پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه شفافیت سازمانی
  • پرسشنامه شفافیت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (۱۹۹۲)

تعدادد سؤالات : ۱۶ سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورورد

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (۱۹۹۲) که حاوی ۱۶ سوال پنج گزینه ای می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای  می باشد. که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان شفافیت سازمانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان شفافیت سازمانی است.

مفهوم شفافیت سازمانی

مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می گذرد. یک سازمان شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند

 

پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992)

تعدادد سؤالات : 16 سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورورد

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامهشفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992) كه حاوی 16 سوال پنج گزينه اي مي باشد. اين پرسشنامه داراي دو بعد مي باشد كه هر كدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای  می باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان شفافیت سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان شفافیت سازمانی است.

مفهوم شفافیت سازمانی

مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می گذرد. یک سازمان شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند

 

پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992)

تعدادد سؤالات : 16 سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورورد

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامهشفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992) كه حاوی 16 سوال پنج گزينه اي مي باشد. اين پرسشنامه داراي دو بعد مي باشد كه هر كدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای  می باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان شفافیت سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان شفافیت سازمانی است.

مفهوم شفافیت سازمانی

مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می گذرد. یک سازمان شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطلاعات مورد نیازشان را به دست آورند