پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

6,900 تومان

موجود است

6,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان، کریم زاده و همکاران (۱۳۸۹)

تعداد سوالات : ۲۳ سوال دارد.

مولفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

روایی و پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : ورد

هزینه : ۶۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه سپرده گذاری مشتریان

سپرده گذاری مشتریان با پرسشنامه کریم زاده و همکاران (۱۳۸۹) که دارای ۲۳ سؤال است، مورد سنجش قرار گرفت که به صورت طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

به طوری که برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات حاصل از تک تک سوالات، با هم جمع و به عنوان امتیاز کلی آزمون در نظر گرفته می شود. بدیهی است که این امتیاز بیانگر میزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است.

سپرده گذاری مشتریان

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع