پرسشنامه رفتار مصرف کننده

پرسشنامه رفتار مصرف کننده

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه رفتار مصرف کننده
  • پرسشنامه رفتار مصرف کننده

توضیحات

پرسشنامه رفتار مصرف کننده


» تعداد سوالات : 14 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار مصرف کننده

ابزار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رفتار مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، پرسشنامه 14 سوالی حقیقی و خلیل (1390) می‌باشد  که مجموعاً  دارای 14 سوال پنج گزینه‌ای است. طریقه ی نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد، به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده و نمره 5 بازگو‌کننده بیشترین میزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده است. این پرسشنامه دارای سه بُعد نیز می باشد.

رفتار خرید مصرف کننده

در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف‌کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات، بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. پژوهشگران علوم اجتماعی تحقیقات وسیعی به عمل آورده‌‌‌‌‌‌‌اند تا روشن کنند که چه عوامل رفتاری موجب‌‌ می‌گردد که مردم اقدام به خرید نوع خاصی از کالا یا خدمات نموده و از خرید انواع دیگر آن خودداری نمایند. اقتصاددانان، انگیزه مصرف که خود مولد تقاضا‌‌ می‌باشد را محور اصلی تحلیل قرار داده و روابط رفتار خریداران را با عوامل معین اقتصادی (مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و … خصوصیات آنها) مورد بررسی قرار داده‌اند.

روان‌شناسان مطالعه رفتاری خریداران را در چهارچوب تئوری‌‌ها و مفاهیم یادگیری، انگیزه‌‌‌‌‌‌های فردی که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز رفتار خریداران‌‌ می‌گردد، نفوذ و سلطه نیازهای فردی و آثار آن بر رفتار خریدار، و بالاخره درک یا شناختی که مصرف‌کننده از نوعی کالا یا خدمات پیدا‌‌ می‌کنند، مورد توجه قرار داده‌اند. جامعه شناسان در تحلیل خود به نفوذ رفتار گروهی بر رفتار فرد، آثار رفتار فرد بر رفتار گروه، اشاعه افکار در زمینه همه گیر شدن نوعی کالا بین گروه‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، جا افتادن یا جاگرفتن فرهنگ مصرف نوعی کالا یا خدمات در میان اعضای گروه، توجه داشته‌اند.

رفتار خرید مصرف‌کننده رفتاری است که قبل، حین و بعد از خرید مصرف‌کننده بروز می‌نمیاد و تابعی است از ارزش‌های چندگانه مانند عملکردی، ارزش احساسی و ارزش تجملی یا نمادین.

پرسشنامه رفتار مصرف کننده


» تعداد سوالات : 14 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار مصرف کننده

ابزار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رفتار مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، پرسشنامه 14 سوالی حقیقی و خلیل (1390) می‌باشد  كه مجموعاً  دارای 14 سوال پنج گزينه‌ای است. طریقه ی نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد، به طوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده و نمره 5 بازگو‌کننده بيشترين ميزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده است. این پرسشنامه دارای سه بُعد نیز می باشد.

رفتار خرید مصرف کننده

در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف‌کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات، بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. پژوهشگران علوم اجتماعی تحقیقات وسیعی به عمل آورده‌‌‌‌‌‌‌اند تا روشن کنند که چه عوامل رفتاری موجب‌‌ می‌گردد که مردم اقدام به خرید نوع خاصی از کالا یا خدمات نموده و از خرید انواع دیگر آن خودداری نمایند. اقتصاددانان، انگیزه مصرف که خود مولد تقاضا‌‌ می‌باشد را محور اصلی تحلیل قرار داده و روابط رفتار خریداران را با عوامل معین اقتصادی (مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و ... خصوصیات آنها) مورد بررسی قرار داده‌اند.

روان‌شناسان مطالعه رفتاری خریداران را در چهارچوب تئوری‌‌ها و مفاهیم یادگیری، انگیزه‌‌‌‌‌‌های فردی که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز رفتار خریداران‌‌ می‌گردد، نفوذ و سلطه نیازهای فردی و آثار آن بر رفتار خریدار، و بالاخره درک یا شناختی که مصرف‌کننده از نوعی کالا یا خدمات پیدا‌‌ می‌کنند، مورد توجه قرار داده‌اند. جامعه شناسان در تحلیل خود به نفوذ رفتار گروهی بر رفتار فرد، آثار رفتار فرد بر رفتار گروه، اشاعه افکار در زمینه همه گیر شدن نوعی کالا بین گروه‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، جا افتادن یا جاگرفتن فرهنگ مصرف نوعی کالا یا خدمات در میان اعضای گروه، توجه داشته‌اند.

رفتار خرید مصرف‌کننده رفتاری است که قبل، حین و بعد از خرید مصرف‌کننده بروز می‌نمیاد و تابعی است از ارزش‌های چندگانه مانند عملکردی، ارزش احساسی و ارزش تجملی یا نمادین.

پرسشنامه رفتار مصرف کننده


» تعداد سوالات : 14 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار مصرف کننده

ابزار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رفتار مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، پرسشنامه 14 سوالی حقیقی و خلیل (1390) می‌باشد  كه مجموعاً  دارای 14 سوال پنج گزينه‌ای است. طریقه ی نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد، به طوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده و نمره 5 بازگو‌کننده بيشترين ميزان بروز رفتار خرید مصرف‌کننده است. این پرسشنامه دارای سه بُعد نیز می باشد.

رفتار خرید مصرف کننده

در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر الگوهای متعددی در زمینه رفتار مصرف‌کننده و بخصوص پیرامون مطالعه رفتاری عوامل مؤثر در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در فراگرد خرید کالا یا خدمات، بوسیله صاحب نظران علم بازاریابی ارائه شده است. پژوهشگران علوم اجتماعی تحقیقات وسیعی به عمل آورده‌‌‌‌‌‌‌اند تا روشن کنند که چه عوامل رفتاری موجب‌‌ می‌گردد که مردم اقدام به خرید نوع خاصی از کالا یا خدمات نموده و از خرید انواع دیگر آن خودداری نمایند. اقتصاددانان، انگیزه مصرف که خود مولد تقاضا‌‌ می‌باشد را محور اصلی تحلیل قرار داده و روابط رفتار خریداران را با عوامل معین اقتصادی (مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و ... خصوصیات آنها) مورد بررسی قرار داده‌اند.

روان‌شناسان مطالعه رفتاری خریداران را در چهارچوب تئوری‌‌ها و مفاهیم یادگیری، انگیزه‌‌‌‌‌‌های فردی که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز رفتار خریداران‌‌ می‌گردد، نفوذ و سلطه نیازهای فردی و آثار آن بر رفتار خریدار، و بالاخره درک یا شناختی که مصرف‌کننده از نوعی کالا یا خدمات پیدا‌‌ می‌کنند، مورد توجه قرار داده‌اند. جامعه شناسان در تحلیل خود به نفوذ رفتار گروهی بر رفتار فرد، آثار رفتار فرد بر رفتار گروه، اشاعه افکار در زمینه همه گیر شدن نوعی کالا بین گروه‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، جا افتادن یا جاگرفتن فرهنگ مصرف نوعی کالا یا خدمات در میان اعضای گروه، توجه داشته‌اند.

رفتار خرید مصرف‌کننده رفتاری است که قبل، حین و بعد از خرید مصرف‌کننده بروز می‌نمیاد و تابعی است از ارزش‌های چندگانه مانند عملکردی، ارزش احساسی و ارزش تجملی یا نمادین.