پرسشنامه رضایت مشتری

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتری

» تعداد سوالات: ۲۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت مشتری

رضایت مشتری با پرسشنامه رضایت مشتری براساس مدل کانو (۱۹۸۴) سنجیده می شود که شامل ۲۴ عامل پنج گزینه ای است که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از  خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می باشند که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان رضایت مشتری و نمره ۵ نشان دهنده بیشترین میزان رضایت مشتری است. میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کاظمی و مهاجر (۱۳۸۸) نیز به دست آمده است که نشان از بالا بودن اعتبار پرسشنامه می باشد.

رضایت مشتری

رضایت مشتری به معنی احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می شود که احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید، همچنین رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری است. به طور کلی زمانی رضایت مشتری حاصل می شود که «عملکرد ادراک شده از انتظارات مشتری بیشتر باشد و نارضایتی زمانی حاصل می گردد که «عملکرد ادراک شده از انتظارات مشتری کمتر باشد».