پرسشنامه سرمایه رابطه ای

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

11,900 تومان

موجود است

11,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: ۱۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۱۱۹۰۰ تومان

سنجش سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (۱۹۹۰) سنجیده شده است که شامل ۱۸ سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =۱ تا کاملاً موافقم=۵  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمایه رابطه ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به عوامل نامشهود بیرونی اش است.یکی از روش­های بررسی بهبود در کیفیت عملکردی سازمان، بررسی عوامل تأثیرگذار در آن است که این امر موجب اهمیت سرمایه فکری۱ شده است. بنابراین سرمایه فکری شامل تمامی منابع دانش­محوری است که برای سازمان ارزش تولید می­کنند ولی در صورت­های مالی سازمان وارد نمی­شوند.
به ­علاوه هر سازمانی علاوه بر داشتن ارتباطات درون سازمانی، دارای نوعی رابطه با محیط پیرامونی و بیرون از سازمان است. این رابطه را که از نوع رابطه تأثیرگذار و تأثیر­پذیراست، می­توان به نحوی به عنوان سرمایه اجتماعی۲ آن سازمان قلمداد کرد. بنابراین سرمایۀ فکری و اجتماعی، دارای قابلیت­ها و دارایی­های مهم سازمانی هستند که می­توانند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش در بهبود عملکرد سازمان کمک بسیار کنند.

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: ۱۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (۱۹۹۰) سنجیده شده است که شامل ۱۸ سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =۱ تا کاملاً موافقم=۵  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمایه رابطه ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به عوامل نامشهود بیرونی اش است.

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: ۱۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (۱۹۹۰) سنجیده شده است که شامل ۱۸ سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =۱ تا کاملاً موافقم=۵  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمایه رابطه ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به عوامل نامشهود بیرونی اش است.