پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

15,900 تومان

موجود است

15,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

 

کریم زاده و همکاران (۱۳۸۹)

تعداد سوالات : ۲۳ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۱۵۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه سپرده گذاری

سپرده گذاری مشتریان با پرسشنامه کریم زاده و همکاران (۱۳۸۹) که دارای ۲۳ سؤال است، مورد سنجش قرار گرفت که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است.

سپرده گذاری مشتریان

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع.

در اتحادیه، بانک سپرده‌گذاری یک مؤسسه مالی است که خدمات امانتی/نگهبانی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز معاملات در سراسر اتحادیه اروپا را به عنوان یک تعهد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل انتقالUCITS یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین فراهم می‌کند. هردو این دستورالعمل‌ها نیاز است تا یک صندوق سرمایه‌گذاری دارای مجوز یک سپرده منسوب به صندوق جهت امنیت دارایی‌های صندوق (به وسیله ضبط کردن آن‌ها یا صورت برداری و تأیید مالکیت آنها) و نظارت بر امور صندوق جهت اطمینان حاصل کردن از التزام به قوانین مربوط به آن و اسناد قوانین اساسی صندوق داشته باشد.

بانکهای سپرده‌گذاری با افزایش قابل توجه مقررات در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر و پیشنهاد دستورالعمل UCITS پنجم مواجه شده‌اند که پیشنهاد می‌کند این روند با تحمیل استانداردهای مسئولیت سخت “strict”، استاندارد مسئولیت سپرده‌گذاری برای از دست دادن دارایی‌های صندوق به جز در موارد خاص ادامه یابد.