پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه سواد اطلاعاتی
  • پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی


» تعداد سوالات : ۱۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

متغیر سواد اطلاعاتی کارکنان توسط پرسشنامه ۱۵ سوالی، سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (۱۳۸۸) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل پنج زیر مقیاس می‌باشد. همچنین طریقه نمره‌‌‌‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است، و گزینه ها از خیلی کم = ۱ تا خیلی زیاد = ۵ نمره گذاری شده است، به طوری که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و نمره ۵ نشان‌دهنده بیشترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان است.

سواد اطلاعاتی کارکنان

اطلاعات : در روان‌شناسی به منزله متغیری است که با برداشت حسی، ادارک و دیگر فرآیندهای روان‌شناختی سروکار دارد. در حوزه‌های اطلاع رسانی و ارتباطات به طور گسترده‌ای با پیام ها، ارتباط می‌یابد. اطلاعات را نه تنها متضمن پیام، بلکه متأثر از وضیعت، نوع کارکرد ویژگی مسئله‌ای خاص و جز آن دانسته اند.

سواد اطلاعاتی کارکنان : یکی از معتبرترین تعاریف درباره سواد اطلاعاتی، تعریف انجمن کتابداران آمریکا است. در این تعریف آمده است: برای اینکه فردی از نظر اطلاعاتی باسواد باشد باید بتواند تشخیص دهد، اطلاعات در چه زمانی مورد نیاز است و توانایی یافتن، ارزیابی و استفاده موثر از آن را داشته باشد. افراد دارای سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته باشند چگونه بیاموزند. آن‌ها می‌دانند که چگونه یاد بگیرند، زیرا می‌دانند که دانش چگونه سازماندهی شده است و چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز را پیدا کرد و از اطلاعات به گونه‌ای استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آن بیاموزند. افراد دارای سواد اطلاعاتی یادگیری مادام‌العمر دارند، چرا که همیشه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده نمایند. سواد اطلاعاتی به فعالیت‌های متفاوت متصل شده و به اصطلاح‌های دیگری چون سواد فرهنگی، سواد رایانه‌ای، سواد فنی و به تازگی نیز به سواد رقمی و سواد چند رسانه‌ای پیوند داده شده است.

پرسشنامه سواد اطلاعاتی


» تعداد سوالات : 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

متغیر سواد اطلاعاتی کارکنان توسط پرسشنامه 15 سوالی، سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (1388) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل پنج زیر مقیاس می‌باشد. همچنین طریقه نمره‌‌‌‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است، و گزینه ها از خیلی کم = 1 تا خیلی زیاد = 5 نمره گذاری شده است، به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان است.

سواد اطلاعاتی کارکنان

اطلاعات : در روان‌شناسی به منزله متغیری است که با برداشت حسی، ادارک و دیگر فرآیندهای روان‌شناختی سروکار دارد. در حوزه‌های اطلاع رسانی و ارتباطات به طور گسترده‌ای با پیام ها، ارتباط می‌یابد. اطلاعات را نه تنها متضمن پیام، بلکه متأثر از وضیعت، نوع کارکرد ویژگی مسئله‌ای خاص و جز آن دانسته اند.

سواد اطلاعاتی کارکنان : یکی از معتبرترین تعاریف درباره سواد اطلاعاتی، تعریف انجمن کتابداران آمریکا است. در این تعریف آمده است: برای اینکه فردی از نظر اطلاعاتی باسواد باشد باید بتواند تشخیص دهد، اطلاعات در چه زمانی مورد نیاز است و توانایی یافتن، ارزیابی و استفاده موثر از آن را داشته باشد. افراد دارای سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته باشند چگونه بیاموزند. آن‌ها می‌دانند که چگونه یاد بگیرند، زیرا می‌دانند که دانش چگونه سازماندهی شده است و چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز را پیدا کرد و از اطلاعات به گونه‌ای استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آن بیاموزند. افراد دارای سواد اطلاعاتی یادگیری مادام‌العمر دارند، چرا که همیشه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده نمایند. سواد اطلاعاتی به فعالیت‌های متفاوت متصل شده و به اصطلاح‌های دیگری چون سواد فرهنگی، سواد رایانه‌ای، سواد فنی و به تازگی نیز به سواد رقمی و سواد چند رسانه‌ای پیوند داده شده است.

پرسشنامه سواد اطلاعاتی


» تعداد سوالات : 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

متغیر سواد اطلاعاتی کارکنان توسط پرسشنامه 15 سوالی، سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (1388) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل پنج زیر مقیاس می‌باشد. همچنین طریقه نمره‌‌‌‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است، و گزینه ها از خیلی کم = 1 تا خیلی زیاد = 5 نمره گذاری شده است، به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان سواد اطلاعاتی کارکنان است.

سواد اطلاعاتی کارکنان

اطلاعات : در روان‌شناسی به منزله متغیری است که با برداشت حسی، ادارک و دیگر فرآیندهای روان‌شناختی سروکار دارد. در حوزه‌های اطلاع رسانی و ارتباطات به طور گسترده‌ای با پیام ها، ارتباط می‌یابد. اطلاعات را نه تنها متضمن پیام، بلکه متأثر از وضیعت، نوع کارکرد ویژگی مسئله‌ای خاص و جز آن دانسته اند.

سواد اطلاعاتی کارکنان : یکی از معتبرترین تعاریف درباره سواد اطلاعاتی، تعریف انجمن کتابداران آمریکا است. در این تعریف آمده است: برای اینکه فردی از نظر اطلاعاتی باسواد باشد باید بتواند تشخیص دهد، اطلاعات در چه زمانی مورد نیاز است و توانایی یافتن، ارزیابی و استفاده موثر از آن را داشته باشد. افراد دارای سواد اطلاعاتی کسانی هستند که آموخته باشند چگونه بیاموزند. آن‌ها می‌دانند که چگونه یاد بگیرند، زیرا می‌دانند که دانش چگونه سازماندهی شده است و چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز را پیدا کرد و از اطلاعات به گونه‌ای استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آن بیاموزند. افراد دارای سواد اطلاعاتی یادگیری مادام‌العمر دارند، چرا که همیشه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند و از آن برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده نمایند. سواد اطلاعاتی به فعالیت‌های متفاوت متصل شده و به اصطلاح‌های دیگری چون سواد فرهنگی، سواد رایانه‌ای، سواد فنی و به تازگی نیز به سواد رقمی و سواد چند رسانه‌ای پیوند داده شده است.