پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری
  • پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

توضیحات

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری، عبده تبریزی (1389)

تعداد سؤالات : 18 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

هزینه : 5000

معرفی پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی، عبده تبریزی (1389) دارای 18 سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) نمره گذاری شده است.

این پرسشنامه دارای 5 بعد می باشد و روش های تامین مالی شهرداری را براساس این پنج بخش و نیز سایر منابع تامین اعتبار می سنجد.

 

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری، عبده تبریزی (1389)

تعداد سؤالات : 18 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

هزینه : 5000

معرفی پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی، عبده تبریزی (1389) داراي 18 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) نمره گذاري شده است.

این پرسشنامه دارای 5 بعد می باشد و روش های تامین مالی شهرداری را براساس این پنج بخش و نیز سایر منابع تامین اعتبار می سنجد.

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری، عبده تبریزی (1389)

تعداد سؤالات : 18 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word

هزینه : 5000

معرفی پرسشنامه روش های تامین مالی شهرداری

پرسشنامه روش های تامین مالی، عبده تبریزی (1389) داراي 18 سوال پنج گزينه اي مي باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) نمره گذاري شده است.

این پرسشنامه دارای 5 بعد می باشد و روش های تامین مالی شهرداری را براساس این پنج بخش و نیز سایر منابع تامین اعتبار می سنجد.