پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالی

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه هوش مالی

پرسشنامه هوش مالیپرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران ۲۰۱۲

تعداد سوالات ۱۶ طیف لیکرت ۵ درجه ای

طریقه نمره گذاری : دارد

مولفه : دارد

پایایی : دارد

منبع :  دارد.

قیمت : ۶۹۰۰

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه هوش مالی پوپوویس و همکاران (۲۰۱۲) دارای ۱۶ سوال پنج گزینه ای می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ رتبه بندی شده است به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان  و نمره ۵ نشان‌دهنده بیشترین میزان می‌باشد

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته میشود، البته نمره گذاری سه سوال نیز بصورت معکوس می باشد. این پرسشنامه دارای چهار خرده می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. پایایی این آزمون در پژوهش رحیمی و هاشم پور (۱۳۹۷)، بدست آمده است که نشان از اعتبار بالای این پرسشنامه است.