فروشگاه

 • پرسشنامه سواد اطلاعاتی

  پرسشنامه سواد اطلاعاتی


  » تعداد سوالات : 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سواد اطلاعاتی

  متغیر سواد اطلاعاتی کارکنان توسط پرسشنامه 15 سوالی، سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (1388) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل پنج زیر مقیاس می‌باشد. همچنین طریقه نمره‌‌‌‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است، و گزینه ها از خیلی کم = 1 تا خیلی زیاد = 5 نمره گذاری شده است، به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان است.

  سواد اطلاعاتی کارکنان

  اطلاعات : در روان‌شناسی به منزله متغیری است که با برداشت حسی، ادارک و دیگر فرآیندهای روان‌شناختی سروکار دارد. در حوزه‌های اطلاع رسانی و ارتباطات به طور گسترده‌ای با پیام ها، ارتباط می‌یابد. اطلاعات را نه تنها متضمن پیام، بلکه متأثر از وضیعت، نوع کارکرد ویژگی مسئله‌ای خاص و جز آن دانسته اند.

  سواد اطلاعاتی کارکنان : یکی از معتبرترین تعاریف درباره سواد اطلاعاتی، تعریف انجمن کتابداران آمریکا است. در این تعریف آمده است: برای اینکه فردی از نظر اطلاعاتی باسواد باشد باید بتواند تشخیص دهد، اطلاعات در چه زمانی مورد نیاز است و توانایی یافتن، ارزیابی و استفاده موثر از آن را داشته باشد. افراد دارای سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته باشند چگونه بیاموزند. آن‌ها می‌دانند که چگونه یاد بگیرند، زیرا می‌دانند که دانش چگونه سازماندهی شده است و چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز را پیدا کرد و از اطلاعات به گونه‌ای استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آن بیاموزند. افراد دارای سواد اطلاعاتی یادگیری مادام‌العمر دارند، چرا که همیشه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده نمایند. سواد اطلاعاتی به فعالیت‌های متفاوت متصل شده و به اصطلاح‌های دیگری چون سواد فرهنگی، سواد رایانه‌ای، سواد فنی و به تازگی نیز به سواد رقمی و سواد چند رسانه‌ای پیوند داده شده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سواد دیداری

  پرسشنامه سواد دیداری

  سواد دیداری با پرسشنامه درودی (1392) سنجیده می شود که دارای 24 سوال پنج گزینه ای می باشد. مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است بطوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان سواد دیداری و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان سواد دیداری می‌باشد. این پرسشنامه دارای هفت خرده مقیاس است که هرکدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه سیاست های سازمانی

  پرسشنامه سیاست های سازمانی

  ابزار اندازه­ گيری سیاست‌ های سازمانی پرسشنامه 15 سوالی هریس و همکاران (2007) می‌باشد كه  طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان سیاست سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سیاست سازمانی است. اين پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می­ باشد. پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ  و روایی محتوایی نیز گزارش شده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد

   شادکامی نمره‌‌‌ای است که توسط پرسشنامه 29 سوالی آکسفورد (1996) بدست آمده است. آزمون شادکامی آکسفورد میزان شادکامی فردی را‌ می‌سنجد.

  پایه نظری این پرسشنامه، تعریف آرجیل (1996) از شادکامی است (وی به منظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه‌‌‌ای دارای سه بخش مهم دانسته است؛ فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی). این آزمون در سال 1989 توسط آرجیل و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک ساخته شده است. 21 عبارت از عبارات این پرسشنامه از پرسشنامه افسردگی گرفته شده و معکوس گردیده و 8 پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه‌‌های سلامت ذهنی و روان شناختی را پوشش دهد.

  این آزمون شامل 29 عبارت چهار گزینه‌‌‌ای است که نمره گذاری گزینه‌های هر عبارت این پرسشنامه به ترتیب عبارتست از: الف=0 تا د=3. بدین ترتیب بالاترین نمره‌‌‌ای که آزمودنی‌ می‌تواند در این مقایسه کسب کند، 87 است که بیانگر بالاترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره آن، صفر است که موید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و افسردگی فرد است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه شایسته سالاری

  پرسشنامه شایسته سالاری


  » تعداد سوالات: 51 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه شایسته سالاری

  ابزار اندازه گيری شایسته سالاری، پرسشنامه 51 گویه ای، مصلحی (1390)‌ می‌باشد كه این پرسشنامه دارای هشت بُعد است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. همچنین طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است و گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 است  که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان شایسته سالاری و نمره 5 نشان­دهنده بیشترین میزان شایسته سالاری است. ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شده نیز به دست آمده است.

  شایسته سالاری

  مفهوم شایسته سالاری ابتدا توسط پروفسکور مک کل لند در دهه 70 به عنوان پیش‌بینی کننده توفیق کارکنان در شغل معرفی شد. از این رو او شایستگی را مدرک گزینش توصیه کرد. سپس در سال 1982 وی با همکاران خود در کتاب شایستگی مدیر، اولین تعریف از شایستگی را ارایه کرد. تعریف او از شایستگی عبارت بود از: ویژگی‌های ریشه ایی فرد (انگیزه، خصوصیات، مهارت، نقش، وظایف اجتماعی و مجموعه دانش) که او برای انجام وظیفه، به کار می‌برد. شایسته سالاری مفهومی رایج و شناخته شده در علوم سیاسی، حکومت داری و شایستگی به معنای داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت است. مدیران و رهبران، نقش تعیین کننده و بدونِ جایگزینی در توفیق یا شکست سازمان­ها دارند. هیچ سازمانی را نمی‌توان یافت که رشد مستمر و موفقیت پایداری را تجربه کرده باشد، مگر آنکه توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد، اداره و هدایت شده باشد. 

  شایسته سالاری: به معنای اعطاء مقام، ارتقاء، درجه و پاداش بر مبنای معیارهای عینی و نه معیارهای سلیقه‌ای است. شایسته سالاری را همچنین قرار گرفتن افراد در جایگاه‌های شغلی مناسب، ارزیابی مستمر کارکنان و جابجایی یا تثبیت آنها بر اساس نتایج ارزیابی نیز تعریف کرده‌اند. شایسته سالاری فرآیندی است که در آن انتخاب بهترین افراد در بهترین ترکیب با مناسب‌ترین شرایط و بالاترین بهره کاری معنا پیدا می‌کند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه شایعات سیاسی

  پرسشنامه شایعات سیاسی

  پرسشنامه شایعات سیاسی خادمی گراشی و قاضی زاده (1386)

  تعداد سوالات : 9 سوال پنج گزینه ای طیف لیکرت

  مولفه : دارد

  منبع : دارد

  قیمت : 3000 تومان

  معرفی پرسشنامه

  پرسشنامه شایعات سیاسی، خادمی گراشی و قاضی زاده (1386) : اين پرسشنامه داراي 9 سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌اي مي‌باشد كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است.

  به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته‌‌‌ مي‌شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.

  شایعات سیاسی

  شایعات سیاسی، شایعاتی‌ می‌باشند که متاثر از اشخاص و پدیده‌‌‌‌‌های سیاسی و حکومتی است. سرعت نشر شایعات سیاسی بیش از سایر شایعات است و فرصتی را برای مردم فراهم می‌سازند تا به شیوه‌ای غیر مستقیم و منفعلانه، نارضایتی و اعتراض خود را علیه زمامداران حکومتی ابراز دارند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی

  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی


  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی


  » تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی

  متغير شبکه روابط اجتماعی توسط پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپيت و گوشال(1998) که داراي 28 سوال است، سنجیده شده است. این پرسشنامه به بررسی شبکه روابط اجتماعی در سه بُعد می پردازد. اين پرسشنامه با مقياس پنج درجه‌ای لیکرت از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 نمره گذاری شده است و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد.

   شبکه روابط اجتماعی

  شبکه‌های اجتماعی، توجه به آن و رشد تجزیه و تحلیل ان‌ها از دهه، 1950 روندی روبه افزایش داشته است. میشل بر این باور است که پیوندهای سنتی در حال ضعیف شدن و پیوندهای تازه‌ای در حال رشد است. وی شبکه اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: (مجموعه پیوندهای ویژه میان جمع مشخصی از افراد به صورت مضاعف، که وجه مشخصه این پیوندها آن است که به مثابه یک کل، برای تفسیر رفتار اجتماعی افراد درگیر، قابل استفاده است). وی در تحلیل شبکه اجتماعی به ساخت کلی پیوندها و محتوای اجزاء، بدون توجه به فضایی که روابط در آن جریان می‌یابد، نظر دارد. بوردیو اولین کسی است که تحلیل منظمی از شبکه روابط اجتماعی به دست داده است و این مفهوم را چنین تعریف کرده است: «شبکه روابط اجتماعی حاصل انباشت منافع بالقوه و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه باداوم از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد می‌شود.

  روابط و پیوندهای اجتماعی با توجه به رویکرد تحلیل شبکه به عنوان سرمایه اجتماعی شبکه و فرد محسوب می‌شوند و هر فرد براساس این روابط می‌تواند به منابع و حمایت‌های موجود در پیوندها دست یابد (فیروزروز، عرفانزاده، قربانی و راسخی، 1394). مفهوم کانونی شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی، اعتماد است که در عرصه و موقعیت‌های مختلف، نقش تسهیل‌گر را ایفاء می‌کند. بنابراین شبکه روابط اجتماعی در سطح کلان، بیانگر ویژگی‌های جامعه یا گروهی در اجتماع است که توانایی سازمان‌دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می‌دهد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه شخصیت نمایشی

  پرسشنامه شخصیت نمایشی


   

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه شخصیت نمایشی

  ابزار اندازه‌گیری متغير شخصیت نمایشی، با پرسشنامه 71 گویه‌ای شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI)، فرم کوتاه شده سنجیده شد که 24 گویه از سوالات این پرسشنامه به شخصیت نمایشی تعلق دارد. این پرسشنامه فرم کوتاه شده پرسشنامه 565 سوالی مینه سوتا می‌باشد که کانن در سال 1967 آن را به 71 سوال تقلیل داد. وی ادعا نمود که این ماده‌‌‌ها می‌تواند همان قدرت تشخیصی آزمون اصلی (فرم بلند) را داشته باشد. در سال 1354 اخوت، براهنی، شاملو و نوع پرست این آزمون را برای دانشجویان و دانش آموزان دختر و پسر نرم کردند. طریقه نمره گذاری در این پرسشنامه به گونه‌ای است که گزینه کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 می‌باشد، و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد، که نمره 72 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 72 نشان دهنده شخصیت نمایشی بالا و نمرات کمتر از 72 نشان دهنده شخصیت نمایشی پائین است.

  شخصیت نمایشی

  اختلالات شخصیت، دسته‌ای از اختلالات هستند که با الگوهای دیگر اختلالات روانی، مانند روان رنجوری و روان پریشی متفاوت هستند. اصطلاح اختلال شخصیت برای توصیف الگوی رفتاری خاصی که برای دیگران زیان آور است یا منبع لذت و پاداش آن الگوی رفتاری از نظر اجتماعی مضر یا غیر قانونی شناخته شده است، به کار می‌رود. 

  افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی تحریک‌پذیر و هیجانی‌اند و رفتاری پر رنگ و لعاب نمایشی و برونگرایانه دارند. بشدت تاثیر‌‌‌پذیر هستند و از نظر اعتماد كردن به افراد صاحب قدرت، ممكن است بسیار زود باور یا ساده لوح باشند و عقیده داشته باشند كه این افراد به صورت معجزه آسایی قادرند مشكلات آن‌ها را حل كنند. این افراد میل دارند تا به دیگران شك كنند و به سرعت مجاب شوند. آن‌‌‌ها خواهان تازگی، تحریك و هیجان هستند و از انجام كارهای معمولی خود، كسل شوند. این افراد، اغلب در موقعیت‌هایی كه موجب به تأخیر افتادن پاداش می‌شوند، احساس ناكامی كرده و یا قادر به تحمل آنها نیستند و اغلب اعمال‌شان معطوف به كسب رضایت‌مندی فوری است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008)

  تعداد سوالات : 17 سوال دارد.

  مولفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : ورد

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

  پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008) : این پرسشنامه دارای 17 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است.

  به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.

  شفافیت ادراک شده از عملکرد

  عبارت شفافیت ادارک شده از عملکرد در بانک به طور کامل و با بیان ساده بدین معنا است که بانک ها اطلاعات دخیل در تصمیم گیری اقتصادی را هر چند کامل و مشخص نباشد، در اختیار تمام ذی نفعان و شهروندان قرار می دهد تا مشتریان بتواند بر مبنای ادراک خویش از عملکرد بانک تصمیم گیری صحیح را در خصوص سرمایه گذاری در آن بانک اتخاذ نمایند.

  5,000 تومان