پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه مدیریت خسارت مالی
  • پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی ناصحی‌ فر و حق بیان (1387)

شامل  15 سوال است.

مولفه دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد..

قیمت : 5000 تومان.

معرفی پرسشنامه

مدیریت خسارت های مالی شامل مدیریت پرداخت تمام غرامت‌ها، خسارات، بازپرداخت یا مدیریت هر گونه جبران خسارت یا زیان در راستای اجرای تعهدات بیمه‌گر‌ می‌باشد   مدیریت خسارت های مالی، زمان تحقق درستی و صداقت صنعت بیمه است و در واقع فرصتی برای بیمه‌گر است تا از این طریق و پرداخت درست خسارات، تعهد خود را به بیمه‌گذار ادا نماید. امروزه پرداخت و مدیریت خسارت مالی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای انجام بهینه تعهدات در بازارهای آسیایی تبدیل شده است. آقای جیمز اونگ کارشناس ارشد بیمه و مدیر عامل شرکت مایفیلیند و شیوه مدیریت خسارت را بررسی و موفقیت ها را در این زمینه برشمرده است.

منبع پرسشنامه مدیریت خسارت مالی: ناصحی فر ، وحید و حق بیان، اکبر (1387).  کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (در رشته بیمه اتومبیل). پژوهشنامه بیمه،  شماره 89 و 90، 31 – 

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی ناصحی‌ فر و حق بیان (1387)

شامل  15 سوال است.

مولفه دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد..

قیمت : 5000 تومان.

معرفی پرسشنامه

مدیریت خسارت های مالی شامل مدیریت پرداخت تمام غرامت‌ها، خسارات، بازپرداخت یا مدیریت هر گونه جبران خسارت یا زیان در راستای اجرای تعهدات بیمه‌گر‌ می‌باشد   مدیریت خسارت های مالی، زمان تحقق درستی و صداقت صنعت بیمه است و در واقع فرصتی برای بیمه‌گر است تا از این طریق و پرداخت درست خسارات، تعهد خود را به بیمه‌گذار ادا نماید. امروزه پرداخت و مدیریت خسارت مالی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای انجام بهینه تعهدات در بازارهای آسیایی تبدیل شده است. آقای جیمز اونگ کارشناس ارشد بیمه و مدیر عامل شرکت مایفیلیند و شیوه مدیریت خسارت را بررسی و موفقیت ها را در این زمینه برشمرده است.

منبع پرسشنامه مدیریت خسارت مالی: ناصحی فر ، وحید و حق بیان، اکبر (1387).  کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (در رشته بیمه اتومبیل). پژوهشنامه بیمه،  شماره 89 و 90، 31 – 

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

نام پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت خسارت مالی

پرسشنامه مدیریت خسارت مالی ناصحی‌ فر و حق بیان (1387)

شامل  15 سوال است.

مولفه دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد..

قیمت : 5000 تومان.

معرفی پرسشنامه

مدیریت خسارت های مالی شامل مدیریت پرداخت تمام غرامت‌ها، خسارات، بازپرداخت یا مدیریت هر گونه جبران خسارت یا زیان در راستای اجرای تعهدات بیمه‌گر‌ می‌باشد   مدیریت خسارت های مالی، زمان تحقق درستی و صداقت صنعت بیمه است و در واقع فرصتی برای بیمه‌گر است تا از این طریق و پرداخت درست خسارات، تعهد خود را به بیمه‌گذار ادا نماید. امروزه پرداخت و مدیریت خسارت مالی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای انجام بهینه تعهدات در بازارهای آسیایی تبدیل شده است. آقای جیمز اونگ کارشناس ارشد بیمه و مدیر عامل شرکت مایفیلیند و شیوه مدیریت خسارت را بررسی و موفقیت ها را در این زمینه برشمرده است.

منبع پرسشنامه مدیریت خسارت مالی: ناصحی فر ، وحید و حق بیان، اکبر (1387).  کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (در رشته بیمه اتومبیل). پژوهشنامه بیمه،  شماره 89 و 90، 31 –