پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

» تعداد سوالات: ۴۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار خودشیفتگی

رفتار خودشیفتگی توسط پرسشنامه ۴۰ گویه ای خودشیفته راسکین و تری (NPI-40) سنجیده می شود که در سال ۱۹۸۸ ساخته شده و نخستین ابزار خود سنجی است که برای سنجش ویژگی‌های خودشیفتگی در گروه‌های غیر بالینی طراحی شده است. این ابزار ابتدا متشکل از ۵۴ ماده بود اما راسکین و تری با تحلیل مؤلفه‌های اصلی تعداد ماده‌های سیاهه را به ۴۰ ماده کاهش دادند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ است که کسب نمره ۱ از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان خودشیفتگی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان خودشیفتگی می باشد. این پرسشنامه دارای ۷ زیرمقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. صفاری نیا و همکاران (۱۳۹۱)، شاخص ضریب پایایی برای کل پرسشنامه را بدست آورده اند که در حد قابل قبولی است.

رفتار خودشیفتگی

براساس معیارهای ۵-DSM افراد خودشیفته تقریباً در همه جوانب زندگی خود احساس خود بزرگ بینی دارند (در خیال یا در رفتار) و نیاز به تعریف و تمجید دیگران دارند و همدلی با شخصی ندارند. به عبارتی طبق این معیار خودشیفتگی نوعی اختلال است که فرد توانایی‌های خود را بیش از آنچه هست در نظر می‌گیرد و موفقیت‌های خود را بزرگتر از آنچه هست تصور می‌کند و در همه چیز به تحسین دیگران نیاز دارد و با مردم همدلی نمی‌کند (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۲۰۱۳؛ ترجمه رضایی و همکاران، ۱۳۹۳).