فروشگاه

 • پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  سبک رهبری دموکراتیک با پرسشنامه‌ 21 گویه ای لامبرت و ناگنت (2009) سنجیده می شود که دارای سه خرده مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مطرح شده اند. همچنین طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز=1 تا همیشه=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان سبک رهبری دموکراتیک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سبک رهبری دموکراتیک است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش لامبرت و ناگنت (2009) نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک زندگی

  پرسشنامه سبک زندگی


  » تعداد سوالات: 29 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک زندگی

  سبک زندگی با پرسشنامه سبك زندگی والكر و همكاران (1987) سنجیده می شود، كه نسخه انگليسي آن نيز شامل 29 آيتم است كه با استفاده از قالب پاسخ پنج گزينه اي، جواب داده مي شود. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت می باشد که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است كه نمره 29 نشاندهنده سطح زندگي پائين و نمره 145 بازگو كننده سطح زندگي بالا است. همچنین اين ابزار شامل پنج بُعد می باشد. روايی ابزار از روش تحليل عامل اكتشافی و روش ضريب آلفای كرونباخ براي بررسی پايايی پرسشنامه محاسبه شده است كه نشان از سطح روايی و پايایی  مورد قبول پرسشنامه می باشد.

  سبک زندگی

  سبک زندگی بخشی از زندگی است كه عملاً تحقق می يابد و در بردارنده طيف كامل فعاليت هايی است كه افراد در زندگی روزمره خود انجام مي دهند. بنابراين طيف فعاليت های مختلف افراد در هر عرصه از زندگی می تواند سازنده سبك زندگی آنها در آن عرصه باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک‌ های اسنادی

  پرسشنامه سبک‌ های اسنادی

  ابزار اندازه‌گیری سبک‌های اسنادی، پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن(1982) میباشد (به نقل از بیگدلی، 1382). به طور کلی پرسشنامه سبک‌های اسنادی دارای یک سری موقعیت‌های فرضی مشتمل بر پنج واقعه مثبت و پنج واقعه منفی است که هر واقعه با سه بخش و یا  سه سوال مشخص شده است. در حقیقت این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 15 سوال آن مربوط به واقعه مثبت (اسناد مثبت) و 15 سوال دیگر مربوط به واقعه منفی (اسناد منفی) است. در این پرسشنامه هر پاسخ دارای نمراتی با دامنه یک الی پنج می‌باشد.

  در واقع سبک‌‌های اسناد به دو دسته اسناد منفی و مثبت تقسیم‌‌ می‌شود که در سبک اسناد مثبت نمره 45 نقطه برش سبک اسناد مثبت است که نمرات بیشتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد مثبت فرد بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد مثبت فرد پائین است. همچنین در سبک اسناد منفی نمره 45 نقطه برش سبک اسناد منفی است که نمرات بیشتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد منفی فرد بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌‌ می‌دهد که سبک اسناد منفی فرد پائین است. پیترسون و پارک ثبات درونی آن را با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ گزارش کرده اند. همچنین شیخ الاسلامی، پایایی پرسشنامه سبک اسناد را از طریق فرمول ضریب آلفای کرونباخ نیز گزارش نموده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

  پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


  » تعداد سوالات: 41 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

  متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (1986) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل 41 سوال است. جهت نمره دهي به گزينه هاي پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

  سبک های تصمیم خرید

  سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

  پرسشنامه سبک های تصمیم گیری


  » تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های تصمیم گیری

  سبک‌‌های تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه 25 سوال پنج گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبک های تصمیم گیری اسکات و بورس (1995) مورد سنجش قرار‌‌ گرفته است.جهت نمره گذاری از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های تصمیم‌گیری می باشد. این آزمون پنج خرده مقیاس دارد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  سبک های تصمیم گیری

  سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم گیری خود است. در نتیجه علاوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثرگذار بر سبک تصمیم گیری مدیران، تفاوت ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه سبک تصمیم گیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک‌‌‌‌ های تفکر

  پرسشنامه سبک‌‌‌‌ های تفکر 

  برای سنجش سبک‌های تفکر از فرم کوتاه پرسشنامه سبک‌‌‌‌های تفکر استرنبرگ – واگنر (1992) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 65 سوال است و از 13 خرده آزمون تشکیل شده است. هرخرده آزمون شامل 5 سوال است که یک سبک تفکر را اندازه‌‌گیری می‌کند. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت مقیاس پنج گزینه‌ای طیف لیکرت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5)‌ می‌باشد. بازه نمرات هر سبک تفکر بین 5 الی 25 می باشد که نمره 15 نقطه برش هر سبک تفکر است که نمرات بیشتر از 15 نشان دهنده آن است که فرد از آن سبک تفکر بیشتر استفاده می کند و نمرات کمتر از 15 نشان می دهد که فرد کمتر از آن نوع سبک تفکر بهره می برد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

  پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض


  » تعداد سوالات: 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس: مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

  ابزار اندازه‌‌‌گيری متغير سبک‌‌های مدیریت تعارض، پرسشنامه 15 سوالی رابینز (2000)‌‌ می باشد، این پرسشنامه، نسخه کوتاه شده پرسشنامه 30 گویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای راهیم است.این پرسشنامه دارای پنج بعد می باشد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  محاسبه که از پایایی بالا و قابل قبول جهت استفاده  برخوردار‌‌ می باشد. طریقه نمره گذاری سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌ای و گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های مدیریت تعارض و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های مدیریت تعارض‌‌ می باشد. و طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می‌باشند.

  سبکهای مدیریت تعارض

  تعارض، ادراک فعالیت‌‌های (اهداف، ارزش‌‌ها، عقاید، باورها، خواسته‌‌ها، احساسات و…) مغایر و ناسازگار است که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب‌‌ می گردد. مدتی است که بررسی تعارض در سازمان مورد علاقه و توجه محققان قرار گرفته است. به اعتقاد بورسالیوگلو، فالت(1924) نخستین کسی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد. به اعتقاد وی، تعارض مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در برخورد با این پدیده است که مسأله ساز‌‌ می‌شود. طی جهش قابل توجهی که در قرن بیستم روی داد، نظرات متعددی در زمینه مدیریت تعارض شکل گرفت. تعارض جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مهم از زندگی کاری است،. مدیریت مؤثر تعارض باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی‌‌ می‌شود. مدیران و کارکنان‌‌ می‌توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند. تحقیقات نشان‌‌ می‌دهد که افسردگی و خستگی شغلی ارتباطی با سبک‌های تعارض دارد.

  کنت توماس، پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی‌‌ می‌کند که هر یک از این سبک‌‌ها بر اساس ترکیب دو بعد، توجه به خود و توجه به دیگران است. شناخت این سبک‌‌ها به حل درست و مؤثر تعارض و مدیریت کارآمد آن کمک‌‌ می‌کند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک های مقابله ای

  پرسشنامه سبک های مقابله ای

  ابزار اندازه گیری سبک‌های مقابله ­ای  با پرسشنامه سبک‌ های مقابله‌ ای لازاروس و فولکمن‌ (1991) مورد سنجش می گیرد. این آزمون دارای 66 سؤال است که تعدادی از سوالات انحرافی می باشند و در تحلیل ها آورده نمی شوند. طریقه نمره گذاری این آزمون بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه ای است که گزینه های آن از، بکار نبردم تا زیاد بکار بردم نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

  پرسشنامه ‌‌سبکهای عشق‌ ورزی

  سبک های عشق ورزی با پرسشنامه (Love Attitude Scale (LAS سنجیده می شود که توسط هنریک و هنریک (1988) ساخته شده است و  برای سنجش ‌‌سبک‌‌‌‌ های عشق‌ ورزی استفاده می شود. این پرسشنامه شامل 24 سوال پنج گزینه ای است که طریقه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه‌ای و به این صورت است که به گزینه‌ی كاملاً ‌مخالفم نمره 1 و به گزینه كاملاً موافقم نمره 5 اختصاص داده می‌شود به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان عشق ورزی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان عشق ورزی می‌باشد. این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. ساختار عاملی این پرسشنامه در جامعه ایرانی توسط بیات (1387) بررسی و ساختار شش عاملی آن تأیید شده است. مقدار آلفای کرونباخ در پژوهش یوسفی و همکاران(1389) برای عامل‌های آن نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

  پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

  پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان، کریم زاده و همکاران (1389)

  تعداد سوالات : 23 سوال دارد.

  مولفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : ورد

  هزینه : 5000 تومان

  معرفی پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

  سپرده گذاری مشتریان با پرسشنامه کریم زاده و همکاران (1389) كه داراي 23 سؤال است، مورد سنجش قرار گرفت كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است.

  به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است.

  سپرده گذاری مشتریان

  در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع

  5,000 تومان
 • پرسشنامه سرمایه اجتماعی

  پرسشنامه سرمايه اجتماعی


  پرسشنامه سرمايه اجتماعی سهام


  » تعداد سوالات: 22 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سرمايه اجتماعی

  ابزار اندازه گیری متغير سرمايه اجتماعی، پرسشنامه 22 سوالی سرمایه اجتماعی می ­باشد که توسط تاج بخش (1384) طراحی شده است كه دارای چهار خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن  از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشد كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان سرمايه اجتماعی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سرمايه اجتماعی است.

  سرمايه اجتماعی

  سرمايه اجتماعی، مجموعه منابع بالقوه و بالفعل است كه در نتيجه مالكيت شبكه با دوامی از روابط نهادی شده بين افراد و عضويت در يك گروه می باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه سرمایه رابطه ای

  پرسشنامه سرمایه رابطه ای


  » تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سرمایه رابطه ای

  متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (1990) سنجیده شده است که شامل 18 سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم=5  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  سرمایه رابطه ای

  سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمايه رابطه ای، دانش موجود در كانال های بازاريابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمايه رابطه ای نشان دهنده توانايی بالقوه يك سازمان به عوامل نامشهود بيرونی اش است.

  3,000 تومان