پرسشنامه سبک های مقابله ای

15,900 تومان

پرسشنامه سبک های مقابله ای

ابزار اندازه گیری سبک‌های مقابله ­ای  با پرسشنامه سبک‌ های مقابله‌ ای لازاروس و فولکمن‌ (1991) مورد سنجش می گیرد. این آزمون دارای 66 سؤال است که تعدادی از سوالات انحرافی می باشند و در تحلیل ها آورده نمی شوند. طریقه نمره گذاری این آزمون بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه ای است که گزینه های آن از، بکار نبردم تا زیاد بکار بردم نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه سبک های مقابله ای
15,900 تومان