پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی

11,900 تومان

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی

مقیاس عدم‌ تحمل بلاتکلیفی توسط فریستون و همکاران در سال 1994 طراحی شده است. این آزمون 27 سوال دارد که مربوط به غیر قابل قبول بودن بلاتکلیفی و ابهام است و معمولاً منجر به ناکامی، استرس و ناتوانایی برای انجام عمل‌ می‌شوند. این آزمون با یک مقیاس لیکرتی پنج درجه‌‌ای  سنجیده می شود که گزینه های آن از هیچ وقت تا کاملاً می باشد نمره 54 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 54 نشان‌دهنده عدم تحمل بلاتکلیفی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده عدم تحمل بلاتکلیفی بالا است. این پرسشنامه شامل چهار زیر مقیاس می‌باشد. همچنین میزان پایایی و روایی آن محاسبه شده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی
11,900 تومان