پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

15,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

» تعداد سوالات: ۲۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت: ۱۵ هزار تومان

پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان

نیات رفتاری با پرسشنامه نیات رفتاری کارکنان تائوا و همکاران (۲۰۱۸) سنجیده می شود که شامل ۲۴ سوال پنج گزینه ­ای می­ باشد و طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان نیات رفتاری و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان نیات رفتاری است. این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند.

»»» چند نمونه از سوالات پرسشنامه نیات رفتاری

۱- من احتمالاً در آینده در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی سازمانم مشارکت می‌کنم.
۲- من می‌خواهم در آینده زمان بیشتری را صرف برنامه‌های مسئولیت اجتماعی سازمانم کنم.
۳- من می‌خواهم مشارکتم را در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمان ادامه دهم.

« فایل پرسشنامه علاوه بر مشخصات و سوالات، حاوی سوالات انگلیسی مقاله بیس پرسشنامه نیز می باشد »

نیات رفتاری 

گرایشات و نیات رفتاری کارکنان موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه رفتارها و احساسات در توانمندی‌های انسانی دارد. کارکنان برخوردار از نیات رفتاری مناسب، منابع مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری، رضایتمندی و تعهد محقق می‌سازند.

براسـاس نظریـه رویدادهـای احساسـی کـه رویدادهـای سـازمانی را بـه عنوان علـل تقریبی واکنش‌های احساسـی در نظـر می‌گیـرد، نـه تنها بر حـاالت شناختی/احساسـی (ادراک عدالـت سـازمانی) اثـر می‌گـذارد بلکـه بـر واکنش‌ها و نیت‌های رفتـاری کارمنـدان تاثیـر دارد. لـذا مـا پیـش بینـی می‌کنیـم کـه مشـخصه‌های سازمانی مثبت ناشـی از فعالیت‌های مسـئولیت اجتماعی شرکت، ادراک عدالـت سـازمانی را افزایـش می‌دهـد و در مقابـل کارمنـدان را بـه سـمت تجربـه تعهـد احساسـی هدایت کرده و باعث می‌شـود کـه نیات رفتاری آنان به معنای بهبود روابط با سازمان و ماندگاری در سازمان تحت تاثیر قرار گیرد.