پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی
  • پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی


» تعداد سوالات: 40 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

ابزار اندازه­ گیری ‌‌کمال‌گرایی مثبت و منفی، پرسشنامه 40 سوالی تری شورت و همکاران (1995) بوده است که 20 ماده آن به ‌‌کمال‌گرایی مثبت و 20 ماده دیگر به ‌‌کمال‌گرایی منفی اختصاص دارد. گویه‌ها در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی، کمال‌ گرایی آزمودنی‌ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می‌سنجند.  نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت بالا است. همچنین  برای کمال گرایی منفی، نمرات کمتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی بالا است. 

کمال گرایی

‌‌اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرایی را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرایی را‌ جنبه‌ مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ کمال‌‌گرایی در‌ دهه‌ اخیر‌ تا‌ اندازه‌ چشم‌گیری‌ رشد‌ کرده‌ است.‌ امروز‌ بعد‌ از‌ گذشت‌ سی‌ سال‌ از‌ انتشار‌ اولین‌ تقسیم‌بندی‌ از‌ کمال‌‌گرایی توسط‌ هماچک (1978)،‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ بی‌شماری‌ با‌ استفاده‌ از‌ مقیاس‌ها‌ و معیارهای‌ تازه‌ توسعه‌ یافته،‌ شواهد‌ ثابتی‌ را‌ ارائه‌ می‌دهند‌ که‌ بیان‌گر آن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرایی ساختار‌ چند‌ بعدی‌ دارد‌ و‌ می‌تواند‌ به‌ دو‌ شکل‌ اساسی‌ متمایز‌ شود.

کمال‌گرایی با‌ تمایل‌ به‌ وضع‌ معیارهای‌ سخت‌گیرانه‌ و‌ غیر‌ واقع‌بینانه‌ برای‌ خود‌ و‌ تمرکز‌ بر‌ نقص‌ها‌ و‌ شکست‌ها‌ در‌ عملکرد،‌ همراه‌ با‌ خود‌ نظارت‌‌گری های دقیق‌ مشخص‌ می‌شود‌. ‌‌کمال‌گرایی دارای دو جنبه مثبت و منفی است که جنبه منفی آن عبارت‌ است‌ از‌ گرایش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌ای‌ از‌ معیارهای‌ بالای‌ افراطی‌ و‌ اهداف‌ بلند‌پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ اهداف‌ و‌ معیارهای‌ بسیار‌ بالا‌ برای‌ عملکرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشیابی‌های‌ انتقادی‌ و‌ افراطی‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ به‌ نفس‌ و جنبه مثبت آن با تلاش‌‌های ‌‌کمال‌گرایانه مانند داشتن معیارهای شخصی بالا، وضع معیارهای دقیق برای عملکرد و تلاش برای عالی بودن در اتباط است.

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی


» تعداد سوالات: 40 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

ابزار اندازه­ گيری ‌‌کمال‌گرایی مثبت و منفی، پرسشنامه 40 سوالی تری شورت و همکاران (1995) بوده است که 20 ماده آن به ‌‌کمال‌گرایی مثبت و 20 ماده دیگر به ‌‌کمال‌گرایی منفی اختصاص دارد. گویه‌ها در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی، کمال‌ گرایی آزمودنی‌ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می‌سنجند.  نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت بالا است. همچنین  برای کمال گرایی منفی، نمرات کمتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی بالا است. 

کمال گرایی

‌‌اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرايي را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرايي را‌ جنبة‌ مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ کمال‌‌گرايي در‌ دهه‌ اخیر‌ تا‌ اندازه‌ چشم‌گیری‌ رشد‌ کرده‌ است.‌ امروز‌ بعد‌ از‌ گذشت‌ سی‌ سال‌ از‌ انتشار‌ اولین‌ تقسیم‌بندی‌ از‌ کمال‌‌گرايي توسط‌ هماچک (1978)،‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ بی‌شماری‌ با‌ استفاده‌ از‌ مقیاس‌ها‌ و معیارهای‌ تازه‌ توسعه‌ یافته،‌ شواهد‌ ثابتی‌ را‌ ارائه‌ می‌دهند‌ که‌ بیان‌گر آن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرايي ساختار‌ چند‌ بعدی‌ دارد‌ و‌ می‌تواند‌ به‌ دو‌ شکل‌ اساسی‌ متمایز‌ شود.

کمال‌گرایی با‌ تمايل‌ به‌ وضع‌ معيارهاي‌ سخت‌گيرانه‌ و‌ غير‌ واقع‌بينانه‌ براي‌ خود‌ و‌ تمركز‌ بر‌ نقص‌ها‌ و‌ شكست‌ها‌ در‌ عملكرد،‌ همراه‌ با‌ خود‌ نظارت‌‌گری های دقيق‌ مشخص‌ مي‌شود‌. ‌‌کمال‌گرایی دارای دو جنبه مثبت و منفی است که جنبه منفی آن عبارت‌ است‌ از‌ گرايش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌اي‌ از‌ معيارهاي‌ بالاي‌ افراطي‌ و‌ اهداف‌ بلند‌پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ و‌ معيارهاي‌ بسيار‌ بالا‌ براي‌ عملكرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشيابي‌هاي‌ انتقادي‌ و‌ افراطي‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ به‌ نفس‌ و جنبه مثبت آن با تلاش‌‌های ‌‌کمال‌گرایانه مانند داشتن معیارهای شخصی بالا، وضع معیارهای دقیق برای عملکرد و تلاش برای عالی بودن در اتباط است.

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی


» تعداد سوالات: 40 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

ابزار اندازه­ گيری ‌‌کمال‌گرایی مثبت و منفی، پرسشنامه 40 سوالی تری شورت و همکاران (1995) بوده است که 20 ماده آن به ‌‌کمال‌گرایی مثبت و 20 ماده دیگر به ‌‌کمال‌گرایی منفی اختصاص دارد. گویه‌ها در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی، کمال‌ گرایی آزمودنی‌ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می‌سنجند.  نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت بالا است. همچنین  برای کمال گرایی منفی، نمرات کمتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی بالا است. 

کمال گرایی

‌‌اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرايي را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرايي را‌ جنبة‌ مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ کمال‌‌گرايي در‌ دهه‌ اخیر‌ تا‌ اندازه‌ چشم‌گیری‌ رشد‌ کرده‌ است.‌ امروز‌ بعد‌ از‌ گذشت‌ سی‌ سال‌ از‌ انتشار‌ اولین‌ تقسیم‌بندی‌ از‌ کمال‌‌گرايي توسط‌ هماچک (1978)،‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ بی‌شماری‌ با‌ استفاده‌ از‌ مقیاس‌ها‌ و معیارهای‌ تازه‌ توسعه‌ یافته،‌ شواهد‌ ثابتی‌ را‌ ارائه‌ می‌دهند‌ که‌ بیان‌گر آن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرايي ساختار‌ چند‌ بعدی‌ دارد‌ و‌ می‌تواند‌ به‌ دو‌ شکل‌ اساسی‌ متمایز‌ شود.

کمال‌گرایی با‌ تمايل‌ به‌ وضع‌ معيارهاي‌ سخت‌گيرانه‌ و‌ غير‌ واقع‌بينانه‌ براي‌ خود‌ و‌ تمركز‌ بر‌ نقص‌ها‌ و‌ شكست‌ها‌ در‌ عملكرد،‌ همراه‌ با‌ خود‌ نظارت‌‌گری های دقيق‌ مشخص‌ مي‌شود‌. ‌‌کمال‌گرایی دارای دو جنبه مثبت و منفی است که جنبه منفی آن عبارت‌ است‌ از‌ گرايش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌اي‌ از‌ معيارهاي‌ بالاي‌ افراطي‌ و‌ اهداف‌ بلند‌پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ و‌ معيارهاي‌ بسيار‌ بالا‌ براي‌ عملكرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشيابي‌هاي‌ انتقادي‌ و‌ افراطي‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ به‌ نفس‌ و جنبه مثبت آن با تلاش‌‌های ‌‌کمال‌گرایانه مانند داشتن معیارهای شخصی بالا، وضع معیارهای دقیق برای عملکرد و تلاش برای عالی بودن در اتباط است.