پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان


پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

» تعداد سوالات: ۲۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

اضطراب امتحان با پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان ابوالقاسمی (‌۱۳۷۴) که مشتمل ‌بر ‌۲۵ ‌ماده ‌است، ‌سنجیده می شود که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه­ ای لیکرت است که گزینه های آن از ‌خیلی ‌کم=۱ تا خیلی ‌زیاد=۵ ‌نمره گذاری می شود که نمره یک، نشان دهنده میزان پایین اضطراب امتحان و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا اضطراب امتحان است. ‌به ‌منظور ‌سنجش ‌اعتبار ‌اضطراب ‌امتحان ‌از ‌مقیاس ‌عزت ‌نفس ‌کوپر ‌اسمیت(coopersmith self-esteem inventory‌استفاده ‌شده است ‌که ‌۵۸ ‌ماده ‌دارد ‌و ‌از ‌اعتبار ‌و ‌روایی ‌رضایت‌بخشی ‌برخوردار ‌است.

اضطراب ‌امتحان

اضطراب امتحان عبارت از نگرانی فرد در مورد عملکرد (انتظار شکست)، استعداد و توانایی خویش (افکار مربوط به خود کم‌انگاری) به هنگام امتحان و موقعیت‌های ارزیابی می‌باشد. و به عنوان شکلی از اضطراب حالت، یعنی اضطراب وابسته به موقعیت. اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و اثرات زیانباری بر میزان توجه و هیجان و کیفیت یادگیری دارد. اضطراب امتحان، ناشی از یک ارزیابی شناختی و خودسنجی افراد، که فقط بخش کوچکی از ارزیابی گسترده تری را نشان می‌دهد.‌‌ دانش‌آموزان مضطرب، ارزیابی‌های شناختی وسیع تری از خود دارند و اضطراب امتحان آن‌ها بخش اندکی از اضطرابی است که در کل محیط آموزشگاه تجربه می کنند.