محصولات

 • پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان

  پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان  

  راهبردهای تنظیم هیجانی  با پرسشنامه گارنفسکی و همکاران (2001) سنجیده می شود که این پرسشنامه به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید‌کننده یا استرس ­های زندگی به کار می­ برد، ابداع شده است که ‌مشتمل ‌بر 36 سوال ‌پنج گزینه ­ای است که طریقه نمره گذاری این مقیاس بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از 1=هرگز تا 5=همیشه می ­باشد. این مقیاس شامل دو خرده مقیاس است که هر کدام یک راهبرد خاص از راهبردهای تنظیم هیجانی را ارزیابی می ­کنند. نمره 108 نقطه برش پرسشنامه بوده و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده راهبردهای تنظیم هیجانی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده راهبردهای تنظیم هیجانی بالا‌‌ می‌باشند. در بررسی مشخصات روان­سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران (2001) پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  و میزان روایی این پرسشنامه به روش تحلیل عاملی تائیدی به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه رضامندی زوجیت

  پرسشنامه رضامندی زوجیت


  » تعداد سوالات: 110 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رضامندی زوجیت

  براي اندازه‌گيری ميزان رضامندی زوجيت از ابزار رضامندی زوجيت افروز (Afrooz Marital Satisfaction Scale AMSS) استفاده می شود. اين پرسشنامه توسط افروز (1387) طراحی شده است كه دارای فرم بلند، فرم كوتاه و فرم تجديدنظر شده است كه در اين پژوهش از فرم بلند آن (110 سوالی) بهره گرفته شده است. اين پرسشنامه دارای ده بعد می باشد.  طریقه نمره گذاری هم بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 می باشد كه نمره 110 نشاندهنده كمترين ميزان رضامندی زوجیت و نمره 550 بازگو كننده بيشترين ميزان رضامندی زوجیت است. ضرايب پايایی و روايی اين آزمون نیز محاسبه شده است.

  رضامندی زوجیت

  مهم ترین مسئله برای همسران، پایداری خانواده و رضامندی زوجیت است. خانوادة موّفق، خانواده‌ای است که با ثبات و به دور از تزلزل باشد. نبود پایداری، آینده‌ای نامطمئن را درپی دارد و دلی گرمی و دلبستگی خانواده را ناممکن می‌سازد. فراتر از ثبات و پایداری، خانواده‌ای موفّق است که از زندگی خود خرسند و راضی باشد. احساس خرسندی و رضامندی، شوق و اشتیاق به زندگی را افزایش می‌دهد، کانون را گرم می‌کند و خانواده را کارآمد، پویا و موفّق می‌سازد

  رضامندی زوجیت، احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر است، موقعي كه همه جنبه‌هاي ازدواجشان را در نظر بگيرند. رضايت يك متغير نگرشي است و بنابراين يك خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب مي شود. بی گمان، این مهم، نیازمند مهارت است و دست یافتن به آن، در گرو رعایت اموری است که احادیث به آن پرداخته‌اند. به دیگر سخن، برای ساختن خانواده‌ای پایدار، آینده‌ای مطمئن و ایجاد احساس رضامندی باید راه کارهای آن را شناخت و به کار بست.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایت از زندگی

  پرسشنامه رضایت از زندگی

  رضایت از زندگی توسط پرسشنامه 5 سوالی داینر و همکاران (1985) مورد سنجش قرار می گیرد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از  کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان رضایت از زندگی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان رضایت از زندگی است و هرچه نمرات بیشتر باشد، سطح رضایت از زندگی فرد بیشتر است. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق گریفین و همکاران (1985) نیز به دست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایت زناشویی

  پرسشنامه رضایت زناشویی

  رضایت­ زناشویی بر اساس پرسشنامه انريچ سنجیده می­ شود. اين آزمون دارای دو فرم 115 سوالی و 125 سوالی است که با توجه به زياد بودن سوالات پرسشنامه موجب خستگی آزمودنی ­ها می ­شود، سليمانيان (1376) فرم كوتاهی از اين پرسشنامه را تهيه كرد که دارای 47 سؤال پنج گزینه ­ای است. این مقیاس دارای یازده خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت پنج گزینه ای است که گزینه های آن از كاملاً ‌مخالفم=1 تا گزينه كاملاً موافقم=5 نمره‌گذاری شده است به طوری که نمره 1 به معنی رضایت زناشویی پائین و نمره 5 بازگو کننده رضایت زناشویی بالا می‌باشد. در حالی که برای تعدادی از سوالات طریقه نمره گذاری به صورت کاملاً مخالفم=5 تا کاملاً موافقم=1 (معکوس) می باشد. پرسشنامه فوق توسط سليمانيان (1373)، ميزان پايايی و روايی آن بدست آمده كه بيانگر ميزان روايی و پايايی مناسب برای پرسشنامه حاضر می باشد. 

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایت شغلی

  پرسشنامه رضایت شغلی


  » تعداد سوالات:39 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رضایت شغلی

  به منظور اندازه‌گيری رضایت شغلی از ابزار (JDI (Job descriptive index استفاده شده است. اين پرسشنامه را اسميت، كندال و هيولين(1969؛ به نقل از مرايي، 1379) در دانشگاه كرنل تدوين كردند. اين پرسشنامه، رضايت از شغل را در قالب 39 سوال قرار می دهد و طریقه نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی به صورت طیف لیکرت  پنج گزينه‌ای می باشد كه گزينه ها از كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 است كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رضایت شغلی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رضایت شغلی است. ضرايب پايايي و روايي اين آزمون نیز محاسبه شده است.

  رضایت شغلی

  رضایت شغلی را مجموعه تمايلات مثبتي كه افراد نسبت به شغل خود دارند تعريف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می كنند، بعبارت دیگر رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس‌ها به كار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می نگرند.

  رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می‌شود. کسی که رضایت شغلی‌اش در سطح بالائی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد؛ ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نيز نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره نگرش کارکنان صحبت می‌کنند معمولاً مقصودشان رضایت شغلی است. در واقع اين دو (رضایت شغلی و نگرش) به جای يک‌ديگر بکار برده می‌شوند. پس رضايت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع يا عاطفی و مثبت حاصل از ارزيابی شغل يا تجارب شغلی تعريف كرد و ناشی از اين ادراک است كه شغل در واقع چيزی را فراهم می كند كه كارمند برای آن در موقعيت شغلی ارزش قائل است. همچنین بررسی‌های زیادی در باره علل اساسی رضایت شغلی تاکنون انجام شده و عواملی که همبستگی معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری با رضایت شغلی دارند مشخص شده‌اند. 

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایت مشتری

  پرسشنامه رضایت مشتری

  رضایت مشتری با پرسشنامه رضایت مشتری براساس مدل کانو (1984) سنجیده می شود که شامل 24 عامل پنج گزینه ای است که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشند که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان رضایت مشتری و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان رضایت مشتری است. میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کاظمی و مهاجر (1388) نیز به دست آمده است که نشان از بالا بودن اعتبار پرسشنامه می باشد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان

  پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان

  ابزار اندازه گيری متغير رضایت مندی دانشجویان، پرسشنامه 24 سوالی کانو (1984) می باشد كه این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است. همچنین نحوه نمره‌گذاری سوالات اين پرسشنامه نيز براساس مقياس ليكرت و از نوع پنج درجه‌ای انجام می پذيرد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان رضایتمندی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رضایتمندی است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه رفتار تکانشی

  پرسشنامه رفتار تکانشی


  » تعداد سوالات: 30سوال چهار گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رفتار تکانشی

  ابزار اندازه‌‌‌گیری رفتار تکانشی، پرسشنامه 30 سوالی بارات (1994) مي‌باشد، این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 4 درجه‌ای و گزینه ها از هرگز (1) تا تقریبا همیشه (4) نمره‌گذاری شده است. علاوه بر نمره هر خرده مقیاس جداگانه یک نمره برای کل مقیاس تکانشگری محاسبه شده است. به منظور اجتناب آزمودنی‌ها از ایجاد سبک پاسخ تعدادی از سوالات به گونه‌ای نوشته شده‌اند که فقدان تکانشگری را نشان می‌دهند و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. به طوری که نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان رفتار تکانشی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رفتار تکانشی است.

  رفتار تکانشی

  فرآیند تصمیم‌گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی‌ترین پردازش‌های شناختی به شمار می‌رود. گونه ویژه‌ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز شناخته می‌شود، در شرایطی پردازش می‌شود که شخص با گزینه‌هایی روبه رو می‌گردد که انتخاب آنها باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود و یا زیان با درجاتی از احتمال همراه است. تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم­گیری هسته اصلی پدیده رفتار تکانشی و رفتارهای تکانشی را تشکیل می­دهد). رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها، رفتارهای مخاطره‌آمیزنیز خوانده می‌شوند، به عملکردهایی گفته می‌شوند که اگرچه تا اندازه‌ای با آسیب یا زیان‌های احتمالی همراهند، امکان دستیابی به گونه‌ای پاداش را نیز فراهم می‌کنند.

  رفتار تکانشی شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی و عمل سریع بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می‌باشد. سادوک (2000، ترجمه پورافکاری، 1391) رفتار تکانشی را از جنبه دیدگاه روانکاوی رفتاری بیان می‌کنند که افراد را به تلاش برای غلبه بر احساس تنهایی، احساس گناه و افسردگی و سایر عواطف دردناک، از طریق عمل کردن ربط می‌دهد. به تصور آن‌ها اعمال، دفاعی در مقابل خطری درونی است و نوعی ارضاء تحریف شده پرخاشگری یا جنسی را به وجود می‌آورد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

  پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

  رفتار خودشیفتگی توسط پرسشنامه 40 گویه ای خودشیفته راسکین و تری (NPI-40) سنجیده می شود که در سال ۱۹۸۸ ساخته شده و نخستین ابزار خود سنجی است که برای سنجش ویژگی‌های خودشیفتگی در گروه‌های غیر بالینی طراحی شده است. این ابزار ابتدا متشکل از ۵۴ ماده بود اما راسکین و تری با تحلیل مؤلفه‌های اصلی تعداد ماده‌های سیاهه را به ۴۰ ماده کاهش دادند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان خودشیفتگی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان خودشیفتگی می باشد. این پرسشنامه دارای ۷ زیرمقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. صفاری نیا و همکاران (1391)، شاخص ضریب پایایی برای کل پرسشنامه را بدست آورده اند که در حد قابل قبولی است.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه رفتار سیاسی

  پرسشنامه رفتار سیاسی


   

  » تعداد سوالات: 19 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه رفتار سیاسی

  متغير رفتار سیاسی با استفاده از پرسشنامه ادوبرین (1987) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 19 سوال پنج گزینه‌ای براساس طیف لیکرت پنج درجه ای که از  کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 می باشد، كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان احساس رفتار سیاسی کارکنان و نمره 5 بازگو‌ كننده بيشترين ميزان رفتار سیاسی کارکنان است.در حالی که یکی از سوالات نیز معکوس می‌باشد. اين پرسشنامه دارای شش بعد می باشد كه هر كدام با تعدادی سوال مطرح شده‌‌‌‌اند.

  رفتار سیاسی

  رفتار سیاسی شامل رفتارهایی غیررسمی، تنگ نظرانه و غیرقانونی است که اقتدار رسمی و ایدئولوژی سازمان آن را مجاز‌‌‌‌ نمی‌داند.

  رفتار سیاسی آن دسته از فعالیت هایی است که انجام آن‌ها به طور رسمی در سازمان‌ها ضرورت ندارند، اما در عین حال در امر توزیع پاداش و تخصیص منابع سازمانی اعمال نفوذ می‌کنند. به عبارت دیگر، رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای کسب قدرت و برای قائل شدن به اولویت‌های یک فرد قدرت طلب در موقعیتی که در آن عدم اطمینان یا ثبات در سازمان وجود دارد، صورت می‌پذیرد.

  به عبارتی، هنگامی که در سازمان منافع فردی بر منافع سازمانی ترجیح داده می‌شود، نیروی بالقوه‌ی رفتار سیاسی در سازمان به صورت بالفعل ظاهر خواهد شد. بنابراین، رفتار سیاسی مجموعه از فعالیت هاست که به وسیله‌ی کارکنان سازمان برای به دست آوردن، افزایش و به کارگیری قدرت به کار گرفته می‌شود تا از آن طریق در شرایط بی‌ثباتی و عدم اطمینان و ناهماهنگی به اهداف خود برسند. به عبارت ساده تر، هدف افراد از انجام این رفتار، یافتن راهی انحصاری جهت اعمال نفوذ در توزیع مزایا و کاستی‌های درون سازمان است.

  3,000 تومان