاعاتی نیز همان ارتباطات است. گفتار و ارتباطات مهم ترین عامل توسعه انسان در زندگی فردی و جمعی است. یکی از نمودهای زندگی جمعی در عصر کنونی، زندگی سازمانی است. شکل گیری و بقای سازمان در وابستگی شدید به گفتمان و ارتباطات تبیین می‌شود. عدم وجود ارتباطات درون سازمانی، به معنی عدم وجود سازمان و عدم وجود ارتباطات برون سازمانی، به مفهوم مرگ سازمانی است. 

  گفتار عبارت است از کلیه فعالیت‌های نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می‌رود.  زمانی که سازمان زمینه گفتار و ارتباطات را فراهم می‌کند یا بر ارتباطات موثر می‌افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می‌گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می‌کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهت تحقق اهداف است. هدف اصلی در گفتار و ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. گفتار اثر بخش و ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می‌شود

  گفتار مآبی: ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعادگسترده تر و به صورت تاثیرگذاری را شامل می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

  تعداد سؤالات : 125 سؤالی دو گزینه ای

  مؤلفه : دارد

  پایایی و روایی : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  هزینه :3000 تومان

  معرفی پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش یک مقیاس 125 سوالی است. آزمون مذكور دو گزينه‌اي‌ می‌باشد  و به صورت صحیح=1 و غلط= 0 نمره‌گذاری‌ گردید. این پرسشنامه هفت عامل را اندازه‌‌‌‌گیری کرد که عبارتند از: چهار مقیاس سرشت «نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش-وابستگی و پشتکار» و سه مقیاس منش «خود راهبری، همکاری و خودفراروی». بازه نمرات مؤلفه‌‌های سرشت بین صفر الی 60‌‌ می‌باشد که نمره 30 نقطه برش مؤلفه‌‌های سرشت است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده سرشت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده سرشت بالا است. بازه نمرات مؤلفه‌‌های منش بین صفر الی 65‌‌ می‌باشد که نمره 5/32 نقطه برش مؤلفه‌‌های منش است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده منش پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده منش بالا است.

  تعریفپرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  مدل زیستی روانی اجتماعی کلونینگر از شخصیت شامل ابعاد روانی زیست شناختی سرشت و منش است. چهار بعد زیستی ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش- وابستگی و پشتکار. این ابعاد تصور‌ می‌شود که از نظر ژنتیکی مستقل از یکدیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و با ثبات باشند و پاسخ‌های هیجانی خودکار هستند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‌های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خود راهبری، همکاری و خودفراروی. منش به خودپنداره‌‌ها و تفاوت‌های فردی در اهداف و ارزش‌‌ها اطلاق‌ می‌گردد که بر انتخاب، تمایلات و زندگی فرد تاثیر‌ می‌گذارند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه محرک های بازاریابی

  پرسشنامه محرک های بازاریابی


  » تعداد سوالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه محرک های بازاریابی

  متغیر محرک‌های بازاریابی توسط پرسشنامه حسن زاده و رضوانی (1395) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 12 سوال‌ می‌باشد و دارای چهار بُعد می‌باشد. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، به طوری که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است، که نمره یک نشان‌دهنده کمترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی و نمره پنج نشان‌دهنده بیشترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی می‌باشد.

  محرک های بازاریابی

  در زمان کنونی همه شرکت‌های موفق، یک وجه مشترک دارند؛ یعنی همگی به مشتری توجه زیادی نشان‌ می‌دهند و تمام سعی خود را معطوف بازاریابی‌ می‌کنند. در واقع هیچ سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی یا جهانی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهند رسید. سازمان‌های بزرگ انتفاعی، مانند سونی و نیز سازمان‌های غیرانتفاعی نظیر: دانشگاه‌‌‌ها، بیمارستان‌‌‌ها، موزه‌‌‌ها، نمایشگاه‌‌ها و حتی مکان‌های مذهبی هم بازاریابی‌ می‌کنند. در کتاب اصول بازاریابی، بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی‌ می‌دانند که بدان وسیله، افراد و گروه‌‌ها می‌توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصولات و ارزش‌‌ها با دیگران، نیازها و خواسته‌های خود را برآورده سازند. بنابراین بازاریابی هم یک مفهوم (شیوه مشتری مداری) و هم یک فرایند (یک سری تصمیمات استراتژیک در چگونگی جلب رضایت مشتری) است.

  محرک‌های بازاریابی دربرگیرنده‌ی مجموع محرک‌هایی می‌گردد که در بطن کالاها و خدمات نهفته بوده و موجب انگیزه در مصرف کنندگان جهت خرید می‌شوند. به عبارتی مجموعه عواملی را محرک‌های بازاریابی گویند که از نظر (ریخت شناسی محصول) بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارند و باعث شکل گرفتن تصمیم خرید او نسبت به یک کالای به خصوص می‌گردد. در متون بازاریابی به محرک‌های بازاریابی، عوامل آمیزه بازاریابی نیز گفته می‌شود که شامل مجموعه‌ای از عوامل و ابزارهای قابل کنترل بازاریابی شرکت می‌باشند که شرکت با ترکیب آنها سعی می‌کند تا پاسخ گوی بازارهای هدف باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت استعداد

  پرسشنامه مديريت استعداد

  مديريت استعداد با پرسشنامه 42 گويه ­ای ميرزايی می‌باشد كه در سال 1387 توسط ايشان طراحی گرديده است. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان توجه به مديريت استعداد ساخته شده است. مقياس پاسخگويی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان­ دهنده کمترین میزان مدیریت استعداد و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان مدیریت استعداد است. ميرزايی (1387) ضريب آلفای كرونباخ اين پرسشنامه را  نیز به دست آورده است. اين پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هرکدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  ابزار اندازه‌گیری مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه 14 گویه‌ای مدیریت ارتباط با مشتری گیب (2005) می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه بعد است. همچنین طریقه نمره‌گذاری در این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد، به گونه‌ای است که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد، كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان مدیریت ارتباط با مشتری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان مدیریت ارتباط با مشتری است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت بحران

  پرسشنامه مدیریت بحران


  » تعداد سوالات: 29 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه مدیریت بحران

  متغير  مديريت بحران، توسط پرسشنامه 29 سوالی جهرمی (1390) مورد سنجش قرار گفته است. اين پرسشنامه دارای پنج بعد است. از طرفی طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت می باشد. همچنین ميزان روايی و پايايی پرسشنامه مدیریت بحران نیز به دست آمده است.

  مدیریت بحران

  مديريت، فراگرد به كارگيری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای يك نظام ارزشی پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات برای دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد.

  بحران، با معانی گوناگونی چون پريشانی، وحشت، فاجعه، مصيبت، خشونت بالقوه و يا بالفعل و به عنوان نقطه عطفی در تحليل های تصميم گيری به كار گرفته شده است. بحران را ميتوان وضعيتی دانست كه در آن فرايند دگرگونی در نظام به شكلی است كه استواری و تعادل به شدت و با نتيجه ای نامطمئن به خطر می افتد و ضرورت اقدام هرچه سريع تر برای اعاده آن يا برقراری نظم مجدد احساس شود.

  مديريت بحران عبارت است از مجموعه فعاليت های اجرايی و تصميم گيری های مديريتی و سياسی وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارات، جلوگيری از وقفه زندگی كاری، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات و بالاخره ترميم و بازسازی خرابی ها. مدیریت بحران، علمی است کاربردی که با مشاهده‌ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آنها در جست و جوی یافتن ابزاری است که با آن از یک سو بتوان از وقوع فجایع پیش گیری کرد یا برای مقابله با آنها آماده شد و از سوی دیگر در صورت وقوع بحران، نسبت به امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع، اقدام کرد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

  پرسشنامه مدیریت خسارت مالی ناصحی‌ فر و حق بیان (1387)

  شامل  15 سوال است.

  مولفه دارد.

  پایایی دارد.

  منبع دارد..

  قیمت : 5000 تومان.

  معرفی پرسشنامه

  مدیریت خسارت های مالی شامل مدیریت پرداخت تمام غرامت‌ها، خسارات، بازپرداخت یا مدیریت هر گونه جبران خسارت یا زیان در راستای اجرای تعهدات بیمه‌گر‌ می‌باشد   مدیریت خسارت های مالی، زمان تحقق درستی و صداقت صنعت بیمه است و در واقع فرصتی برای بیمه‌گر است تا از این طریق و پرداخت درست خسارات، تعهد خود را به بیمه‌گذار ادا نماید. امروزه پرداخت و مدیریت خسارت مالی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای انجام بهینه تعهدات در بازارهای آسیایی تبدیل شده است. آقای جیمز اونگ کارشناس ارشد بیمه و مدیر عامل شرکت مایفیلیند و شیوه مدیریت خسارت را بررسی و موفقیت ها را در این زمینه برشمرده است.

  منبع پرسشنامه مدیریت خسارت مالی: ناصحی فر ، وحید و حق بیان، اکبر (1387).  کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (در رشته بیمه اتومبیل). پژوهشنامه بیمه،  شماره 89 و 90، 31 – 

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت دانش

  پرسشنامه مدیریت دانش


   

  » تعداد سوالات: 38 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه مدیریت دانش

  این پرسشنامه توسط پرسشنامه مدیریت دانش  38 سوالی پاتریک و همکاران (2009)‌ سنجیده شده است. این پرسشنامه دارای 5 مولفه(بعد) می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است، به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان مدیریت دانش و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان مدیریت دانش است.

  مدیریت دانش

  وجه مشترک تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، دو بعد افراد و اطلاعات هستند. مدیریت دانش در رابطه‌ی بین این دو بعد که آن هم به واسطۀ سیستم‌‌‌‌‌‌‌ها و فرآیندها به هم پیوند می‌خورند، نهفته است. مدیریت دانش در واقع به عنوان رویکردی جامع شناخته شده است که اثربخشی سازمانی را تعامل افراد، فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به کار می‌برند و سیستم‌‌‌‌‌‌‌ها و فرآیندی که مورد استفاده قرار می‌دهند. می‌داند.

  در یک سازمان خاص، مدیریت دانش به عنوان فرایند انتقال دانش از یک مکان به مکان دیگر تعریف شده و از این رو به عنوان فرایند حل سریع و اثربخش مشکل در نظر گرفته شده بود. مدیریت دانش به معنی کنترل دانش به جهت پیشبرد درست و اصولی دانش در بین کارکنان‌ می‌باشد و باعث‌ می‌گردد که دانش سازمان در نزد کارکنان حفظ شده و به بیرون از سازمان سرایت نکند. از آنجا که مدیریت دانش یک رشته در حال رشد می‌باشد، احتمال تغییر و گسترش در این رشته وجود دارد. از طرفی، تلاش برای افزایش درک از این رشته بسیار بالاست. به همین خاطر ما با تعداد زیادی مسائل نظری سروکار داریم که باید حل شوند، برخی واژه‌ها در مدیریت دانش وجود دارند که حتی برای کاربران با تجربه در این زمینه واضح نمی‌باشند. به همین خاطر به اشتراک گذاشتن درک از موضوع به شکل عمومی و توافق در مورد معانی کاربردی درون سازمانی از مفاهیم اصلی، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت ریسک

  پرسشنامه مدیریت ریسک

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت ریسک

  پرسشنامه مدیریت ریسک،بیلندی (1390)

  تعداد سؤالات : 14 سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل :Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه مدیریت ریسک

  ابزار اندازه گیری مدیریت ریسک، پرسشنامه 14 سوالی بیلندی (1394) می‌باشد که این پرسشنامه دارای سه بعد می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌ای (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد. بطوري كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان به کارگیری مدیریت ریسک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان به کارگیری مدیریت ریسک می‌باشد.

  مدیریت ریسک

  مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

  مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت حداقل رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی یعقوب نژاد و همکاران

  تعداد سوالات : 49 سوال طیف لیکرت 5 درجه ای

  مؤلفه دارد.

  منبع دارد.

  هزینه 5000 تومان

  معرفی

  پرسشنامه مدیریت مالی شخصی کاربردی از مبانی علم مالی در تصمیم گیری‌های پولی یک فرد یا یک خانواده است.مدیریت مالی شخصی  به چگونگی درآمد زایی، بودجه بندی، پس انداز و خرج کردن منابع مالی توسط افراد و یا خانواده‌ها با در نظر گرفتن ریسک‌ها و رخدادها در زندگی آینده، می‌پردازد. مدیریت مالی شخصی به تصمیمات مالی شخصی که یک فرد یا یک خانواده در راستای دستیابی به بودجه، پس انداز و منابع پولی خرج شده در طی زمان اتخاذ می نماید، اطلاق می گردد. این تصمیمات ریسک های مالی و حوادث آینده را در بر می گیرند. در فرآیند برنامه ریزی مالی، افراد نیازهای خویش را در دامنه وسیعی از خدمات بانکی، پس انداز، سرمایه گذاری، کسب درآمد، خرج و استقراض پوشش ریسک (بیمه و بازنشستگی) مورد توجه قرار می دهند.

  مدیریت مالی شخصی

  مدیریت مالی شخصی از جنبه‌های مهم رفتار اجتماعی هستند که تأثیرات قابل ملاحظه‌ای هم بر زندگی شخصی افراد و هم اجتماعی می‌گذارند. مدیریت مالی شخصی به معنی کنترل و تسلط کامل بر مسائل مالی در زندگی شخصی و کاری می باشد. آگاهی مردم در این زمینه به آنان کمک می نماید تا منابع مالی خویش را بهتر مدیریت نمایند. توسعه دانش افراد و خانوارها در این زمینه قدرت اقتصادی اجتماعی خانواده را افزایش می‌دهد. در کشور ما مدیریت مالی شخصی ضعیف بوده و مطالعات نشان می‌دهد حتی فارغ‌التحصیلات یا کارکنان رشته های مرتبط مانند مدیریت مالی و حسابداری نیز لزوماً شناخت کاملی از دانش مدیریت مالی شخصی ندارند.

  مالیه شخصی عبارتست از مطالعه منابع با اهمیت در دستیابی شخص و خانوار به موفقیت مالی مهمترین موضوعات در مالیه شخصی شامل مدیریت مالیات، بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، استفاده از کارت های اعتباری، استقراض، مخارج با اهمیت، مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری‌ها، طرح های بازنشستگی و طرح خرید مسکن و املاک می‌باشد

  5,000 تومان