پرسشنامه مشغولیت تحصیلی

8,900 تومان

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی


» تعداد سوالات: 102 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی 

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی با پرسشنامه پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (2009)  102 سوالی سنجیده شده است و شامل سه خرده مقیاس است که تمام ماده‌های این مقیاس 5 درجه‌ای‌ می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد که نمره 306 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده مشغولیت تحصیلی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده مشغولیت تحصیلی بالا است. البته تعدادی از سوالات بصورت معکوس نمره گذاری شده اند. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز بدست آمده است.

مشغولیت تحصیلی 

مشغولیت تحصیلی به معنی حضور منظم دانشجو یا دانش آموز در مدرسه و تمرکز بر یادگیری و کسب نمرات بالاتر و عملکرد بهتر دانشجو یا دانش آموز‌ می‌باشد. مشغولیت تحصیلی سازه‌ای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسی برای تلاش‌های اصلاح گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفت. همچنین مفهوم مشغولیت تحصیلی به کیفیت تلاشی که فراگیران آموزشی صرف فعالیت‌های هدفمندی آموزشی می‌کنند تا به صورت مستفیم به نتایج مطلوب دست یابند، اشاره دارد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی
8,900 تومان