پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه مدیریت ریسک

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک،بیلندی (۱۳۹۰)

تعداد سؤالات : ۱۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل :Word

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت ریسک

ابزار اندازه گیری مدیریت ریسک، پرسشنامه ۱۴ سوالی بیلندی (۱۳۹۴) می‌باشد که این پرسشنامه دارای سه بعد می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌ای (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) می‌باشد. بطوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت حداقل رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

پرسشنامه مدیریت ریسک

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک،بیلندی (۱۳۹۰)

تعداد سؤالات : ۱۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل :Word

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت ریسک

ابزار اندازه گیری مدیریت ریسک، پرسشنامه ۱۴ سوالی بیلندی (۱۳۹۴) می‌باشد که این پرسشنامه دارای سه بعد می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌ای (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) می‌باشد. بطوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت حداقل رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

پرسشنامه مدیریت ریسک

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک،بیلندی (۱۳۹۰)

تعداد سؤالات : ۱۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل :Word

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت ریسک

ابزار اندازه گیری مدیریت ریسک، پرسشنامه ۱۴ سوالی بیلندی (۱۳۹۴) می‌باشد که این پرسشنامه دارای سه بعد می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌ای (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) می‌باشد. بطوری که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری مدیریت ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.

مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت حداقل رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.