پرسشنامه پرخاشگری

4,900 تومان

پرسشنامه پرخاشگری


 

» تعداد سوالات: 29سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری(Aggression Questionnaire)، نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری(1992) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب 1 تا 5 نمره به آن‌ها اختصاص داده شده است. نمره‌گذاری گزینه‌ها به این صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملاً شبیه به من است (5) تا به شدت به من شبیه نیست (1).  دو سوال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شود، به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان پرخاشگری و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان پرخاشگری می‌باشد.

پرخاشگری

روان شناسان پرخاشگری را به شکل‌های مختلف تعریف کرده اند. آنان پرخاشگری را رفتاری می‌دانند که به دیگران آسیب می‌رساند یا بالقوه می‌تواند آسیب رسان باشد. این آسیب رساندن، به حالت‌های مختلف صورت می‌گیرد و خشونت تنها یکی از انواع پرخاشگری محسوب می‌گردد. برخی از آنان پرخاشگری را بر اساس رفتار و نتایج آن تعریف کرده‌اند و به انگیزه عامل رفتاری کاری ندارند. بنظر آنان پرخاشگری رفتاری است که موجب خسارت و زیان به فرد یا افراد دیگر شود. خسارت و زیان می‌تواند جسمی یا روانی باشد. بر طبق این تعریف پرخاشگری زمانی وقوع پیدا می‌کند که به کسی خسارت یا زیان جسمی یا روانی وارد شود. اگرچه پرخاشگری معمولاً به رفتارهایی اطلاق می‌شود که با شیوه‌های مختلفی برای وارد آوردن صدمه جسمی یا روحی به دیگران اعمال می‌گردند، بسیاری از روان شناسان معتقدند که ارائه تعریفی دقیق و جامع برای پرخاشگری فوق العاده دشوار و چه بسا غیرممکن باشد.

پرخاشگری ، مجموعه‌ای از شناخت‌‌ها، رفتارها و الگوهای برانگیختگی فیزیولوژیکی می‌باشد. از دیدگاه رفتاری پرخاشگری از طریق یادگیری ایجاد شده و می‌تواند از طریق یادگیری تغییر یابد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه پرخاشگری
4,900 تومان