پرسشنامه کیفیت زندگی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش کیفیت زندگی ابداع شده‌اند که معروف ترین آن‌ها پرسشنامه 36 سوالی کیفیت زندگی (SF-36) ویر و شربون (1992) است که این پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه سنجش سلامت (short-form Health Survey Questionnaire (SF-36 می باشد. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال است که نمره 36 نشان‌دهنده کمترین میزان کیفیت زندگی و نمره 149 نشان دهنده بیشترین میزان کیفیت زندگی‌‌ می‌باشد. همچنین این پرسشنامه از 9 زیرمقیاس تشکیل شده است و هر زیرمقیاس متشکل از ۲ الی ۱۰ ماده است که از ادغام زیر مقیاس ها دو زیرمقیاس کلی دست می‌آید. روايی و پايايی این پرسشنامه در مطالعات متعدد بررسی شده است و مطالعات متعدد نيز در ايران از آن استفاده كرده ­اند. در يك مطالعه ثبات درونی اين پرسشنامه با بررسی آلفای كرونباخ  بوده است. (فایلد و راموس 2000). در ايران نيز، معتمد، آیت الهی، زارع و صادقی حسن آبادی (1380) در شيراز پايايی آن را بررسی كرده اند.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه کیفیت زندگی
۵,۰۰۰ تومان