پرسشنامه مشارکت عمومی

پرسشنامه مشارکت عمومی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه مشارکت عمومی
  • پرسشنامه مشارکت عمومی

توضیحات

پرسشنامه مشارکت عمومی


» تعداد سوالات: ۹ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه مشارکت عمومی

ابزار اندازه­ گیری مشارکت عمومی در پرداخت مالیات، پرسشنامه ۹ سوالی نرگسیان و محمدزاده (۱۳۹۳)‌‌ می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه ها از بسیار کم=۱ تا بسیار زیاد=۵‌‌ می باشند که نمره ۱ نشان­دهنده کمترین میزان مشارکت عمومی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان مشارکت عمومی است.

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات: مشارکت عمومی به معنی تمایل افراد جامعه در انجام فعالیت‌های اجتماعی و ارائه پیشنهادات و انتقادات، شرکت در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و نیز فعال بودن در پیشبرد هدف‌های عمومی در اجتماعی‌‌ می‌باشد.

پرسشنامه مشارکت عمومی


» تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه مشارکت عمومی

ابزار اندازه­ گيری مشارکت عمومی در پرداخت مالیات، پرسشنامه 9 سوالی نرگسیان و محمدزاده (1393)‌‌ مي‌باشد. طريقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه ها از بسیار كم=1 تا بسیار زياد=5‌‌ می باشند كه نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان مشارکت عمومی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان مشارکت عمومی است.

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات: مشارکت عمومی به معنی تمایل افراد جامعه در انجام فعالیت‌های اجتماعی و ارائه پیشنهادات و انتقادات، شرکت در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و نیز فعال بودن در پیشبرد هدف‌های عمومی در اجتماعی‌‌ مي‌باشد.

پرسشنامه مشارکت عمومی


» تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه مشارکت عمومی

ابزار اندازه­ گيری مشارکت عمومی در پرداخت مالیات، پرسشنامه 9 سوالی نرگسیان و محمدزاده (1393)‌‌ مي‌باشد. طريقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه ها از بسیار كم=1 تا بسیار زياد=5‌‌ می باشند كه نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان مشارکت عمومی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان مشارکت عمومی است.

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات: مشارکت عمومی به معنی تمایل افراد جامعه در انجام فعالیت‌های اجتماعی و ارائه پیشنهادات و انتقادات، شرکت در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و نیز فعال بودن در پیشبرد هدف‌های عمومی در اجتماعی‌‌ مي‌باشد.