پرسشنامه نشخوار فکری

15,900 تومان

پرسشنامه نشخوار فکری

مقیاس نشخوار فکری توسط نالن‌ هوکسما در سال 1991 طراحی شده است که ایشان پرسشنامه‌‌ای خودآزما تدوین کردند که چهار سبک متفاوت واکنش به خلق منفی را مورد ارزیابی قرار‌ می‌داد. مقیاس پاسخ‌های نشخواری 22 عبارت دارد که از پاسخ دهندگان خواسته‌ می‌شود هر کدام را در مقیاسی درجه بندی کنند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار گزینه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز تا همیشه نمره گذاری شده است که نمره 33 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 33 نشان‌دهنده نشخوار فکری پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده نشخوار فکری بالا است. پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه نشخوار فکری
15,900 تومان