پرسشنامه فرهنگ کاری

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ کاری

پرسشنامه فرهنگ کاری

» تعداد سوالات: 60سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان با تخفیف 3000 تومان

پرسشنامه فرهنگ کاری

ابزار اندازه­ گیری فرهنگ کاری، پرسشنامه 60 گویه­ ای دنیسون (2006) است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشاندهنده کمترین میزان فرهنگ کاری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان فرهنگ کاری است.

فرهنگ کاری

فرهنگ کاری نمایانگر ادراک مشترک اعضای اجتماعی است که رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در هر اجتماع، ارزش ها، نمادها، مراسم و اسطوره هایی وجود دارند که دائما در طول زمان تغییر می کنند. این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ می دهند.