پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه فرسودگی شغلی

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی


» تعداد سوالات: 21 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه فرسودگی شغلی

به منظور اندازه‌‌گیری متغیر فرسودگی شغلی از تست مسلچ (1998) مورد استفاده قرار گرفته است. و طریقه نمره گذازی با مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای و گزینه از  (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان فرسودگی شغلی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان فرسودگی شغلی است. همچنین دارای سه مولفه می باشد. و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳی اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﺎن (۱۳۷۱) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

فرسودگی شغلی

تنیدگی و فشارهای عصبی  شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می‌شود که فرسودگی نامیده شده است. در این حالت، کار، اهمیت و معنای خود را از دست می‌دهد. عبارت فرسودگی بصورتی که امروزه استفاده می‌شود، اولین بار توسط فروید در سال 1974 مطرح گردید، تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندروم مورد نظر مبتلا می‌شدند تشخیص افسردگی داده می‌شد اما در سال‌های دهه 80 و 90 این اختلال به عنوان اختلال مجزا شناخته شد و قاعدتاً برای رفع آن نیز راهبردهای جداگانه توصیه گردید. فرسودگی شغلی برای توصیف سندرمی به کار می‌رود که عمدتاً افرادی را مبتلا می‌سازد که در مراکز اجتماعی، بهداشتی شاغل باشند. مانند وکلا، مدیران، پزشکان، مشاوران، معلمان و افرادی که در نیروهای انتظامی فعالیت دارند، مشاغل مورد نظر در اجتماع حایز احترام خاصی می‌باشد و با مراجعه کنندگان سروکار دارند که نیازهای مهمی داشته باشند و در شرایط دشواری به سر می‌برند.

فرسودگی شغلی یا کارزدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می‌شود، تعریف کرد. فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت هست.

پرسشنامه فرسودگی شغلی


» تعداد سوالات: 21 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه فرسودگی شغلی

به منظور اندازه‌‌گيری متغير فرسودگی شغلی از تست مسلچ (1998) مورد استفاده قرار گرفته است. و طریقه نمره گذازی با مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای و گزینه از  (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان فرسودگی شغلی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان فرسودگی شغلی است. همچنین دارای سه مولفه می باشد. و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳی اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﺎن (۱۳۷۱) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

فرسودگی شغلی

تنیدگی و فشارهای عصبی  شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می‌شود که فرسودگی نامیده شده است. در این حالت، کار، اهمیت و معنای خود را از دست می‌دهد. عبارت فرسودگی بصورتی که امروزه استفاده می‌شود، اولین بار توسط فروید در سال 1974 مطرح گردید، تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندروم مورد نظر مبتلا می‌شدند تشخیص افسردگی داده می‌شد اما در سال‌های دهه 80 و 90 این اختلال به عنوان اختلال مجزا شناخته شد و قاعدتاً برای رفع آن نیز راهبردهای جداگانه توصیه گردید. فرسودگی شغلی برای توصیف سندرمی به کار می‌رود که عمدتاً افرادی را مبتلا می‌سازد که در مراکز اجتماعی، بهداشتی شاغل باشند. مانند وکلا، مدیران، پزشکان، مشاوران، معلمان و افرادی که در نیروهای انتظامی فعالیت دارند، مشاغل مورد نظر در اجتماع حایز احترام خاصی می‌باشد و با مراجعه کنندگان سروکار دارند که نیازهای مهمی داشته باشند و در شرایط دشواری به سر می‌برند.

فرسودگی شغلی یا کارزدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می‌شود، تعریف کرد. فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت هست.