پرسشنامه سیاست های سازمانی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سیاست های سازمانی

پرسشنامه سیاست های سازمانی

» تعداد سوالات: ۱۵سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سیاست های سازمانی

ابزار اندازه­ گیری سیاست‌ های سازمانی پرسشنامه ۱۵ سوالی هریس و همکاران (۲۰۰۷) می‌باشد که  طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان سیاست سازمانی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان سیاست سازمانی است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می­ باشد. پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ  و روایی محتوایی نیز گزارش شده است.

ادارک از سیاست های سازمانی

برخی سیاست سازمانی را اعمال نفوذ برای نیل به اهدافی که مصوب سازمان نیست یا دستیابی به اهداف مصوب سازمان از طریق شیوه های غیر مصوب نفوذ تعریف می کنند و عده ای دیگر همه رفتارهای موجود در سازمان را سیاسی می پندارند.