تخفیف

پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

8,000 تومان 4,900 تومان

موجود است

8,000 تومان 4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

» تعداد سوالات: ۴۲سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت

متغیر عملکرد کارکنان با پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰؛ به نقل از عباسی و همکاران، ۱۳۹۴) که دارای ۴۲ سوال و هفت خرده مقیاس است، مورد سنجش قرار گرفته است. جهت نمره دهی به گزینه‌های این پرسشنامه نیز از مقیاس پنج گزینه‌‌ای لیکرت، که گزینه های آن از ۱=خیلی کم تا ۵=خیلی زیاد می باشد، استفاده‌ شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان عملکرد کارکنان و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان عملکرد کاکنان استمیزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز به دست آمده است.

عملکرد کارکنان

عملکرد کارکنان، پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد کارکنان (سازمانی) به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است.