پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور
  • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 

پرسشنامه هراس اجتماعی  

تعداد سؤالات : ۱۷ سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

طریقه نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی :دارد

منبع : دارد

نوع فایل :Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

برای سنجش هراس اجتماعی از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده می شود. آزمون مذکور دارای ۱۷ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد هر ماده این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود:  نمره کل فرد می‌تواند بین ۰ تا ۶۸ باشد که نمره ۳۴ نقطه برش پرسشنامه می‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی پائین است. اعتبار این پرسشنامه به روش باز آزمایی در گروه‌‌‌هایی با تشخیص اختلال هراس اجتماعی اندازه گیری شده است.

تعریف مفهوم هراس اجتماعی

هراس اجتماعی شامل ترس پایدار از اریابی منفی توسط دیگران است. این اختلال یکی از اختلالات اضطرابی به شمار می‌رود. این اختلال بر اساس ترس از اجنماع یا موقعیت‌های کارآمدی مشخص می‌گردد. همه‌ی نظریه‌های شناختی به نقش یک عامل مهم در ایجاد و حفظ اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن، پردازش سوگیرانه اطلاعات است.

هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص‌‌ می‌شود که در آن شخص یا با افراد یا آشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد. در چنین موقعیت‌‌‌هایی شخص می‌ترسد به گونه‌ای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت‌‌‌‌های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شوندگان ترس‌آور است، در حالی که برخی دیگر از دامنه گسترده‌ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت‌های تعامل اجتماعی می‌ترسند. طبیعی است که هر کدام از موارد فوق، به هراس اجتماعی‌‌ می‌انجامد.

سن شروع این اختلال در حدود ۱۵ سالگی است و ۹۰ درصد از بیماران سن شروع را قبل از ۲۵ سالگی گزارش نموده‌اند.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 

پرسشنامه هراس اجتماعی  

تعداد سؤالات : 17 سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

طریقه نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی :دارد

منبع : دارد

نوع فایل :Word

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

برای سنجش هراس اجتماعی از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده می شود. آزمون مذكور داراي 17 سوال پنج گزينه‌اي مي‌باشد هر ماده این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود:  نمره کل فرد می‌تواند بین ۰ تا ۶۸ باشد که نمره 34 نقطه برش پرسشنامه می‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی پائین است. اعتبار این پرسشنامه به روش باز آزمایی در گروه‌‌‌هایی با تشخیص اختلال هراس اجتماعی اندازه گیری شده است.

تعریف مفهوم هراس اجتماعی

هراس اجتماعی شامل ترس پایدار از اریابی منفی توسط دیگران است. این اختلال یکی از اختلالات اضطرابی به شمار می‌رود. این اختلال بر اساس ترس از اجنماع یا موقعیت‌های کارآمدی مشخص می‌گردد. همه‌ی نظریه‌های شناختی به نقش یک عامل مهم در ایجاد و حفظ اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن، پردازش سوگیرانه اطلاعات است.

هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص‌‌ می‌شود که در آن شخص یا با افراد یا آشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد. در چنین موقعیت‌‌‌هایی شخص می‌ترسد به گونه‌ای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت‌‌‌‌های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شوندگان ترس‌آور است، در حالی که برخی دیگر از دامنه گسترده‌ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت‌های تعامل اجتماعی می‌ترسند. طبیعی است که هر کدام از موارد فوق، به هراس اجتماعی‌‌ می‌انجامد.

سن شروع این اختلال در حدود 15 سالگی است و 90 درصد از بیماران سن شروع را قبل از 25 سالگی گزارش نموده‌اند.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 

پرسشنامه هراس اجتماعی  

تعداد سؤالات : 17 سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

طریقه نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی :دارد

منبع : دارد

نوع فایل :Word

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

برای سنجش هراس اجتماعی از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه هراس اجتماعی کانور استفاده می شود. آزمون مذكور داراي 17 سوال پنج گزينه‌اي مي‌باشد هر ماده این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود:  نمره کل فرد می‌تواند بین ۰ تا ۶۸ باشد که نمره 34 نقطه برش پرسشنامه می‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی بالا و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده هراس اجتماعی پائین است. اعتبار این پرسشنامه به روش باز آزمایی در گروه‌‌‌هایی با تشخیص اختلال هراس اجتماعی اندازه گیری شده است.

تعریف مفهوم هراس اجتماعی

هراس اجتماعی شامل ترس پایدار از اریابی منفی توسط دیگران است. این اختلال یکی از اختلالات اضطرابی به شمار می‌رود. این اختلال بر اساس ترس از اجنماع یا موقعیت‌های کارآمدی مشخص می‌گردد. همه‌ی نظریه‌های شناختی به نقش یک عامل مهم در ایجاد و حفظ اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن، پردازش سوگیرانه اطلاعات است.

هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی یکی از اختلالات اضطرابی است و با ترس بارز و پایدار از یک یا چند موقعیت یا عملکرد اجتماعی مشخص‌‌ می‌شود که در آن شخص یا با افراد یا آشنا و غریبه مواجه است یا ممکن است مورد کنجکاوی آنها قرار گیرد. در چنین موقعیت‌‌‌هایی شخص می‌ترسد به گونه‌ای رفتار کند که موجب تحقیر و شرمندگی خود گردد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت‌‌‌‌های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شوندگان ترس‌آور است، در حالی که برخی دیگر از دامنه گسترده‌ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت‌های تعامل اجتماعی می‌ترسند. طبیعی است که هر کدام از موارد فوق، به هراس اجتماعی‌‌ می‌انجامد.

سن شروع این اختلال در حدود 15 سالگی است و 90 درصد از بیماران سن شروع را قبل از 25 سالگی گزارش نموده‌اند.