پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸)

تعداد سوالات : ۱۷ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۶۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸) : این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتی، هر چه این امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.

شفافیت ادراک شده از عملکرد

عبارت شفافیت ادارک شده از عملکرد در بانک به طور کامل و با بیان ساده بدین معنا است که بانک ها اطلاعات دخیل در تصمیم گیری اقتصادی را هر چند کامل و مشخص نباشد، در اختیار تمام ذی نفعان و شهروندان قرار می دهد تا مشتریان بتواند بر مبنای ادراک خویش از عملکرد بانک تصمیم گیری صحیح را در خصوص سرمایه گذاری در آن بانک اتخاذ نمایند.

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸)

تعداد سوالات : ۱۷ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸) : این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتی، هر چه این امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.

شفافیت ادراک شده از عملکرد

عبارت شفافیت ادارک شده از عملکرد در بانک به طور کامل و با بیان ساده بدین معنا است که بانک ها اطلاعات دخیل در تصمیم گیری اقتصادی را هر چند کامل و مشخص نباشد، در اختیار تمام ذی نفعان و شهروندان قرار می دهد تا مشتریان بتواند بر مبنای ادراک خویش از عملکرد بانک تصمیم گیری صحیح را در خصوص سرمایه گذاری در آن بانک اتخاذ نمایند.

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸)

تعداد سوالات : ۱۷ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (۲۰۰۸) : این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتی، هر چه این امتیاز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعکس.

شفافیت ادراک شده از عملکرد

عبارت شفافیت ادارک شده از عملکرد در بانک به طور کامل و با بیان ساده بدین معنا است که بانک ها اطلاعات دخیل در تصمیم گیری اقتصادی را هر چند کامل و مشخص نباشد، در اختیار تمام ذی نفعان و شهروندان قرار می دهد تا مشتریان بتواند بر مبنای ادراک خویش از عملکرد بانک تصمیم گیری صحیح را در خصوص سرمایه گذاری در آن بانک اتخاذ نمایند.