پرسشنامه کیفیت اطلاعات

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه کیفیت اطلاعات

پرسشنامه کیفیت اطلاعات

» تعداد سوالات: 12سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان با تخفیف 3000 تومان

پرسشنامه کیفیت اطلاعات

برای اندازه گیری متغیر کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی از پرسشنامه دلون و مک‌لین (2006)‌ استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال پنج گزینه ای بوده که دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی است.

کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی

کیفیت اطلاعات به معنی عملکرد مناسب و اصولی سیستم های اطلاعاتی بر حسب خروجی آنها می باشد. به گفته مودی و شانکز (2003)، کیفیت اطلاعات، تلفیقی از تناسب اطلاعات، اعتماد پذیری در اطلاعات، اعتبار داده ها، معنابخشی در طول زمان، کامل بودن، دقت و صحت و به هنگام بودن، تعریف می شود.

کیفیت اطلاعات شامل تمام نقش ها و مسئولیت ها و فعالیت های مربوط به اکتساب و نگهداری و توزیع اطلاعات می شود. مدیریت کیفیت اطلاعات از یک طرف، با فناوری اطلاعات و از طرف دیگر، با کسب و کار تجاری روبروست. حوزه کسب و کار، مسئول ایجاد اطلاعات سودمند از محیط و در نهایت ایجاد اطلاعات با کیفیت است. فناوری اطلاعات نیز با استفاده از بسترهای لازم، بانک های اطلاعات و تجهیزات فنی، مسئولیت کسب و نگه داری توزیع اطلاعات را به عهده دارد.