پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

تعداد سؤالات : 125 سؤالی دو گزینه ای

مؤلفه : دارد

پایایی و روایی : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

هزینه :3000 تومان

معرفی پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش یک مقیاس 125 سوالی است. آزمون مذکور دو گزینه‌ای‌ می‌باشد  و به صورت صحیح=1 و غلط= 0 نمره‌گذاری‌ گردید. این پرسشنامه هفت عامل را اندازه‌‌‌‌گیری کرد که عبارتند از: چهار مقیاس سرشت «نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش-وابستگی و پشتکار» و سه مقیاس منش «خود راهبری، همکاری و خودفراروی». بازه نمرات مؤلفه‌‌های سرشت بین صفر الی 60‌‌ می‌باشد که نمره 30 نقطه برش مؤلفه‌‌های سرشت است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده سرشت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده سرشت بالا است. بازه نمرات مؤلفه‌‌های منش بین صفر الی 65‌‌ می‌باشد که نمره 5/32 نقطه برش مؤلفه‌‌های منش است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده منش پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده منش بالا است.

تعریفپرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

مدل زیستی روانی اجتماعی کلونینگر از شخصیت شامل ابعاد روانی زیست شناختی سرشت و منش است. چهار بعد زیستی ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش- وابستگی و پشتکار. این ابعاد تصور‌ می‌شود که از نظر ژنتیکی مستقل از یکدیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و با ثبات باشند و پاسخ‌های هیجانی خودکار هستند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‌های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خود راهبری، همکاری و خودفراروی. منش به خودپنداره‌‌ها و تفاوت‌های فردی در اهداف و ارزش‌‌ها اطلاق‌ می‌گردد که بر انتخاب، تمایلات و زندگی فرد تاثیر‌ می‌گذارند.