پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی

6,900 تومان

پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی

‌ويژگی های شخصيت یا ابعاد شخصیت، پرسشنامه فرم كوتاه 60 گويه‌ای نئو (NEO Personality Inventory Revised) می باشد كه يكي از آزمون‌های شخصيتی است كه براساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزارها در زمينه شخصيت می باشد كه توسط مک كری و كوستادر سال 1991 معرفی  شد. اين پرسشنامه دارای  پنج عامل اصلی شخصيت است (Big Five Personality Traits). شيوه نمره‌گذاری سوال‌های پرسشنامه به صورت ليكرت پنج گزينه‌ای است که گزینه های از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم است. همچنین تعدادی از سوالات بصورت معکوس نمره گذاری شده است. فرم كوتاه پرسشنامه تیپ های شخصیتی در ايران اعتبار‌يابی نشده است همچنين هم‌ سانی درونی زير مقياس‌های آن نیز برآورده شده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی
6,900 تومان