محصولات

 • پرسشنامه رهبری معنوی

  پرسشنامه رهبری معنوی


  پرسشنامه رهبری معنوی


  » تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رهبری معنوی

  رهبری معنوی با پرسشنامه 25 سوالی رهبری معنوی فرای و همكاران (2005) سنجیده می شود که توسط دکتر محمد صادق ضیائی و همکاران (1387) باتوجه به شرایط کشور تعدیل و بومی سازی و به کار برده شده است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است به طوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رهبری معنوی و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان رهبری معنوی است. این پرسشنامه هفت بُعد دارد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  رهبری معنوی

  رهبری معنوی بر فرایند اثرگذاری اجتماعی جمعی تاکید دارد که همه افراد گروه­ها را برای کارکردن در روش‌‌‌های معنادار توانمند‌‌‌ می‌سازد. رهبری معنوی یک تئوری علّی برای تغییر و تحول سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده و خود برانگیخته‌‌‌ می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری، عبده تبریزی (1389)

  تعداد سؤالات : 18 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

  مولفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : word

  هزینه : 5000

  معرفی پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی، عبده تبریزی (1389) داراي 18 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) نمره گذاري شده است.

  این پرسشنامه دارای 5 بعد می باشد و روش های تامین مالی شهرداری را براساس این پنج بخش و نیز سایر منابع تامین اعتبار می سنجد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه ریسک پذیری سرمایه گذاران

  پرسشنامه ریسک پذیری سرمایه گذاران

  ابزار اندازه­ گيری ریسک سرمایه گذاری، پرسشنامه 30 گویه ای دیاکون و انو در سال 2001 بوده که دارای هفت خرده مقیاس  می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از بسیار کم=1 تا بسیار زیاد=5 می باشد که نمره یک، نشان دهنده میزان پائین ریسک پذیری سرمایه گذاران و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا ریسک پذیری سرمایه گذاران است. از آنجا که پرسشنامه پژوهش حاضر استاندارد می باشد و در چندین پژوهش انجام شده است. نشان می دهد که روایی پرسشنامه در حد قابل قبولی است. همچنین میزان پایایی این پرسشنامه نیزسنجیده شده است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه سازگاری شغلی

  پرسشنامه سازگاری شغلی

  براي ارزيابی ميزان سازگاری شغلی از پرسش نامه 36 سوالی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984) استفاده می گردد و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن هفت خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده پایین‌ترین میزان سازگاری شغلی و نمره 5 نشان­دهنده بالاترین میزان سازگاری شغلی است. در پژوهش شهرابی فراهانی (1390) به طور همزمان پرسشنامه سازگاری شغلی با پرسشنامه رضایت دانت بر روی یک نمونه 50 نفری اجرا شد. سپس میزان همبستگی بین نمره آزمودنی‌ها در دو آزمون محاسبه شد و ضریب همبستگی بدست آمد که نشانگر روایی سازه کافی و قابل قبول این پرسشنامه است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سازگاری والدین

  پرسشنامه سازگاری والدین

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری والدین

   پرسشنامه سازگاری والدین، پی­کل و ویسمن (1999)

  تعداد سؤالات : 160 سؤال سه گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه سازگاری والدین

  سازگاری والدین در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه پی­کل و ویسمن(1999) مورد سنجش قرار گرفت که داراي 160 سوال است. این مقیاس روابط بین فردی را در نقش­های مختلف، شامل، احساسات، رضایت، اختلاف و عملکرد ارزیابی می­کند. قیاس سازگاری اجتماعی در ابتدا به عنوان برنامه مصاحبه تهیه و سپس به یک آزمون خودسنجی تبدیل شد، نسخه خودسنجی از لحاظ ارزان بودن برای مجری سودمند است و هم چنین سو­گیری مصاحبه‌کننده در آن اثر ندارد. نسخه خودسنجی به وسیله پاسخ دهنده تکمیل می­شود. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت سه گزينه‌اي بوده كه برای به دست آوردن نمره کل آزمون، نمره همه سوالات مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد  سوالاتی که آزمودنی به آن­ها پاسخ داده است، تقسیم می­شود. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده سازگاری پایین آزمودنی در حیطه مورد نظر است. نمره بالای کل نیز حاکی از آن است که آزمودنی از سازگاری نامطلوبی برخودار است.

  سازگاری والدین

  سازگاری یعنی این که والدین به منظور سازگار شدن با فرزندان مسائل را از زاویه دید آن‌ها بنگرند، مشکلات آنان را بپذیرند و مانند آن‌ها عمل کنند.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه سبک ایمن سازی

  پرسشنامه سبک ایمن سازی


  » تعداد سوالات: 21 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک ایمن سازی

  ابزار سبک ایمن سازی، ابزار اندازه گیری تک عاملی خودگزارش دهی است که با روابط بزرگسالان تطبیق داده شده است که بر پایه تعمیم توصیف های اینثورت (1987) از طبقه بندی های دلبستگی نوزادان و تبدیل آنها به صورتی که متناسب با روابط بزرگسالان باشد، تهیه شده اند(به نقل از فرهادی، 1383). در این پرسشنامه21 سوالی، طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه های آن از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشد که از شرکت کنندگان خواسته خواهد شد تا هر عبارت را بر اساس درجه ای که موافق احساسات و تجربیات آنها در روابط است، نمره گذاری نمایند و همچنین طریقه نمره‌گذاری به گونه‌ای است که نمره یک نشان‌دهنده کمترین میزان ایمن سازی در آزمودنی بوده و نمره پنج بازگو‌کننده بیشترین میزان ایمن سازی است. از آزمودنی ها همچنین خواسته می شود که با روش پایا گزینه یکی از عبارت ها  را که بهتر از همه احساسات آنها را توصیف می کند، انتخاب کنند. بررسی های متعدد نشان داده که میانگین ضریب اعتبار بازآزمایی و آلفای کرونباخ آزمون محاسبه شده است.

  سبک ایمن سازی

  سبک ایمن‌سازی به این معنی است که افرادی از دلبستگی ايمن برخوردارند، اغلب نزديك شدن به ديگران برايشان راحت است و از اتكای او به آن‌ها و آن‌ها به او احساس بدی ندارند و از اينكه ديگران آن‌ها را رها كنند و يا كسی خيلی به آن‌ها نزديك شود، احساس نگرانی نمی كنند و افرادی كه داراي دلبستگی اجتنابی می باشند. از نزديكی به ديگران و اعتماد به آن‌ها گريزانند. نمی توانند به ديگران اتكا كنند و وقتی كسی خيلی به آن‌ها نزديك می شود، عصبی می شوند و آنان فكر می كنند ديگران به اندازه‌ای كه آن‌ها دوست دارند، تمايل به نزديكی به آن‌ها ندارند، اغلب نگرانند كه شريكشان دوستشان نداشته و يا نخواهد با آن‌ها بماند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک رهبری

  پرسشنامه سبک رهبری

  سبک رهبری با پرسشنامه 18 سوالی (پنج گزینه ای) از پرسشنامه سبک رهبری هوگتان و نگ (2002) مورد سنجش قرار می گیرد. كه این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. همچنین نحوه نمره‌گذاری سوالات اين پرسشنامه نيز براساس مقياس پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان استفاده از سبک های رهبری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان استفاده از سبک های رهبری است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  سبک رهبری دموکراتیک با پرسشنامه‌ 21 گویه ای لامبرت و ناگنت (2009) سنجیده می شود که دارای سه خرده مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مطرح شده اند. همچنین طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز=1 تا همیشه=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان سبک رهبری دموکراتیک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سبک رهبری دموکراتیک است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش لامبرت و ناگنت (2009) نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک زندگی

  پرسشنامه سبک زندگی


  » تعداد سوالات: 29 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک زندگی

  سبک زندگی با پرسشنامه سبك زندگی والكر و همكاران (1987) سنجیده می شود، كه نسخه انگليسي آن نيز شامل 29 آيتم است كه با استفاده از قالب پاسخ پنج گزينه اي، جواب داده مي شود. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت می باشد که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است كه نمره 29 نشاندهنده سطح زندگي پائين و نمره 145 بازگو كننده سطح زندگي بالا است. همچنین اين ابزار شامل پنج بُعد می باشد. روايی ابزار از روش تحليل عامل اكتشافی و روش ضريب آلفای كرونباخ براي بررسی پايايی پرسشنامه محاسبه شده است كه نشان از سطح روايی و پايایی  مورد قبول پرسشنامه می باشد.

  سبک زندگی

  سبک زندگی بخشی از زندگی است كه عملاً تحقق می يابد و در بردارنده طيف كامل فعاليت هايی است كه افراد در زندگی روزمره خود انجام مي دهند. بنابراين طيف فعاليت های مختلف افراد در هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبك زندگی آنها در آن عرصه باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک‌ های اسنادی

  پرسشنامه سبک‌ های اسنادی

  ابزار اندازه‌گیری سبک‌های اسنادی، پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن(1982) میباشد (به نقل از بیگدلی، 1382). به طور کلی پرسشنامه سبک‌های اسنادی دارای یک سری موقعیت‌های فرضی مشتمل بر پنج واقعه مثبت و پنج واقعه منفی است که هر واقعه با سه بخش و یا  سه سوال مشخص شده است. در حقیقت این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 15 سوال آن مربوط به واقعه مثبت (اسناد مثبت) و 15 سوال دیگر مربوط به واقعه منفی (اسناد منفی) است. در این پرسشنامه هر پاسخ دارای نمراتی با دامنه یک الی پنج می‌باشد.

  در واقع سبک‌‌های اسناد به دو دسته اسناد منفی و مثبت تقسیم‌‌ می‌شود که در سبک اسناد مثبت نمره 45 نقطه برش سبک اسناد مثبت است که نمرات بیشتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد مثبت فرد بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد مثبت فرد پائین است. همچنین در سبک اسناد منفی نمره 45 نقطه برش سبک اسناد منفی است که نمرات بیشتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد منفی فرد بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد منفی فرد پائین است. پیترسون و پارک ثبات درونی آن را با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ گزارش کرده اند. همچنین شیخ الاسلامی، پایایی پرسشنامه سبک اسناد را از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ نیز گزارش نموده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

  پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


  » تعداد سوالات: 41 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

  متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (1986) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل 41 سوال است. جهت نمره دهي به گزينه هاي پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

  سبک های تصمیم خرید

  سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

  پرسشنامه سبک های تصمیم گیری


  » تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

  سبک‌‌های تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه 25 سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبک های تصمیم گیری اسکات و بورس (1995) مورد سنجش قرار‌‌ گرفته است.جهت نمره گذاری از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری می باشد. این آزمون پنج خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  سبک های تصمیم گیری

  سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است. در نتیجه علاوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران، تفاوت ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه سبک تصمیم گیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

  3,000 تومان