پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

» تعداد سوالات: ۲۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

سبک رهبری دموکراتیک با پرسشنامه‌ ۲۱ گویه ای لامبرت و ناگنت (۲۰۰۹) سنجیده می شود که دارای سه خرده مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مطرح شده اند. همچنین طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز=۱ تا همیشه=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشاندهنده کمترین میزان سبک رهبری دموکراتیک و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان سبک رهبری دموکراتیک است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش لامبرت و ناگنت (۲۰۰۹) نیز به دست آمده است.

سبک رهبری دموکراتیک

رهبری دموکراتیک که به عنوان مطلوبترین نوع رهبری در علم مدیریت، علم سیاست و حقوق اساسی شناخته می شود، ممکن است در دو مفهوم کلی استعمال شود: مفهوم اول: رهبری دموکراتیک به معنی منتخب مردم و یا رهبری که اقتدار خویش را از اکثریت جامعه به دست آورده است، در برابر رهبری استبدادی که مردم در تحصیل اقتدار وی نقشی ندارند. مفهوم دوم: رهبری که نوع رهبری و رفتار وی با مردم، دموکراتیک است. هرچند مردم در تحصیل اقتدار و تصدی منصب رهبری وی نقشی نداشته باشند.