پرسشنامه سرمایه رابطه ای

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه سرمایه رابطه ای
  • پرسشنامه سرمایه رابطه ای

توضیحات

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: ۱۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (۱۹۹۰) سنجیده شده است که شامل ۱۸ سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =۱ تا کاملاً موافقم=۵  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمایه رابطه ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمایه رابطه ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به عوامل نامشهود بیرونی اش است.

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (1990) سنجیده شده است که شامل 18 سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم=5  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمايه رابطه ای، دانش موجود در كانال های بازاريابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمايه رابطه ای نشان دهنده توانايی بالقوه يك سازمان به عوامل نامشهود بيرونی اش است.

پرسشنامه سرمایه رابطه ای


» تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سرمایه رابطه ای

متغیر سرمایه رابطه ای با پرسشنامه بارتون (1990) سنجیده شده است که شامل 18 سوال پنج گزینه ای است. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت  استفاده‌ شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم=5  نمره گذاری شده است. این آزمون دارای سه خرده مقیاس می باشد همچنین روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

سرمایه رابطه ای

سرمایه رابطه‌ای، به معنای منافع و مزایایی عموماً پنهان و برنامه ریزی نشده ای است که از روابط اجتماعی فرد ناشی می شوند، در سال های اخیر در ادبیات علوم انسانی و مخصوصاً جامعه شناسی اهمیت و رواج بی سابقه ای یافته و در زمینه هایی بسیار متفاوت و متنوعی بکار گرفته شده است. موضوع اصلی سرمايه رابطه ای، دانش موجود در كانال های بازاريابی و روابط با ارباب رجوع است. سرمايه رابطه ای نشان دهنده توانايی بالقوه يك سازمان به عوامل نامشهود بيرونی اش است.