محصولات

 • پرسشنامه رفتارهای نوآورانه

  پرسشنامه رفتارهای نوآورانه


  » تعداد سوالات: 8 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رفتارهای نوآورانه

  براي اندازه گيری رفتارهای نوآورانه از پرسشنامه رفتار نوآورانه كانتر (1998) استفاده شده است كه اين پرسشنامه توسط اسكات و بروس در سال 1994 اصلاح و تكميل شده است(كانتر، 1998). لازم به ذكر است پرسشنامه هشت سوالی مذكور براساس طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان­ دهنده کمترین میزان جانشین ­پروری و نمره 5 نشان­دهنده بیشترین میزان جانشین­ پروری است. همچنین این پرسشنامه دو خرده مقیاس دارد. ميزان پايايی برای پرسشنامه رفتارهای نوآورانه  اندازه گيری شده است.

  رفتارهای نوآورانه

  رفتار نوآورانه در محيط كار، رفتار پيچيده ای است كه شامل سه زمينه مختلف توليد ايده، پشتيبانی از ايده و عمل كردن به ايده است كه با توليد ايده های بديع و سودمند در حيطه های مختلف آغاز می شود. بنابراین نوآوري در سازمان؛ اتخاذ ایده‌هایی است که برای یک سازمان جدید تلقی می‌شود. از این رو تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند، اما تمام تغییرها، نوآوری نيستند، مانند سازمانی که تقلید می‌کند و روشی را کپی می‌نماید یک تغییر ایجاد کرده، اما نوآوری نکرده است.

  همه سازمان ها برای رشد و بقاء نیازمند اندیشه‌های نو و نظرات بدیع و تازه می‌باشند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقاء و حتی حفظ وضع موجود باید جریان تازه ای را در سازمان تداوم بخشید. و از رکود و نابودی آن جلوگیری کرد. همچنین برای آن که بتوان در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد، باید به نوآوری روی آورد. از تجمع انواع ایده‌ها یک برنامه شکل می‌گیرد و برنامه ریزی را برای کسب هدف معنی می‌بخشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری اخلاق ‌مدار

  پرسشنامه رهبری اخلاق ‌مدار


  » تعداد سوالات: 23 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه رهبری اخلاق ‌مدار

  برای اندازه‌گيری متغیر رهبری اخلاق‌ مدار از پرسشنامه کیم و برایمر (2011) استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 4 زیرمقیاس و 23 گویه است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزينه‌ای می باشد كه گزينه ها از  كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 است، بطوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان رهبری اخلاق‌ مدار و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رهبری اخلاق‌ مدار است.

  رهبری اخلاقی

  رهبری مبتنی بر سلوک یا رفتار مناسب هنجاری از طریق اقدامات، اعمال شخصی و روابط بین فردی و ارتقاء این سلوک و رفتارها در پیروان خود از طریق روابط دو سویه، تقویت کارکنان و تصمیم‌گیری رهبری اخلاق‌مدار نامیده می‌شود. رهبری اخلاق‌ مدار توانایی درک درست از اخلاق و داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن‌هاست و مدیرانی که توانایی رهبری اخلاق‌مدار داشته باشند کارها را با اصول اخلاقی پیوند مي‌زنند. اخلاقیات در سازمان به عنوان سیستمی از ارزش‌ها و بایدها و نباید تعریف مي‌شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز مي‌شود.

  لذا یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد اعتماد برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌ها است تا آن‌ها با حس مسؤلیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم رهبری اخلاق‌مدار و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اعتمادسازی مدیران در سازمان مي‌باشد تا در گام‌های بعدی بر روی این عوامل مداقه لازم صورت پذیرد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی

  پرسشنامه رهبری اخلاقی

  رهبری اخلاقی با پرسشنامه رهبری اخلاقی لم باویک و همکاران (2017) سنجیده می شود که شامل 10 سوال پنج گزینه ­ای می­ باشد. طريقه نمره‌گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان رهبری اخلاقی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رهبری اخلاقی است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز طی پژوهش لم باویک و همکاران (2017) به دست آمده است.

  10,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی فر(۱۳۸۸)

  پرسشنامه رهبری اخلاقی عمادی فر(۱۳۸۸) پنج مؤلفه رهبری اخلاقی را در قالب ۴۱ گویه می سنجد، که مولفه های آن عبارتند از: صداقت و درستی، تنظیم فعالیتها در چارچوب اخلاقی، اعتماد، تلاش در جهت ارتقای کارکنان، اجازه ابراز عقاید مخالف. این پرسشنامه در مقیاس چهار درجه ای لیکرت(کاملا موافق، موافق، مخالف، کاملا مخالف) تهیه و تنظیم شده است

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری امنیت ‌مدار

  پرسشنامه رهبری امنیت ‌مدار


  پرسشنامه رهبری امنیت ‌مدار


  » تعداد سوالات: 13 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رهبری امنیت ‌مدار

  متغير رهبری امنیت‌ مدار با استفاده از پرسشنامه رهبری امنیت‌ مدار کومب (2011) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 13 سوال پنج گزينه ای مي باشد كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاری شده است. به طوری كه  گزينه ها از کاملاً موافقم=5 تا کاملاً مخالفم=1، در نظر گرفته شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان رهبری امنیت‌مدار و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رهبری امنیت‌مدار است. اين پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد كه هركدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  رهبری امنیت ‌مدار

  رهبری امنیت‌مدار به معنی ایجاد کننده مقبولیت لازم در نزد کارکنان، فراهم آوردن زمینه‌های فرصت ریسک در سازمان، شناسایی و مدیریت استعدادهای کارکنان، ایجاد انگیزش در بین زیردستان، حس اکتشاف و جستجوی مسائل، فراهم کننده ایمنی و آرامش در درون سازمان و نیز ایجاد کننده ذهنیت مثبت و انتقال آن به کارکنان‌‌ می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری تحول آفرین

  پرسشنامه رهبری تحول آفرین


  » تعداد سوالات: 20 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رهبری تحول آفرین

  ابزار اندازه­ گيری متغير  رهبری تحول آفرين، پرسشنامه چند عاملی رهبری (Multifactor-Leadership Questionnaire (MLQ میباشد كه در سال های اخير توسط باس و آوليو (2000) توسعه داده شده است. اين پرسشنامه دارای 20 سوال پنج گزينه ای بوده كه به صورت طيف ليكرت نمره گذاری شده است. بطوری که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است، که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رهبری تحول‌آفرین و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان رهبری تحول‌آفرین است. همچنين اين پرسشنامه دارای پنج بعد می‌باشد. يك تحقيق گسترده برای بررسی پايايی و روايی و نيز هنجاريابی پرسشنامه رهبری تحول آفرین انجام شده است و ميزان روايی و پايايی پرسشنامه  بدست آمده است.

  رهبری تحول آفرین

  رهبری تحول‌آفرین نوعی فرآیند پیچیده و پویا است که در آن رهبران، ارزش‌ها، باورها و اهداف پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. رهبری تحول‌آفرین، فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌‌ها برای ایجاد تغییرات ناپیوسته در کار ویژه‌‌‌های یک سازمان به عنوان یک کل می‌دانند که در برابر آنان رهبری تبادلی قرار دارد. رهبران تبادلی از طریق پاداش یا مجازات به ازای عمل انجام گرفته پیروان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

  رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای را برای تغییرات بلند مدت سازمانی که دسترسی به اهداف بالاتر را برای سیستم سازمانی میسر می کند فراهم می سازد. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول آفرین، پدید آوردن تحول در سازمان ها اگر ناممکن نباشد به طور قطع مشکل خواهد بود. سازمان ها چه خصوصی و چه دولتی برای ادامه ماندگاری و پایداری حیات و نیز رشد و توسعه خود نیاز به افزایش دانش و آگاهی نسبت به محیط ایجاد تحولات گسترده در ساختارها، فرهنگ و رویه ها دارند که در این میان نقش رهبران که سازمان ها را از حال به آینده حرکت داده، نیازهای محیطی را تشخیص و تغییر تحولات متناسب را تسهیل می کنند بیش از پیش آشکار می گردد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رهبری معنوی

  پرسشنامه رهبری معنوی


  پرسشنامه رهبری معنوی


  » تعداد سوالات: 25 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رهبری معنوی

  رهبری معنوی با پرسشنامه 25 سوالی رهبری معنوی فرای و همكاران (2005) سنجیده می شود که توسط دکتر محمد صادق ضیائی و همکاران (1387) باتوجه به شرایط کشور تعدیل و بومی سازی و به کار برده شده است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است به طوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رهبری معنوی و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان رهبری معنوی است. این پرسشنامه هفت بُعد دارد. همچنین پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

  رهبری معنوی

  رهبری معنوی بر فرایند اثرگذاری اجتماعی جمعی تاکید دارد که همه افراد گروه­ها را برای کارکردن در روش‌‌‌های معنادار توانمند‌‌‌ می‌سازد. رهبری معنوی یک تئوری علّی برای تغییر و تحول سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده و خود برانگیخته‌‌‌ می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری، عبده تبریزی (1389)

  تعداد سؤالات : 18 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

  مولفه : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  نوع فایل : word

  هزینه : 5000

  معرفی پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

  پرسشنامه روش های تامین مالی، عبده تبریزی (1389) داراي 18 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) نمره گذاري شده است.

  این پرسشنامه دارای 5 بعد می باشد و روش های تامین مالی شهرداری را براساس این پنج بخش و نیز سایر منابع تامین اعتبار می سنجد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه ریسک پذیری سرمایه گذاران

  پرسشنامه ریسک پذیری سرمایه گذاران

  ابزار اندازه­ گيری ریسک سرمایه گذاری، پرسشنامه 30 گویه ای دیاکون و انو در سال 2001 بوده که دارای هفت خرده مقیاس  می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از بسیار کم=1 تا بسیار زیاد=5 می باشد که نمره یک، نشان دهنده میزان پائین ریسک پذیری سرمایه گذاران و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا ریسک پذیری سرمایه گذاران است. از آنجا که پرسشنامه پژوهش حاضر استاندارد می باشد و در چندین پژوهش انجام شده است. نشان می دهد که روایی پرسشنامه در حد قابل قبولی است. همچنین میزان پایایی این پرسشنامه نیزسنجیده شده است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه سازگاری شغلی

  پرسشنامه سازگاری شغلی

  براي ارزيابی ميزان سازگاری شغلی از پرسش نامه 36 سوالی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984) استفاده می گردد و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن هفت خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده پایین‌ترین میزان سازگاری شغلی و نمره 5 نشان­دهنده بالاترین میزان سازگاری شغلی است. در پژوهش شهرابی فراهانی (1390) به طور همزمان پرسشنامه سازگاری شغلی با پرسشنامه رضایت دانت بر روی یک نمونه 50 نفری اجرا شد. سپس میزان همبستگی بین نمره آزمودنی‌ها در دو آزمون محاسبه شد و ضریب همبستگی بدست آمد که نشانگر روایی سازه کافی و قابل قبول این پرسشنامه است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سازگاری والدین

  پرسشنامه سازگاری والدین

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری والدین

   پرسشنامه سازگاری والدین، پی­کل و ویسمن (1999)

  تعداد سؤالات : 160 سؤال سه گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه سازگاری والدین

  سازگاری والدین در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه پی­کل و ویسمن(1999) مورد سنجش قرار گرفت که داراي 160 سوال است. این مقیاس روابط بین فردی را در نقش­های مختلف، شامل، احساسات، رضایت، اختلاف و عملکرد ارزیابی می­کند. قیاس سازگاری اجتماعی در ابتدا به عنوان برنامه مصاحبه تهیه و سپس به یک آزمون خودسنجی تبدیل شد، نسخه خودسنجی از لحاظ ارزان بودن برای مجری سودمند است و هم چنین سو­گیری مصاحبه‌کننده در آن اثر ندارد. نسخه خودسنجی به وسیله پاسخ دهنده تکمیل می­شود. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت سه گزينه‌اي بوده كه برای به دست آوردن نمره کل آزمون، نمره همه سوالات مقیاس با هم جمع شده و بر تعداد  سوالاتی که آزمودنی به آن­ها پاسخ داده است، تقسیم می­شود. نمره بالا در هر زیر مقیاس نشان دهنده سازگاری پایین آزمودنی در حیطه مورد نظر است. نمره بالای کل نیز حاکی از آن است که آزمودنی از سازگاری نامطلوبی برخودار است.

  سازگاری والدین

  سازگاری یعنی این که والدین به منظور سازگار شدن با فرزندان مسائل را از زاویه دید آن‌ها بنگرند، مشکلات آنان را بپذیرند و مانند آن‌ها عمل کنند.

  5,000 تومان