پرسشنامه رفتار تکانشی

پرسشنامه رفتار تکانشی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه رفتار تکانشی
  • پرسشنامه رفتار تکانشی

توضیحات

پرسشنامه رفتار تکانشی


» تعداد سوالات: 30سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار تکانشی

ابزار اندازه‌‌‌گیری رفتار تکانشی، پرسشنامه 30 سوالی بارات (1994) می‌باشد، این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 4 درجه‌ای و گزینه ها از هرگز (1) تا تقریبا همیشه (4) نمره‌گذاری شده است. علاوه بر نمره هر خرده مقیاس جداگانه یک نمره برای کل مقیاس تکانشگری محاسبه شده است. به منظور اجتناب آزمودنی‌ها از ایجاد سبک پاسخ تعدادی از سوالات به گونه‌ای نوشته شده‌اند که فقدان تکانشگری را نشان می‌دهند و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. به طوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان رفتار تکانشی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان رفتار تکانشی است.

رفتار تکانشی

فرآیند تصمیم‌گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی‌ترین پردازش‌های شناختی به شمار می‌رود. گونه ویژه‌ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز شناخته می‌شود، در شرایطی پردازش می‌شود که شخص با گزینه‌هایی روبه رو می‌گردد که انتخاب آنها باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود و یا زیان با درجاتی از احتمال همراه است. تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم­گیری هسته اصلی پدیده رفتار تکانشی و رفتارهای تکانشی را تشکیل می­دهد). رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها، رفتارهای مخاطره‌آمیزنیز خوانده می‌شوند، به عملکردهایی گفته می‌شوند که اگرچه تا اندازه‌ای با آسیب یا زیان‌های احتمالی همراهند، امکان دستیابی به گونه‌ای پاداش را نیز فراهم می‌کنند.

رفتار تکانشی شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی و عمل سریع بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می‌باشد. سادوک (2000، ترجمه پورافکاری، 1391) رفتار تکانشی را از جنبه دیدگاه روانکاوی رفتاری بیان می‌کنند که افراد را به تلاش برای غلبه بر احساس تنهایی، احساس گناه و افسردگی و سایر عواطف دردناک، از طریق عمل کردن ربط می‌دهد. به تصور آن‌ها اعمال، دفاعی در مقابل خطری درونی است و نوعی ارضاء تحریف شده پرخاشگری یا جنسی را به وجود می‌آورد.

پرسشنامه رفتار تکانشی


» تعداد سوالات: 30سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار تکانشی

ابزار اندازه‌‌‌گیری رفتار تکانشی، پرسشنامه 30 سوالی بارات (1994) مي‌باشد، این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 4 درجه‌ای و گزینه ها از هرگز (1) تا تقریبا همیشه (4) نمره‌گذاری شده است. علاوه بر نمره هر خرده مقیاس جداگانه یک نمره برای کل مقیاس تکانشگری محاسبه شده است. به منظور اجتناب آزمودنی‌ها از ایجاد سبک پاسخ تعدادی از سوالات به گونه‌ای نوشته شده‌اند که فقدان تکانشگری را نشان می‌دهند و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. به طوری که نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان رفتار تکانشی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رفتار تکانشی است.

رفتار تکانشی

فرآیند تصمیم‌گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی‌ترین پردازش‌های شناختی به شمار می‌رود. گونه ویژه‌ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز شناخته می‌شود، در شرایطی پردازش می‌شود که شخص با گزینه‌هایی روبه رو می‌گردد که انتخاب آنها باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود و یا زیان با درجاتی از احتمال همراه است. تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم­گیری هسته اصلی پدیده رفتار تکانشی و رفتارهای تکانشی را تشکیل می­دهد). رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها، رفتارهای مخاطره‌آمیزنیز خوانده می‌شوند، به عملکردهایی گفته می‌شوند که اگرچه تا اندازه‌ای با آسیب یا زیان‌های احتمالی همراهند، امکان دستیابی به گونه‌ای پاداش را نیز فراهم می‌کنند.

رفتار تکانشی شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی و عمل سریع بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می‌باشد. سادوک (2000، ترجمه پورافکاری، 1391) رفتار تکانشی را از جنبه دیدگاه روانکاوی رفتاری بیان می‌کنند که افراد را به تلاش برای غلبه بر احساس تنهایی، احساس گناه و افسردگی و سایر عواطف دردناک، از طریق عمل کردن ربط می‌دهد. به تصور آن‌ها اعمال، دفاعی در مقابل خطری درونی است و نوعی ارضاء تحریف شده پرخاشگری یا جنسی را به وجود می‌آورد.

پرسشنامه رفتار تکانشی


» تعداد سوالات: 30سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رفتار تکانشی

ابزار اندازه‌‌‌گیری رفتار تکانشی، پرسشنامه 30 سوالی بارات (1994) مي‌باشد، این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 4 درجه‌ای و گزینه ها از هرگز (1) تا تقریبا همیشه (4) نمره‌گذاری شده است. علاوه بر نمره هر خرده مقیاس جداگانه یک نمره برای کل مقیاس تکانشگری محاسبه شده است. به منظور اجتناب آزمودنی‌ها از ایجاد سبک پاسخ تعدادی از سوالات به گونه‌ای نوشته شده‌اند که فقدان تکانشگری را نشان می‌دهند و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. به طوری که نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان رفتار تکانشی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رفتار تکانشی است.

رفتار تکانشی

فرآیند تصمیم‌گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، یکی از عالی‌ترین پردازش‌های شناختی به شمار می‌رود. گونه ویژه‌ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز شناخته می‌شود، در شرایطی پردازش می‌شود که شخص با گزینه‌هایی روبه رو می‌گردد که انتخاب آنها باری از سود یا زیان در حال یا آینده به دنبال دارد و در عین حال میزان این سود و یا زیان با درجاتی از احتمال همراه است. تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم­گیری هسته اصلی پدیده رفتار تکانشی و رفتارهای تکانشی را تشکیل می­دهد). رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها، رفتارهای مخاطره‌آمیزنیز خوانده می‌شوند، به عملکردهایی گفته می‌شوند که اگرچه تا اندازه‌ای با آسیب یا زیان‌های احتمالی همراهند، امکان دستیابی به گونه‌ای پاداش را نیز فراهم می‌کنند.

رفتار تکانشی شامل رفتار انسان بدون تفکر کافی و عمل سریع بدون دور اندیشی و قضاوت هوشیار می‌باشد. سادوک (2000، ترجمه پورافکاری، 1391) رفتار تکانشی را از جنبه دیدگاه روانکاوی رفتاری بیان می‌کنند که افراد را به تلاش برای غلبه بر احساس تنهایی، احساس گناه و افسردگی و سایر عواطف دردناک، از طریق عمل کردن ربط می‌دهد. به تصور آن‌ها اعمال، دفاعی در مقابل خطری درونی است و نوعی ارضاء تحریف شده پرخاشگری یا جنسی را به وجود می‌آورد.