پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه سبک های تصمیم خرید
  • پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

توضیحات

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: 41 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (1986) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل 41 سوال است. جهت نمره دهی به گزینه های پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده کمترین میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیشترین میزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: 41 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (1986) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل 41 سوال است. جهت نمره دهي به گزينه هاي پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید


» تعداد سوالات: 41 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

متغیر سبک های تصمیم خرید از پرسشنامه سبک های تصمیم خرید اسپرولز و کندال (1986) استفاده شده است.این پرسشنامه شامل 41 سوال است. جهت نمره دهي به گزينه هاي پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت استفاده‌ شده است بطوری که نمره 1 نشان‌‌‌‌‌‌دهنده كمترين میزان تاثیرسبک های تصمیم خرید و نمره 5 بازگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده بيشترين ميزان تاثیر سبک های تصمیم خریداست. همچنین این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس می باشد.

سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا تمایل ذهنی، جهت گیری شناختی نسبت به خرید اشاره دارد که همواره در غالب انتخاب های مصرف­ کننده قابل مشاهده است.