پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه سرمايه اجتماعی
  • پرسشنامه سرمايه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی


پرسشنامه سرمایه اجتماعی سهام


» تعداد سوالات: ۲۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

ابزار اندازه گیری متغیر سرمایه اجتماعی، پرسشنامه ۲۲ سوالی سرمایه اجتماعی می ­باشد که توسط تاج بخش (۱۳۸۴) طراحی شده است که دارای چهار خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن  از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می باشد که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان سرمایه اجتماعی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان سرمایه اجتماعی است.

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی، مجموعه منابع بالقوه و بالفعل است که در نتیجه مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه می باشد.

پرسشنامه سرمايه اجتماعی


پرسشنامه سرمايه اجتماعی سهام


» تعداد سوالات: 22 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سرمايه اجتماعی

ابزار اندازه گیری متغير سرمايه اجتماعی، پرسشنامه 22 سوالی سرمایه اجتماعی می ­باشد که توسط تاج بخش (1384) طراحی شده است كه دارای چهار خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن  از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشد كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان سرمايه اجتماعی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سرمايه اجتماعی است.

سرمايه اجتماعی

سرمايه اجتماعی، مجموعه منابع بالقوه و بالفعل است كه در نتيجه مالكيت شبكه با دوامی از روابط نهادی شده بين افراد و عضويت در يك گروه می باشد.

پرسشنامه سرمايه اجتماعی


پرسشنامه سرمايه اجتماعی سهام


» تعداد سوالات: 22 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سرمايه اجتماعی

ابزار اندازه گیری متغير سرمايه اجتماعی، پرسشنامه 22 سوالی سرمایه اجتماعی می ­باشد که توسط تاج بخش (1384) طراحی شده است كه دارای چهار خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن  از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشد كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان سرمايه اجتماعی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سرمايه اجتماعی است.

سرمايه اجتماعی

سرمايه اجتماعی، مجموعه منابع بالقوه و بالفعل است كه در نتيجه مالكيت شبكه با دوامی از روابط نهادی شده بين افراد و عضويت در يك گروه می باشد.