پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

» تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

نیات رفتاری با پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان تائوا و همکاران (2018) سنجیده می شود که شامل 24 سوال پنج گزینه ­ای می­ باشد و طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است که نمره 1 نشاندهنده کمترین میزان نیات رفتاری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان نیات رفتاری است. این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند.

نیات رفتاری 

گرایشات و نیات رفتاری کارکنان موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه رفتارها و احساسات در توانمندی‌های انسانی دارد. کارکنان برخوردار از نیات رفتاری مناسب، منابع مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد محقق می‌سازند.

براسـاس نظریـه رویدادهـای احساسـی کـه رویدادهـای سـازمانی را بـه عنوان علـل تقریبی واکنش‌های احساسـی در نظـر می‌گیـرد، نـه تنها بر حـاالت شناختی/احساسـی (ادراک عدالـت سـازمانی) اثـر می‌گـذارد بلکـه بـر واکنش‌ها و نیت‌های رفتـاری کارمنـدان تاثیـر دارد. لـذا مـا پیـش بینـی می‌کنیـم کـه مشـخصه‌های سازمانی مثبت ناشـی از فعالیت‌های مسـئولیت اجتماعی شرکت، ادراک عدالـت سـازمانی را افزایـش می‌دهـد و در مقابـل کارمنـدان را بـه سـمت تجربـه تعهـد احساسـی هدایت کرده و باعث می‌شـود کـه نیات رفتاری آنان به معنای بهبود روابط با سازمان و ماندگاری در سازمان تحت تاثیر قرار گیرد.